Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Отдел "Финаси и стопански дейности" - звено "Стопански дейности"

Изготвя договори за наем на общински имоти, разрешение за ползване на общински терени и извършва контрол на приходите по наемосебирането. Издава разрешителни и участва в категоризиране на туристически обекти. Извършва автоматизираната система за контрол и управление. Подготвя възложени по компетентност становища, доклади, отчети и проекти за заповеди.

Заявление за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл.5 и чл.6, във връзка с чл.4, ал.1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на община Пловдив (стационарни обекти)

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
Заявление по образец
Удостоверение за актуално състояние –оригинал или нотариално заверено копие
Единен идентификационен номер /ЕИК/
Справка за липса на финансови задължения към Община Пловдив /служебно издадена/
Други документи на които се позовава ползвателя – Разрешение за поставяне
Протокол за строителна линия

Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично от заявителя)
Удостоверение за ползване по предназначение, др.
ЗАЯВЛЕНИЯ(образци): Заявление
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 дни
ТАКСА: 40 лв. – за документа 5 лв. – за защитен холограмен стикер върху документ

Образци на документи:
Стационарни преместваеми обекти

Заявление за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл.5 и чл.6, във връзка с чл.4, ал.1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на община Пловдив (мобилни обекти)

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Към заявлението се прилагат следните документи:

ЗАЯВЛЕНИЯ(образци): Заявление
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 дни
ТАКСА: 40 лв. – за документа 5 лв. – за защитен холограмен стикер върху документа

Образци на документи:
Мобилни преместваеми обекти

Заявление за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл.5 и чл.6, във връзка с чл.4, ал.1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на община Пловдив (кампаниен характер)

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Към заявлението се прилагат следните документи:

ЗАЯВЛЕНИЯ(образци): Заявление
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 дни
ТАКСА: 5 лв. – за защитен холограмен стикер върху документа

Образци на документи:
Кампаниен характер

Заявление за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл.7, във връзка с чл.4, ал.1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на община Пловдив (маси за открито сервиране)

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Към заявлението се прилагат следните документи:

ЗАЯВЛЕНИЯ(образци): Заявление
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 дни
ТАКСА: 40 лв. – за документа 5 лв. – за защитен холограмен стикер върху документа

Образци на документи:
Маси за открито сервиране

Издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по смисъла на чл.8а, във връзка с чл.4, ал.1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив.

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:

ЗАЯВЛЕНИЯ(образци): Заявление-Декларация
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 дни
ТАКСА: 40лв. за документа 5лв. – за защитен холограмен стикер върху документа

Образци на документи:
МПС без поставяне

Издаване на дубликат на разрешение за ползване на имот общинска собственост

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
Заявление по образец (в свободен текст се декларират обстоятелствата, налагащи издаването на дубликата)
ЗАЯВЛЕНИЯ (образци): Заявление
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 дни
ТАКСА: 20 лв. – за документа дубликат5 лв. – за холограмен стикер върху документа

Образци на документи:
Издаване на дубликат на разрешение за ползване на имот общинска собственост

Издаване на разрешение за удължено работно време

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци): Заявление
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 дни
ТАКСА: 300 лв. – годишна такса 5 лв. – за защитен холограмен стикер върху документа

Образци на документи:
Издаване на разрешение за удължено работно време

Издаване на удостоверение за категоризиране на заведение за хранене и развлечение

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:

Заявяване на услуга

Заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечение

Копие от документи на обекта

Копие от договор за наем

Документ удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация или друг документ удостоверяващ законността на обекта,при спазване на изискванията на ЗУТ

Документ за платена такса,съгласно Закона за туризма

Нотариално заверено пълномощно/оригинал/,в случаите когато заявлението се подава от пълномощник

ЗАЯВЛЕНИЯ(образци): Заявление

ТАКСА:

- до 20 места за сядане - 150 лв.;

- от 21 до 50 места за сядане - 250 лв.;

- от 51 до 100 места за сядане - 500 лв.;

- от 101 до 150 места за сядане - 800 лв.;

- от 151 до 250 места за сядане - 1200лв;

- от 250 до 300 места за сядане - 1400лв;

- над 300 места за сядане - 2000 лв.

При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от съответната такса. останалата част от таксата се доплаща при получаване на крайната символика.

Забележка: При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща? от съответната такса, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела - втората половина от таксата

Издаване на временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на място за настаняване

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:

Заявяване на услугата

Заявление за категоризиране на място за настаняване

Документ удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация-разрешение за ползване или Акт 16/за ЮЛ/

Копие на документа за собственост на обекта

Копие от договора за наем,в случай,че лицето е различно от собственика на обекта

Нотариално заверено пълномощно/оригинал/,в случаите когато заявлението се подава от пълномощник

Документ за платена такса съгласно Закона за туризма

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци): Заявление

За услугата се заплаща такса

За услугата се заплаща такса, както следва:

1. За категоризиране на неста за настаняване клас "А" - хотели, мотели:

- до 30 стаи - 400 лв.;

- от 31 до 150 стаи - 1000 лв.;

- от 151 до 300 стаи - 1800 лв.;

- от 301 до 500 стаи - 2500 лв.;

- над 500 стаи - 4500 лв.

2. За категоризиране на места за настаняване клас "Б" - семейни хотели, хостели, стаи за гости, къщи за гости и др.

- до 20 стаи - 200 лв.;

- от 21 до 40 стаи - 350 лв.;

- от 41 до 60 стаи - 740 лв.;

- от 61 до 100 стаи - 1200 лв.;

- над 100 стаи - 3500 лв.;

3.За категоризиране на места за настаняване клас "Б"- къщи за гости,бунгала и къмпинги:

- за едно легло в самостоятелна стая - 20 лв.;

- за едно легло в туристическа хижа - 16 лв.

При подаване на заявлението за категоризиране  се заплаща 1/2 от съответната такса, а при получаване на категорийната символика - втората половина от таксата.