Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

РАЙОН "ИЗТОЧЕН"-ОБЩИНА ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

На основание чл.56 от ЗУТ,чл.9 и ал.10 от НРПОТДОДЕГОТОП

РАЙОН "ИЗТОЧЕН"-ОБЩИНА ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Предмет на търга-определяне на ползвател на част от имот общинска собственост,по одобрена от ЕСУТ на район "Източен" схема за разполагане на стационарен преместваем обект/павилион за тото-игри/.

Одобрената схема е залепена на таблото в административната сграда на район "Източен",гр.Пловдив,ул."Лев Толстой" №2.

Цената на тръжните книжа е в размер на 20.00 лв./двадесет лв/,върху която се начислява 20% ДДС и депозитът за участие,определен в тръжните условия,се внасят в касата на район "Източен",ул."Лев Толстой"№2 /стая №26/.

Тръжните книжа се получават срещу документ за платена такса от касата на район "Източен"/стая №26/.Документите се подават в деловодството на район "Източен",стая №23 до 17.00 часа на 01.07.2015г.

Стъпка на наддаване-4.00лв.

Срок на разрешенията за поставяне и ползване-до 5 години.

Търгът ще се проведе на 02.07.2015г. от 10.00 часа в заседателната зала на район "Източен",ул."Лев Толстой" №2 по схема за ситуиране на ВПС-павилион за тото-игри,място № 1-ул."Лев Толстой"

При неявяване на кандидати търгът ще се повтори на 09.07.2015г. от 10 часа.

Телефон за информация:032/63 27 45,60 10 79.

Файлове за изтегляне:
Документ