Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство“

НАРЕДБА на ОбС Пловдив за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив


ТАКСИ ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ – ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА, ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА, ПАНАИРИ И ТЕРЕНИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПО ЧЛ. 72 ОТ ЗМДТ

Административна услугаПрилагани документиСрок за изпълнение / такса
1ПОЛЗВАНЕ НА ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА И ДР. ТЕРЕНИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ЛВ./КВ.М/МЕСЕЦ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ЗОНИ 1. Разрешение за строеж /копие/

2. Одобрен проект – част ПБЗ

3. Ползване на :
тротоар ……кв.м
Тревна площ ……кв.м

4. Документ за платнена такса

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ: Заявление
14 ДНИ

ТАКСА: 3 лв./кв.м

ТАКСИ ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ – ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Административна услугаПрилагани документиСрок за изпълнение / такса
1ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА ЗА НЕДВИЖИМ ИМОТ С УКАЗАН НАЧИН НА ЗАСТРОЯВАНЕ1. Документ за собственост;

2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;

3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;

4. Копие от актуална скица от СГКК – Пловдив

5. Комбинирана скица при необходимост

6. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;

7. Други документи свързани със заявлението;

8. Документ за платнена такса за адм. услуга

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ:
Заявление_2027
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 30 ДНИ

ТАКСА: 150 лв.
2ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА1. Документ за собственост;

2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;

3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;

4. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;

5. Други документи свързани със заявлението / копие от скица, ПУП и др./

6. Документ за платнена такса за адм. услуга

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ:
Заявление_2119
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 дни

ТАКСА: 100 лв.
3ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРЕПИСИ ОТ ДОКУМЕНТИ И НА КОПИЯ ОТ ПЛАНОВЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯТА КЪМ ТЯХ


1. Други документи свързани със заявлението;

2. Документ за платнена такса за адм. услуга

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ:
Заявление
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 дни

ТАКСА: 15 ЛВ/БР.
4РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РИЕ ИЛИ ПРЕМЕСТВАЕМО СЪОРЪЖЕНИЕ ПО ЧЛ. 56 И 57 ОТ ЗУТ/БР.


1. Други документи свързани със заявлението;

2. Документ за платнена такса за адм. услуга

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ:

Заявление
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 7 дни

ТАКСА: 100 ЛВ.
5ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

1. Заявление по образец-подава се от възложителя или от упълномощено за това лице;

2. Документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон; документ за собственост; документ за учредяване на право на строеж в чужд имот;

3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;

4. Становище на инженер-конструктор с указания за изпълнение на строежите по чл.147, ал.1 от ЗУТ;

5. Нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица – възложителят, собствениците и носителите на ограничени вещни права в поземления имот на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ;

6. Предварителен /окончателен/ договор с експлоатационни предприятия;

7. Документ за платнена такса за адм. услуга;

8. Копие от актуална скица от СГКК – Пловдив;

9. Едно копие от (по чл.147 от ЗУТ не се одобрява) съгласуван инвестиционен проект.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ:
Заявление_2112
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
1.С доклад- 7 дни
2.На РЕСУТ- 30 дни

ТАКСА: 100 ЛВ.

ЗАБЕЛЕЖКА:

РАЗМЕРЪТ НА ТАКСИТЕ ЗА ВСИЧКИ КОНКРЕТНИ ВИДОВЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ, ЗАПОВЕДИ И ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, НЕОПИСАНИ В ПРИЛОЖЕНИЕТО ИЛИ НОВОВЪЗНИКНАЛИ СЕ ТАКСУВАТ ПО ОБЩИЯ РЕД – 100 ЛВ/БР.

СРОКЪТ ЗА ПРОЦЕДИРАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ Е СЪГЛАСНО ЗУТ.


ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ – ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ТАКСИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ И ЗАВЕРКА НА ДИКУМЕНТИ

Административна услугаПрилагани документиСрок за изпълнение / такса
1ЗАВЕРКА НА МОЛБА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА:


1. Необходими документи свързани със заявлението;

2. Документ за платнена такса за адм. услуга

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ:
Заявление
• ОБИКНОВЕНА УСЛУГА – ДО 7 ДНИ – ЦЕНА 10 ЛВ

• ЕКСПРЕСНА УСЛУГА – ЗА 1 ДЕН – ЦЕНА 15 ЛВ

ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА – ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.3

Административна услугаПрилагани документиСрок за изпълнение / такса
1ИЗДАВАНЕ НА КОПИЯ ОТ ПЛАН НА ХАРТИЯ1. Документ за собственост;

2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;

3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;

4. Копие от актуална скица от СГКК – Пловдив;

5. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;

6. Други документи свързани със заявлението /копие от скица, ПУП и др./.

7. Документ за платнена такса за адм. услуга.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ:
Заявление
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 ДНИ
ТАКСА: ДО А3 – 15 ЛВ.

НАД А3 СЕ ПРИРАВНЯВА НА БРОЙ А3
2СКАНИРАНО КОПИЕ ВЪРХУ МАГНИТЕН НОСИТЯЛ – ДО А31. Документ за собственост;

2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;

3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;

4. Копие от актуална скица от СГКК – Пловдив;

5. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;

6. Други документи свързани със заявлението /копие от скица, ПУП и др./.

7. Документ за платнена такса за адм. услуга.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ:
Заявление
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 ДНИ

ТАКСА: 25 ЛВ.
3ПРОЦЕДУРИ ПО СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТИ И СХЕМИ ПО ЧЛ. 56 И ЧЛ. 57 ОТ ЗУТ1. Други документи свързани със заявлението;

2. Документ за платнена такса за адм. услуга

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ:
Заявление
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 30 ДНИ

ТАКСА: 100 ЛВ/БР
4РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОДОБРЯВАНЕ /СЪГЛАСУВАНЕ/ И ПРОЦЕДИРАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ И РАБОТНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ /АРХИТЕКТУРНИ, КОНСТРУКТИВНИ, ИНСТАЛАЦИОННИ И ДР./1. Други документи свързани със заявлението;

2. Документ за платнена такса за адм. услуга

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ: Заявление_2054
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 30 ДНИ

А/ ЗА ЖИЛИЩНИ И ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ.
ТАКСА: 5 ЛВ/КВ.М БРУТО РЗП НО НЕ ПО-МАЛКО ОТ 300 ЛВ.

Б/ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И СКЛАДОВИ СГРАДИ
ТАКСА: 2.5 ЛВ/КВ.М БРУТО РЗП НО НЕ ПО-МАЛКО ОТ 300 ЛВ.

В/ ЗА ОГРАДИ
ТАКСА: 1 ЛВ/М.Л БРУТО РЗП НО НЕ ПО-МАЛКО ОТ 300 ЛВ.

Г/ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА БЕЗ ТЯХНО НАДСТРОЯВАНЕ И ПРИСТРОЯВАНЕ
ТАКСА: 1 ЛВ/КВ.М

Д/ ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ БЕЗ НАДСТРОЯВАНЕ И ПРИСТРОЯВАНЕ
ТАКСА: 1 ЛВ/КВ.М
5РАЗГЛЕЖДАНЕ, СЪГЛАСУВАНЕ И ПРОЦЕДИРАНЕ НА ИДЕЙНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ1. Други документи свързани със заявлението;

2. Документ за платнена такса за адм. услуга

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ: Заявление_2054
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 30 ДНИ

ТАКСА: 50% ОТ ЦЕНАТА ПО ОБЩИЯ РЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
6РАЗГЛЕЖДАНЕ, СЪГЛАСУВАНЕ И ПРОЦЕДИРАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ И РАБОТНИ ПРОЕКТИ ЗА ПЛОЩНИ ОБЕКТИ – ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЧВАНЕ, БЕНЗИНОСТАНЦИИ, ГАЗСТАНЦИИ И ДР.1. Други документи свързани със заявлението;

2. Документ за платнена такса за адм. услуга

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ:
Заявление
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 30 ДНИ

ТАКСА: 200 ЛВ/ДО 1 ДКА/ + 200 ЛВ. ЗА ВСЕКИ СЛЕДВАЩ ДЕКАР
7СЪГЛАСУВАНЕ НА ЕКЗЕКУТИВИ СЪГЛ. ЧЛ. 175 ОТ ЗУТ И СТАНОВИЩЕ ЗА ДЪРЖАВНО ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТИ1. Други документи свързани със заявлението;

2. Документ за платнена такса за адм. услуга

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ:
Заявление
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 30 ДНИ

ТАКСА: 10% ОТ ЦЕНАТА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТА.
8ПРОЦЕДУРА ПО ОДОБРЯВАНЕ И СЪГЛАСУВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ1. Други документи свързани със заявлението;

2. Документ за платнена такса за адм. услуга

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ: Заявление_2054
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 30 ДНИ

ТАКСА: С КОЕФ. 1.3 ОТ ЦЕНАТА ЗА ОДОБРЯВНЕ НА ПРОЕКТИ О ПРОЦЕДУРА ПО ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП.
9ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ (ЧЛ. 156Б, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗУТ)1. Други документи свързани със заявлението;

2. Документ за платнена такса за адм. услуга

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ:
Заявление

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 ДНИ

ТАКСА: 100 ЛВ.
10ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ11. Други документи свързани със заявлението;

2. Документ за платнена такса за адм. услуга

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ:
Заявление
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 ДНИ

А/ НА СТРОЕЖИТЕ IV И V
ТАКСА: 0.25 ЛВ/КВ.М РЗП БРУТО, НО НЕ ПО МАЛКО ОТ 200 ЛВ.

Б/ ЗА МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТУКТУРА, КАКТО И ЗА ОСНОВНИТЕ РЕМОНТИ И РЕКОНСТРУКЦИИ
ТАКСА: ПО 350 ЛВ / ЗАПОЧНАТ КМ

В/ ЗА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТУКТУРА
ЦЕНА – ПО 350 ЛВ / НА ОБЕКТ
11ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ В РЕСУТ ПРИ РАЙОН ИЗТОЧЕН, ОБЩИНА ПЛОВДИВ ПО РЕДА НА ЧЛ. 142, АЛ. 6, Т. 1 ОТ ЗУТ1. Други документи свързани със заявлението;

2. Документ за платнена такса за адм. услуга

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ:
Заявление
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 30 ДНИ

ТАКСА:
• 2 ЛВ / КВ.М, НО НЕ ПО-МАЛК ОТ 250 ЛВ.

• 1 ЛВ. / Л.М, , НО НЕ ПО-МАЛК ОТ 250 ЛВ.
12УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО § 6 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 31.07.2003 Г НА МРРБ1. Документ за собственост;

2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;

3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;

4. Копие от актуална скица от СГКК – Пловдив;

5. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;

6. Други документи свързани със заявлението /копие от скица, ПУП и др./.

7. Документ за платнена такса за адм. услуга

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ:
Заявление
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 ДНИ

ТАКСА: 0.80 ЛВ/КВ.М ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ
13УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ – ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 181 ОТ ЗУТ1. Други документи свързани със заявлението;

2. Документ за платнена такса за адм. услуга

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ:
Заявление
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 ДНИ

ТАКСА: 0.25 ЛВ/КВ.М ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ
14РЕГИСТРИРАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ1. Други документи свързани със заявлението;

2. Документ за платнена такса за адм. услуга

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ:
Заявление
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 ДНИ

ТАКСА: 50 ЛВ.
15ПРИСЪСТВИЕ ПРИ ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА1. Други документи свързани със заявлението;

2. Документ за платнена такса за адм. услуга

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ:
Заявление
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 7 ДНИ

ТАКСА: 30 ЛВ.
16ИЗДАВАНЕ НА НОВ АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС1. Документ за собственост;

2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;

3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;

4. Копие от актуална скица от СГКК – Пловдив;

5. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;

6. Други документи свързани със заявлението /копие от скица, ПУП и др./.

7. Документ за платнена такса за адм. услуга

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ:
Заявление
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 ДНИ

ТАКСА: 20 ЛВ

ЗАБЕЛЕЖКА:

РАЗМЕРЪТ НА ЦЕНАТА ЗА ВСИЧКИ КОНКРЕТНИ ВИДОВЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ДЕЙСТВИЯ, НЕОПИСАНИ В ПРИЛОЖЕНИЕТО ИЛИ НОВОВЪЗНИКНАЛИ, СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ПО НАЙ-БЛИЗКАТА ЦЕНА НА СХОДЕН РОД УСЛУГА.


ДРУГИ

Административна услугаПрилагани документиСрок за изпълнение / такса
1РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАЗКОПАВАНЕ1. Разрешение за строеж /копие/

2. Одобрен проект – част външни подземни инженерни мрежи

3. Детайл на възстановяването на настилките.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ:
Заявление по образец – разкопаване

Заявление по образец – 50-100%
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 ДНИ

ТАКСА: …………..