Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Архив

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.32 от ДОПК На 16.10.2015г. долуподписаната Дина Гочева Люцканова-Орган по приходите съгласно Заповед № 14 ОА 478/27.02.2014г. на Кмета на Община Пловдив постави на информационното табло Покана за Доброволно Изпълнение с Изх.№ 1000-656/23.09.2015г. изпратено на Марин Личев…

РАЙОН"ИЗТОЧЕН"-ОБЩИНА ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

На основание чл.56 от ЗУТ,чл.33,ал.9 и ал.10 от НРПОТДОДЕГОТОП РАЙОН”ИЗТОЧЕН”-ОБЩИНА ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Файлове за изтегляне: ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

РАЙОН "ИЗТОЧЕН"-ОБЩИНА ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

На основание чл.56 от ЗУТ,чл.9 и ал.10 от НРПОТДОДЕГОТОП РАЙОН “ИЗТОЧЕН”-ОБЩИНА ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Предмет на търга-определяне на ползвател на част от имот общинска собственост,по одобрена от ЕСУТ на…

ЗАПОВЕД № ЗРИ 104/13.03.2015г. На основание чл.46, ал.1, т.П от ЗМСМА, чл.56 от ЗУТ, чл.ЗЗ, ал.1, във връзка с чл.32 от Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности

ЗАПОВЕД № ЗРИ 104/13.03.2015г. На основание чл.46, ал.1, т.П от ЗМСМА, чл.56 от ЗУТ, чл.ЗЗ, ал.1, във връзка с чл.32 от Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията…

Провеждане на публичен търг

Провеждане на публичен търг с явно наддаване на места по одобрени схеми по чл. 56 от ЗУТ Файлове за изтегляне: Обява

Провеждане на публичен търг

Провеждане на публичен търг за определяне на ползватели на терени, представляващи части от имоти общинска собственост и находящи се в гр.Пловдив, район “Източен”, по одобрени от ЕСУТ при район “Източен” схеми за разполагане на стационарни преместваеми обекти с предназначение търговски…

Съобщение

Съобщаваме Ви, че с протокл № 26 от 18.07.2012г точка № 19 на ЕСУТ при Община Пловдив е разгледан проект на изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв. 8 нов по плана на кв. ”Гладно поле”, което засяга Вашия имот…