Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Отдел "Финасии и стопански дейности" - звено "Стопански дейности"

Изготвя договори за наем на общински имоти, разрешение за ползване на общински терени и извършва контрол на приходите по наемосебирането. Издава разрешителни и участва в категоризиране на туристически обекти. Извършва автоматизираната система за контрол и управление. Подготвя възложени по компетентност становища, доклади, отчети и проекти за заповеди.

Издаване на разрешение за ползване на имот общинска собственост за търговска дейност чрез поставяне на преместваемо съоръжение за търговия по чл.56 от ЗУТ – за стационарни преместваеми обекти по чл.8 от Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търг

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
Заявление по образец
Удостоверение за актуално състояние –оригинал или нотариално заверено копие
Единен идентификационен номер /ЕИК/
Справка за липса на финансови задължения към Община Пловдив /служебно издадена/
Други документи на които се позовава ползвателя – Разрешение за поставяне
Протокол за строителна линия
Удостоверение за ползване по предназначение, др.
ЗАЯВЛЕНИЯ(образци): Заявление
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 дни
ТАКСА: 40 лв. – за документа 5 лв. – за защитен холограмен стикер върху документ

Образци на документи:
Стационарни преместваеми обекти
Стационарни преместваеми обекти

Издаване на разрешение за ползване на имот – общинска собственост за търговска дейност чрез поставяне на преместваемо съоръжение за търговия по чл.56 от ЗУТ – за мобилни преместваеми обекти по чл.9 от Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търг

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
Необходими документи при ползвател физическо или юридическо лице по Търговския закон
Заявление по образец
Удостоверение за актуално състояние –оригинал или нотариално заверено копие
Единен идентификационен номер /ЕИК/
Справка за липса на задължения към Община Пловдив /служебно издадена/
ЗАЯВЛЕНИЯ(образци): Заявление
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 дни
ТАКСА: 40 лв. – за документа 5 лв. – за защитен холограмен стикер върху документа

Образци на документи:
Мобилни преместваеми обекти
Мобилни преместваеми обекти

Издаване на разрешение за ползване на имот – общинска собственост за търговска дейност чрез поставяне на преместваемо съоръжение за търговия по чл.56 от ЗУТ – за преместваеми обекти с кампаниен характер по чл.10 от Наредба за разполагане на преместваеми

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Необходими документи за физически лица:

2. Необходими документи за физически лица:

ЗАЯВЛЕНИЯ(образци): Заявление
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 дни
ТАКСА: 5 лв. – за защитен холограмен стикер нърху документа

Образци на документи:
Кампаниен характер
Кампаниен характер

Издаване на разрешение за ползване на имот – общинска собственост за търговска дейност чрез поставяне на преместваемо съоръжение за търговия по чл.56 от ЗУТ – за преместваеми обекти - маси за открито сервиране, хладилни витрини, автомати за напитки по

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
Необходими документи при ползвател физическо или юридическо лице по Търговския закон:

ЗАЯВЛЕНИЯ(образци): Заявление
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 дни
ТАКСА: 40 лв. – за документа 5 лв. – за защитен холограмен стикер върху документа

Образци на документи:
За преместваеми обекти

Издаване на разрешение за ползване на имот общинска собственост за разполагане на преместваем обект за местодомуване на леко МПС по чл.56 от ЗУТ и чл.12 от Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:

ЗАЯВЛЕНИЯ(образци): Заявление-Декларация
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 дни
ТАКСА: 5 лв. – за защитен холограмен стикер върху документа

Образци на документи:
Местодомуване на леко МПС

Преиздаване на Разрешение за ползване на имот общинска собственост за търговска дейност, съгласно раздел ІІ от ЗМДТ, чрез поставяне на премествам обект по чл.56 от ЗУТ

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:

ЗАЯВЛЕНИЯ(образци): Заявление
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 дни
ТАКСА: 40 лв. – за документа5 лв. – за защитен холограмен стикер върху документа

Образци на документи:
За търговска дейност, съгласно раздел ІІ от ЗМДТ
За търговска дейност, съгласно раздел ІІ от ЗМДТ
За търговска дейност, съгласно раздел ІІ от ЗМДТ

Издаване на дубликат на разрешение за ползване на имот общинска собственост

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
Заявление по образец (в свободен текст се декларират обстоятелствата, налагащи издаването на дубликата)
ЗАЯВЛЕНИЯ (образци): Заявление
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 дни
ТАКСА: 20 лв. – за документа дубликат5 лв. – за холограмен стикер върху документа

Образци на документи:
Издаване на дубликат на разрешение за ползване на имот общинска собственост

Издаване на разрешение за удължено работно време

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци): Заявление
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 дни
ТАКСА: 300 лв. – годишна такса 5 лв. – за защитен холограмен стикер върху документа

Образци на документи:
Издаване на разрешение за удължено работно време

Преиздаване на разрешение за удължено работно време

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:

ЗАЯВЛЕНИЯ(образци): -
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: -
ТАКСА: -

Образци на документи:
Преиздаване на разрешение за удължено работно време

Категоризиране та туристически обект

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ: -
ЗАЯВЛЕНИЯ(образци): -
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: -
ТАКСА: -

Образци на документи:
Категоризиране та туристически обект

Издаване на временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на заведение за хранене и развлечение

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:

ЗАЯВЛЕНИЯ(образци): Заявление
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 21 дни
ТАКСА:

Забележка: При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща? от съответната такса, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела - втората половина от таксата

Образци на документи:
Издаване на временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на заведение за хранене и развлечение обратно

Издаване на временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на средство за подслон

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци): Заявление
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 21 дни
ТАКСА:

Забележка: При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща? от съответната такса, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела - втората половина от таксата

Образци на документи:
Издаване на временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на средство за подслон

Издаване на временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на място за настаняване

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци): Заявление
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 21 дни
ТАКСА:

Забележка: При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща? от съответната такса, а при получаване на категорийната
символика, включваща удостоверение и табела - втората половина от таксата

Образци на документи:
Издаване на временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на място за настаняване

Промяна на обстоятелства по категоризиран туристически обект

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:

ЗАЯВЛЕНИЯ(образци): Заявление
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 21 дни
ТАКСА: 150 лв.

Образци на документи:
Промяна на обстоятелства по категоризиран туристически обект

Заявление за промяна на вписани обстоятелства по издаден документ

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци): Заявление
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 дни
ТАКСА: 5 лв. – за защитен холограмен стикер върху документа

Образци на документи:
Заявление за промяна на вписани обстоятелства по издаден документ