Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Други обяви

КОМПЕНСАЦИИ ЗА ДЕЦА, НЕПРИЕТИ В ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЯСЛИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ

Уважаеми родители, Във връзка с Постановление № 231 от 1 август 2022 г. за определяне на реда и условията за предоставяне на средствата от държавния бюджет за компенсиране на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са…

Уведомление за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за дейности по предварително третиране и рециклиране на неопасни отпадъци-шлака от пещи” с местонахождение: Поземлен имот 56784.527.22, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Източен, п.к. 4000, бул. Цариградско шосе № 53.

Уведомление за инвестиционно предложени „Обособяване на площадка за производство на памучни абсорбенти от дрехи втора употреба и текстилни отпадъци в съществуващо производствено хале“, гр. Пловдив, ул. „Удроу Уилсън“ № 16

Обявление по чл. 127, ал. 6 от ЗУТ

Уведомление за инвестиционно предложение от "Ленассо" ЕООД: "Обособяване на площадка за дейности по предварително третиране и рециклиране на неопасни отпадъци - шлака от пещи с местонахождение: Поземлен имот 56784.527.22, област Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив

Уведомление за инвестиционно предложение от "Ава Хидравликс" ООД: "Обособяване на площадка за производство на памучни абсорбенти от дрехи втора употреба и текстилни отпадъци в съществуващо производствено хале"

Информация по Приложение 2 от наредбата за ОВОС за "Изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземни води с цел напояване на зелени площи" в ПИ с идентификатор 56784.526.272, район "Източен" гр. Пловдив, обл. Пловдив

Схема за разполагане на стационарни типови преместваеми обекти в зона за търговия и услуги, УПИ I - комплексно жилищно строителство, кв. 6 по плана на кв."Изгрев" - II част, гр. Пловдив, ПИ с идентификатор 56784.526.63 по КК и КР на гр. Пловдив

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „СКЛАДОВА АВТОБАЗА С ГТП, АВТОМИВКА, СЕРВИЗ И АДМИНИСТРАЦИЯ“ в поземлен имот с идентификатор 56784.527.164 по КК и КР на гр. Пловдив, Източна индустриална зона - IV част, Район Източен, гр. Пловдив

Дневен ред за заседание на РЕК за разполагане на РИЕ върху недвижими имоти, попадащи на територията на район "Източен"