Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Други обяви

Кандидатстване с проектни идеи по Приоритет 1 на ПРР за изпълнение на Плана за интегрирано развитие (ПИРО) на Община Пловдив

https://bgregio.eu/wps/portal/operativna-programa/home/news/ukazaniq-kandidatstvane-prioritet-1-prr-05.03.24 https://www.plovdiv.bg/slider/pokana-plan-razvitie/

Във връзка с изпълнение на обект: Реконструкция на ул. “Славянска” - от бул. “Източен” до ул. “Лев Толстой”Във връзка с изпълнение на обект:

Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) с вх. № ОВОС - 49/10.01.2024г. за "Завишаване на количествата на проеманита НУБА с код 16 06 01* на съществуваща площадка" в ПИ 56784.527.272 и ПИ с идентификатор 56784.527.339, гр. Пловдив, с възложител "Гаро-2004" ЕООД.

Район „Източен“ – Община Пловдив обявява процедура за подбор на здравен медиатор

С Ъ О Б Щ Е Н И Е РАЙОН „ИЗТОЧЕН“ – ОБЩИНА ПЛОВДИВ Обявява процедура за подбор на здравен медиатор   Необходими документи : – Автобиография – Мотивационно писмо – Копие от диплома за завършено средно образование – Заявление…

Инвестиционно предложение: "Проектиране на паркинг" в част УПИ I-526.141 - комплексно жилищно строителство, кв. 21 по регулационния план на ЖК "Изгрев", гр. Пловдив, ПИ с идентификатор 56784.526.141 и част от ПИ с идентификатор 56784.526.137, кв. 21 жк "Изгрев", ул. "Преспа" № 8-12, район "Източен", Община Пловдив, с възложител район "Източен" - община Пловдив

РАЙОН "ИЗТОЧЕН" СТАРТИРА ОТ НОВА ГОДИНА КАМПАНИЯТА ПО ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА МАРТЕНИЦИ

Уважаеми граждани, Район „Източен“ информира, че заявления за издаване на Разрешения за ползване на място – общинска собственост, с предназначение – продажба на мартеници / кампанийна продажба на цветя, ще се приемат, считано от   15.01.2024г. /понеделник/,  САМО на гише №2…

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА   СТАРШИ ЕКСПЕРТ  В  ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО“

АННА ИВАЙЛОВА ПЕНЧЕВА Допуснатият  кандидат  трябва да се яви на тест   на 11.12.2023 г. от 10,00 ч. в сградата на район „Източен“- стая № 35. Председател на конкурсната комисия : ……………/ п /…………….………………….. / Мирослава Сукарева / гр. Пловдив 30.11.2023…

Дневен ред за заседание на РЕК за разполагане на РИЕ върху недвижими имоти, попадащи на територията на район "Източен"

ОБЯВЯВА  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ  В ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО"

Минимални изисквания за заемане на длъжността :  – степен на образование: бакалавър  – професионален опит: 1 година, или ранг ІV младши  – да отговаря на изискванията на чл. 7, ал.1 от ЗДС 2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността :…