Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Други обяви

Заповед 21ОА-2239/19.08.2021г.

Решение за преценка необходимостта от ОВОС с №ПВ -76 - ПР/2021г.

Общинска служба по земеделие - Пловдив, на основание чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, уведомява заинтересованите лица, че е изготвен предварителен регистър на имотите за землището на гр. Пловдив, община Пловдив за стопанската 2021 - 2022 година.

Заповед 21ОА-1854/09.07.2021г.

Информация по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС с вх. № ОВОС - 1207-3/22.06.2021г.

Инвестиционно предложение

Обява Инвестиционно предложение Инвестиционно предложение част 1 Инвестиционно предложение част 2

Инвестиционно намерение ГАРО 2004 ЕООД

Обява за инвестиционно предложение

ОБЯВА ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

Заповед на министъра на земеделието, храните и горите