Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Други обяви

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА   СТАРШИ ЕКСПЕРТ  В  ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО“

АННА ИВАЙЛОВА ПЕНЧЕВА Допуснатият  кандидат  трябва да се яви на тест   на 11.12.2023 г. от 10,00 ч. в сградата на район „Източен“- стая № 35. Председател на конкурсната комисия : ……………/ п /…………….………………….. / Мирослава Сукарева / гр. Пловдив 30.11.2023…

Дневен ред за заседание на РЕК за разполагане на РИЕ върху недвижими имоти, попадащи на територията на район "Източен"

ОБЯВЯВА  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ  В ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО"

Минимални изисквания за заемане на длъжността :  – степен на образование: бакалавър  – професионален опит: 1 година, или ранг ІV младши  – да отговаря на изискванията на чл. 7, ал.1 от ЗДС 2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността :…

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА ОТ СТРОИТЕЛСТВО ДЪРВЕСНА РАСТИТЕЛНОСТ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 148, АЛ. 12 ОТ ЗУТ

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 11 бр. дървета – Черница (Morus spp) – 2 броя; Джанка …

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА ОТ СТРОИТЕЛСТВО ДЪРВЕСНА РАСТИТЕЛНОСТ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 148, АЛ. 12 ОТ ЗУТ

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 8 бр. дървета – Аризонски кипарис (Cupressus arizonica) – 1 брой;…

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА ОТ СТРОИТЕЛСТВО ДЪРВЕСНА РАСТИТЕЛНОСТ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 148, АЛ. 12 ОТ ЗУТ

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 7 бр. широколистни дървета – 3 бр. Айлант; Черница – 2…

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА ОТ СТРОИТЕЛСТВО ДЪРВЕСНА РАСТИТЕЛНОСТ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 148, АЛ. 12 ОТ ЗУТ

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 3 бр. широколистни дървета – 1 бр. Софора; Черница – 1…

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ДЪРВЕСНА РАСТИТЕЛНОСТ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 73 ОТ АПК

На основание чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 1 бр. широколистно дърво от вида Явор Форма на участие на заинтересованите лица в…

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ДЪРВЕСНА РАСТИТЕЛНОСТ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 73 ОТ АПК

На основание чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 1 бр. широколистно дърво от вида Явор Форма на участие на заинтересованите лица в…

Дневен ред за заседание на РЕК за разполагане РИЕ върху недвижими имоти, попадащи на територията на район "Източен"

Д Н Е В Е Н    Р Е Д   З А   З А С Е Д А Н И Е на РЕК за разполагане на РИЕ  върху недвижими имоти, попадащи на територията на район „Източен“, назначена със Заповед № ЗРИ…