Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Отдел "Финаси и стопански дейности" - звено "Стопански дейности"

Изготвя договори за наем на общински имоти, разрешение за ползване на общински терени и извършва контрол на приходите по наемосебирането. Издава разрешителни и участва в категоризиране на туристически обекти. Извършва автоматизираната система за контрол и управление. Подготвя възложени по компетентност становища, доклади, отчети и проекти за заповеди.

Заявление за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл.5 и чл.6, във връзка с чл.4, ал.1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на община Пловдив (стационарни обекти)

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
Заявление по образец
Удостоверение за актуално състояние –оригинал или нотариално заверено копие
Единен идентификационен номер /ЕИК/
Справка за липса на финансови задължения към Община Пловдив /служебно издадена/
Други документи на които се позовава ползвателя – Разрешение за поставяне
Протокол за строителна линия

Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично от заявителя)
Удостоверение за ползване по предназначение, др.
ЗАЯВЛЕНИЯ(образци): Заявление
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 дни
ТАКСА: 40 лв. – за документа 5 лв. – за защитен холограмен стикер върху документ

Образци на документи:
Стационарни преместваеми обекти

Заявление за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл.5 и чл.6, във връзка с чл.4, ал.1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на община Пловдив (мобилни обекти)

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Към заявлението се прилагат следните документи:

ЗАЯВЛЕНИЯ(образци): Заявление
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 дни
ТАКСА: 40 лв. – за документа 5 лв. – за защитен холограмен стикер върху документа

Образци на документи:
Мобилни преместваеми обекти

Заявление за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл.5 и чл.6, във връзка с чл.4, ал.1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на община Пловдив (кампаниен характер)

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Към заявлението се прилагат следните документи:

ЗАЯВЛЕНИЯ(образци): Заявление
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 дни
ТАКСА: 5 лв. – за защитен холограмен стикер върху документа

Образци на документи:
Кампаниен характер

Заявление за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл.7, във връзка с чл.4, ал.1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на община Пловдив (маси за открито сервиране)

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Към заявлението се прилагат следните документи:

ЗАЯВЛЕНИЯ(образци): Заявление
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 дни
ТАКСА: 40 лв. – за документа 5 лв. – за защитен холограмен стикер върху документа

Образци на документи:
Маси за открито сервиране

Издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по смисъла на чл.8а, във връзка с чл.4, ал.1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив.

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:

ЗАЯВЛЕНИЯ(образци): Заявление-Декларация
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 дни
ТАКСА: 40лв. за документа 5лв. – за защитен холограмен стикер върху документа

Образци на документи:
МПС без поставяне

Преиздаване на Разрешение за ползване на имот общинска собственост за търговска дейност, съгласно раздел ІІ от ЗМДТ, чрез поставяне на премествам обект по чл.56 от ЗУТ

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:

ЗАЯВЛЕНИЯ(образци): Заявление
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 дни
ТАКСА: 40 лв. – за документа5 лв. – за защитен холограмен стикер върху документа

Образци на документи:
За търговска дейност, съгласно раздел ІІ от ЗМДТ
За търговска дейност, съгласно раздел ІІ от ЗМДТ
За търговска дейност, съгласно раздел ІІ от ЗМДТ

Издаване на дубликат на разрешение за ползване на имот общинска собственост

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
Заявление по образец (в свободен текст се декларират обстоятелствата, налагащи издаването на дубликата)
ЗАЯВЛЕНИЯ (образци): Заявление
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 дни
ТАКСА: 20 лв. – за документа дубликат5 лв. – за холограмен стикер върху документа

Образци на документи:
Издаване на дубликат на разрешение за ползване на имот общинска собственост

Издаване на разрешение за удължено работно време

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци): Заявление
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 дни
ТАКСА: 300 лв. – годишна такса 5 лв. – за защитен холограмен стикер върху документа

Образци на документи:
Издаване на разрешение за удължено работно време

Преиздаване на разрешение за удължено работно време

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:

ЗАЯВЛЕНИЯ(образци): -
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: -
ТАКСА: -

Образци на документи:
Преиздаване на разрешение за удължено работно време

Категоризиране та туристически обект

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ: -
ЗАЯВЛЕНИЯ(образци): -
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: -
ТАКСА: -

Образци на документи:
Категоризиране на туристически обект

Издаване на временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на заведение за хранене и развлечение

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:

ЗАЯВЛЕНИЯ(образци): Заявление
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 21 дни
ТАКСА:

Забележка: При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща? от съответната такса, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела - втората половина от таксата

Образци на документи:
Издаване на временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на заведение за хранене и развлечение обратно

Издаване на временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на средство за подслон

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци): Заявление
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 21 дни
ТАКСА:

Забележка: При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща? от съответната такса, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела - втората половина от таксата

Образци на документи:
Издаване на временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на средство за подслон

Издаване на временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на място за настаняване

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци): Заявление
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 21 дни
ТАКСА:

Забележка: При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща? от съответната такса, а при получаване на категорийната
символика, включваща удостоверение и табела - втората половина от таксата

Образци на документи:
Издаване на временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на място за настаняване

Промяна на обстоятелства по категоризиран туристически обект

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:

ЗАЯВЛЕНИЯ(образци): Заявление
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 21 дни
ТАКСА: 150 лв.

Образци на документи:
Промяна на обстоятелства по категоризиран туристически обект

Заявление за промяна на вписани обстоятелства по издаден документ

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци): Заявление
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 дни
ТАКСА: 5 лв. – за защитен холограмен стикер върху документа

Образци на документи:
Заявление за промяна на вписани обстоятелства по издаден документ