Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Отдел "Гражданско административно обслужване и управление на собствеността"

НАРЕДБА на ОбС Пловдив за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив


ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ – ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

I. ТАКСИ ЗА УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

Административна услугаПрилагани документиСрок за изпълнение / такса
12016 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ Заявление по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

Починалото лице трябва да е с постоянен адрес в район „Източен‘‘.
Заявление
7 работни дни - 3.00 лв.

3 работни дни – 6.00 лв.

1 работен ден – 9.00 лв
22109 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕЗаявление по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

Заявление
7 работни дни – 4.00 лв.

3 работни дни – 8.00 лв.

1 работен ден –12.00 лв.
3
2036 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪПРУГ/А И РОДСТВЕНИ ВРЪЗКИ
Заявление по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

Заявление
7 работни дни – 2.00 лв.

3 работни дни – 4.00 лв.

1 работен ден – 6.00 лв.
42092 ИЗДАВАНЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ЛИЦЕ С РАЗЛИЧНИ ИМЕНАЗаявление по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

Заявление
7 работни дни – 2.00 лв.

3 работни дни – 4.00 лв.

1 работен ден – 6.00 лв.
5
2128 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС ПРИ ВЕЧЕ РЕГИСТРИРАН ПОСТОЯНЕН АДРЕС
Заявление по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

Заявление
7 работни дни – 2.00 лв.

3 работни дни – 4.00 лв.

1 работен ден – 6.00 лв.
62079 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС СЛЕД ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА ПОСТОЯНЕН АДРЕСЗаявление по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.
Заявление
7 работни дни – 2.00 лв.

3 работни дни – 4.00 лв

1 работен ден – 6.00 лв.
71997 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС ПРИ ВЕЧЕ РЕГИСТРИРАН НАСТОЯЩ АДРЕСЗаявление подадено лично (родители, законни представители) или от упълномощено лице с изрично заверено пълномощно. Документ за собственост на имота.
Заявление
7 работни дни – 1.00 лв.

3 работни дни – 2.00 лв.

1 работен ден – 3.00 лв.
82107 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС СЛЕД ПОДАВАНЕ НА АДРЕСНА КАРТА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ ИЛИ ЗА ПРОМЯНА НА НАСТОЯЩ АДРЕСЗаявление по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.
Заявление
7 работни дни – 1.00 лв.

3 работни дни – 2.00 лв.

1 работен ден –3.00 лв.
92037 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК - ДУБЛИКАТ
2076 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ - ДУБЛИКАТ
2034 ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ ЗА ВТОРИ И СЛЕДВАЩ ПЪТ
Заявление подадено лично (родители, законни представители) или от упълномощено лице с изрично заверено пълномощно.
Заявление
7 работни дни – 4.00 лв.

3 работни дни – 8.00 лв.

1 работен ден -12.00 лв.
102038 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА СЪСТАВЕН АКТ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ - (АКТ ЗА РАЖДАНЕ, АКТ ЗА СМЪРТ)Заявление подадено лично (родители, законни представители) или от упълномощено лице с изрично заверено пълномощно.
Заявление
7 работни дни – 2.00 лв.

3 работни дни – 4.00 лв.

1 работен ден -6.00 лв.
112110 ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ЗА ЧУЖБИНА Представя се лична карта или изрично нотариално заверено пълномощно.
Заявление
7 работни дни - 5.00 лв.

3 работни дни – 5.00 лв.

1 работен ден – 5.00 лв.
122020 ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ИЛИ КОПИЕ ОТ ЛИЧЕН РЕГИСТРАЦИОНЕН КАРТОН, ИЛИ СТРАНИЦА ОТ СЕМЕЙНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИЕТО
ФОРМАТ А4 ИЛИ А5
ФОРМАТ А3
2039 ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ СЕМЕЕН РЕГИСТЪР ВОДЕН ДО 1978Г.
Заявление по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.
Заявление
Формат А4 или А5

7 работни дни – 4.00 лв.

3 работни дни – 8.00 лв.

1 работен ден -12.00 лв.

Формат А3

5 работни дни – 6.00 лв.

3 работни дни–12.00 лв.

1 работен ден -18.00 лв.
13ИЗДАВАНЕ НА ДРУГИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ДАННИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ Заявление по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.
Заявление
7 работни дни – 5.00 лв.

3 работни дни-10.00 лв.

1 работен ден –15.00 лв.
142110 ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ЗА ЧУЖБИНАЗаявление по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.
Заявление 2110
7 работни дни – 5.00 лв.

3 работни дни – 10.00 лв.

1 работен ден –15.00 лв.
+5 лв. легализация

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

8.4. ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА ПО ГРАЖДАНСКО ПРАВО

Административна услугаПрилагани документиСрок за изпълнение / такса
12075 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, СЪПРУГ/А И ДЕЦАЗаявление по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.
Заявление
7 работни дни - 3.00 лв.

3 работни дни – 6.00 лв.

1 работен ден – 9.00 лв
22057 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РОДЕНИТЕ ОТ МАЙКАТА ДЕЦАЗаявление по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

Заявление
7 работни дни – 4.00 лв.

3 работни дни – 8.00 лв.

1 работен ден –12.00 лв.
32108 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВНО ОГРАНИЧЕНИЕЗаявление по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

Заявление
7 работни дни – 5.00 лв.

3 работни дни – 10.00 лв.

1 работен ден – 15.00 лв.
42138 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТОЗаявление по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

Заявление
7 работни дни – 5.00 лв.

3 работни дни – 10.00 лв.

1 работен ден – 15.00 лв.
52017 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАК ОТ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН В ЧУЖБИНАЗаявление по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

Заявление
7 работни дни – 5.00 лв.

3 работни дни – 10.00 лв.

1 работен ден – 15.00 лв.
62073 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СНАБДЯВАНЕ НА ЧУЖД ГРАЖДАНИН С ДОКУМЕНТ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯЗаявление по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.
Заявление
7 работни дни – 5.00 лв.

3 работни дни – 10.00 лв

1 работен ден – 15.00 лв.
72056 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ НА ПОСТОЯНЕН АДРЕС, РЕГИСТРИРАН СЛЕД 2000 ГОДИНАЗаявление по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.
Заявление
7 работни дни – 2.00 лв.

3 работни дни – 4.00 лв.

1 работен ден – 6.00 лв.
82104 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ НА НАСТОЯЩ АДРЕС РЕГИСТРИРАН СЛЕД 2000 ГОДИНАЗаявление по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.
Заявление
7 работни дни – 1.00 лв.

3 работни дни – 2.00 лв.

1 работен ден –3.00 лв.
91994 ЗА ИЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРИЗНАВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННО СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ИЛИ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ПО КМПЧ
СРОК - 30 ДНИ
Заявление по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.
Заявление


30 дни – 30.00 лв.
102080 СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО ИМАТ АКТОВЕ, СЪСТАВЕНИ В ЧУЖБИНАЗаявление по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.
Заявление

7 работни дни – 10.00 лв.
112000 ИЗДАВАНЕ НА МНОГОЕЗИЧНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕЗаявление по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.
Заявление

5 работни дни – 10.00 лв.

3 работни дни – 20.00 лв.

1 работен ден - 30.00 лв.
122033 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА ИМЕ Заявление по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.
Заявление
7 работни дни–Безплатно
132052 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ - ОРИГИНАЛ

7 работни дни –Безплатно
142053 ПРИПОЗНАВАНЕ НА ДЕТЕЗаявление по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.
Заявление
Безплатно
152058 ИЗДАВАНЕ НА СПРАВКИ ПО ИСКАНЕ НА СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИЗаявление по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.
Заявление
7 работни дни – 3.00 лв.
162132 ПРОМЯНА В АКТОВЕТЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ 7 работни дни – Безплатно
172391 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО (УЧРЕДЕНО ПО РЕДА НА ЧЛ. 155 ПТ СК И ПО ПРАВО - ПО ЧЛ. 1 )Заявление по образец подадено лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.
Заявление
30 дни
Безплатно