Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Отдел "Гражданско административно обслужване и управление на собствеността"

НАРЕДБА на ОбС Пловдив за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив


ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ – ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

I. ТАКСИ ЗА УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

Административна услугаПрилагани документиСрок за изпълнение / такса
1ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИИскане по образец подадено от законен наследник или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно, препис – извлечение от акт за смърт.

Починалото лице трябва да е с постоянен адрес в район „Източен‘‘.
5 работни дни - 3.00 лв.

3 работни дни – 6.00 лв.

1 работен ден – 9.00 лв
2ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЙНО ПОЛОЖЕНИЕИскане по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.5 работни дни – 4.00 лв.

3 работни дни – 8.00 лв.

1 работен ден –12.00 лв.
3ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪПРУГ/А И РОДСТВЕНИ ВРЪЗКИ
Искане по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.5 работни дни – 2.00 лв.

3 работни дни – 4.00 лв.

1 работен ден – 6.00 лв.
4ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, СЪПРУГ/А И ДЕЦАИскане подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.5 работни дни – 3.00 лв.

3 работни дни – 6.00 лв.

1 работен ден – 9.00 лв.
5ИЗДАВАНЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ЛИЦЕ С РАЗЛИЧНИ ИМЕНАИскане по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.5 работни дни – 2.00 лв.

3 работни дни – 4.00 лв.

1 работен ден – 6.00 лв.
6ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕСИскане по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно. Документ за собственост на имота.5 работни дни – 2.00 лв.

3 работни дни – 4.00 лв.

1 работен ден – 6.00 лв.

цена на заявление - 0.50 лв.
7ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ НА ПОСТОЯНЕН АДРЕСИскане подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.5 работни дни – 2.00 лв.

3 работни дни – 4.00 лв

1 работен ден – 6.00 лв.

цена на заявление -
0.50 лв.
8ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕСЗаявление подадено лично (родители, законни представители) или от упълномощено лице с изрично заверено пълномощно. Документ за собственост на имота.5 работни дни – 1.00 лв.

3 работни дни – 2.00 лв.

1 работен ден – 3.00 лв.

цена на заявление - 0.50 лв.
9ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ НА НАСТОЯЩ АДРЕСИскане подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.5 работни дни – 1.00 лв.

3 работни дни – 2.00 лв.

1 работен ден –3.00 лв.

цена на заявление - 0.50 лв.
10ИЗДАВАНЕ НА ДУПЛИКАТ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ ИЛИ ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК, КАКТО И ПОВТОРНО ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТЗаявление подадено лично (родители, законни представители) или от упълномощено лице с изрично заверено пълномощно.5 работни дни – 4.00 лв.

3 работни дни – 8.00 лв.

1 работен ден -12.00 лв.
11ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА ЗА СЪСТАВЕН АКТ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ - Издава се в Дом на младоженците.
12ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ЗА ЧУЖБИНА Представя се лична карта или изрично нотариално заверено пълномощно.5 работни дни - 5.00 лв.

3 работни дни – 5.00 лв.

1 работен ден – 5.00 лв.
13ПРЕПИС НА ДОКУМЕНТ ИЛИ ЗАВЕРЕНО КОПИЕ – НА СТРАНИЦАИскане подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.Формат А4 или А5

5 работни дни – 4.00 лв.

3 работни дни – 8.00 лв.

1 работен ден -12.00 лв.

Формат А3

5 работни дни – 6.00 лв.

3 работни дни–12.00 лв.

1 работен ден -18.00 лв.
14ИЗДАВАНЕ НА ДРУГИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ДАННИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ Искане подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.5 работни дни – 5.00 лв.

3 работни дни-10.00 лв.

1 работен ден –15.00 лв.
15ИЗДАВАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ПРИЗНАВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННО СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ИЛИ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ПО КМПЧЗаявление по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.5 работни дни–10.00 лв.

3 работни дни–20.00 лв.

1 работен ден –30.00 лв.
16ИЗДАВАНЕ НА АКТ ЗА РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ РОДЕНО В ЧУЖБИНА
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Заявление по образец подадено от родител или упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно. Оригинал и легализиран превод на акт за раждане от чужбина.5 работни дни–10.00 лв.
17УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВНО ОГРАНИЧЕНИЕЗаявление по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.5 работни дни – 5.00 лв.

3 работни дни–10.00 лв.

1 работен ден –15.00 лв.