Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Други обяви

Обявяване на Годишни списъци за настаняване в общински жилища

Обява за инвестиционно предложение: "Изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземни води в ПИ с идентификатор 56784.526.272 по КККР на гр. Пловдив, с цел напояване на зелени площи"

Обява за инвестиционно предложение: "Изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземни води"

Подаване на заявления за продажба на мартеници и цветя

Уважаеми граждани, Район „Източен“ информира, че заявления за издаване на Разрешения за ползване на място – общинска собственост, с предназначение – продажба на мартенички/кампанийна продажба на цветя, ще се приемат, считано от 04.01.2022 г., САМО на гише № 2 /стопански…

Заповед 21ОА-2239/19.08.2021г.

Решение за преценка необходимостта от ОВОС с №ПВ -76 - ПР/2021г.

Общинска служба по земеделие - Пловдив, на основание чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, уведомява заинтересованите лица, че е изготвен предварителен регистър на имотите за землището на гр. Пловдив, община Пловдив за стопанската 2021 - 2022 година.

Заповед 21ОА-1854/09.07.2021г.

Информация по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС с вх. № ОВОС - 1207-3/22.06.2021г.

Инвестиционно предложение

Обява Инвестиционно предложение Инвестиционно предложение част 1 Инвестиционно предложение част 2