Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение

Съобщаваме Ви, че с протокл № 26 от 18.07.2012г точка № 19 на ЕСУТ при Община Пловдив е разгледан проект на изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв. 8 нов по плана на кв. ''Гладно поле'', което засяга Вашия имот

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок на получаване на настоящето съобщение можете да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до район "Източен"

Проекта е изложен в район "Източен" в стая № 13 ул. "Л. Толстой" №2

Справки могат да се правят всеки работен ден от 9:00 до 10:00 и от 13:00 до 14:00.