Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ЗАПОВЕД № ЗРИ 104/13.03.2015г. На основание чл.46, ал.1, т.П от ЗМСМА, чл.56 от ЗУТ, чл.ЗЗ, ал.1, във връзка с чл.32 от Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности

ЗАПОВЕД № ЗРИ 104/13.03.2015г. На основание чл.46, ал.1, т.П от ЗМСМА, чл.56 от ЗУТ, чл.ЗЗ, ал.1, във връзка с чл.32 от Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив, приета с Решение № 226, взето с Протокол № 11 от 11.06.2009г., поел. изм. и доп. с Решение № 403, взето с Протокол № 21 от 18.12.2014г. на Общински съвет - Пловдив и Заповед № 09ОА-991/25.04.2012г. на Кмета на Община Пловдив за делегиране на свои правомощия на Кмета на Район „Източен" по реда на НРПОТДОДЕГОТОП

Файлове за изтегляне:
Заповед