Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Отдел "Гражданско административно обслужване и управление на собствеността"

Отдел "Гражданско административно обслужване и управление на собствеността" предлага видовете услуги изброени по долу. Може да се запознаете с нужните условия, документите които трябва да приложите, както и сроковете и цените на изпълнение.


Припознаване на дете

Прилагани документи: Документ за самоличност или изрично пълномощно
Заявления (образци): Заявление – декларация в съответната районна администрация, където е съставен актът за раждане на детето
Срок за изпълнение: до 3месеца
Такса:
оригинал - безплатен
дубликат:

с легализация за чужбина - 5лв.

Образци на документи:
Припознаване на дете


Промяна в актовете за гражданско състояние, извършена по съдебен или административен ред

Прилагани документи: Влязло в сила съдебно решение или друг административен акт, удостоверяващ промяната и заявление от лицето
Документ за самоличност или изрично пълномощно
Заявления (образци): Заявление в съответната районна администрация по постоянен адрес
Срок за изпълнение: 1 ден след получаване на документите
Такса: -

Образци на документи:
Промяна в актовете за гражданско състояние, извършена по съдебен или административен ред

Вписване на промяна или поправка на име в акт за гражданско състояние.

Прилагани документи: Влязло в сила съдебно решение или друг административен акт, удостоверяващ промяната и заявление от лицето;
Документ за самоличност или изрично пълномощно
Заявления (образци): Заявление
Срок за изпълнение: 1 ден след получаване на документите
Такса: -

Образци на документи:
Вписване на промяна или поправка на име в акт за гражданско състояние.

Уведомление относно признаване на чуждестранно съдебно решение или административен акт по КМЧП /Кодекс на международното частно право/

Прилагани документи: Документ за самоличност или изрично пълномощно
Заявления (образци): Заявление Легализиран съответния административен акт
Срок за изпълнение: 1 месец
Такса: 10 лв.

Образци на документи:
Уведомление относно признаване на чуждестранно съдебно решение или административен акт по КМЧП /Кодекс на международното частно право/

Удостоверения за факти и обстоятелства по гражданско състояние

Прилагани документи: Документ за самоличност или изрично пълномощно
Заявления (образци): Заявление
Срок за изпълнение: до 3 дни
Такса: 5 лв.

Образци на документи:
Удостоверения за факти и обстоятелства по гражданско състояние

Пресъставяне на акт за раждане на дете родено в чужбина

Прилагани документи: Чрез таксуване на дубликата на акта за раждане
Заявления (образци): Заявление
Срок за изпълнение: Експресна услуга
Такса: 10 лв.

Образци на документи:
Пресъставяне на акт за раждане на дете родено в чужбина

Картотекиране на граждани и техните семейства/домакинства

Наименование на услугата: 1. Картотекиране на граждани и техните семейства/домакинства
по НУРУЖННОЖПи определяне група жилищна нужда
Прилагани документи: Писмо-образец за необходими документи
Молба образец: Молба
Срок за изпълнение: 3 месеца
Такса: -

Картотекиране на граждани и техните семейства/домакинства по НУРУЖННОЖП от фонд „Резервен

Наименование на услугата: 2. Картотекиране на граждани и техните
семейства/домакинства по НУРУЖННОЖП от фонд „Резервен
Прилагани документи:Писмо-образец за необходими документи
Молба образец: Молба
Срок за изпълнение: 2 месеца
Такса: -

Издаване на настанителни заповеди

Наименование на услугата: 3. Издаване на настанителни заповеди
Прилагани документи: -
Молба образец: -
Срок за изпълнение: -
Такса: 5 лв.

Картотекиране на граждани и техните семейства по НУРУЖННОЖП

Наименование на услугата: 4. Картотекиране на граждани и техните семейства/домакинства по НУРУЖННОЖП и определяне група жилищна нужда
Прилагани документи: Писмо-образец за необходими документи
Молба образец: Молба
Срок за изпълнение: 3 месеца
Такса: -

Образци на документи:
Необходими документи
Картотекиране на граждани и техните семейства по НУРУЖННОЖП
Картотекиране на граждани и техните семейства по НУРУЖННОЖП

Картотекиране на граждани и техните семейства от фонд „Резервен"

Картотекиране на граждани и техните семейства/домакинства по НУРУЖННОЖП от фонд „Резервен”
Прилагани документи: Писмо-образец за необходими документи
Молба образец: Молба
Срок за изпълнение: 2 месеца
Такса: -

Образци на документи:
Необходими документи
Картотекиране на граждани и техните семейства от фонд „Резервен"
Картотекиране на граждани и техните семейства от фонд „Резервен"

Издаване на настанителни заповеди

Издаване на настанителни заповеди
Прилагани документи: -
Молба образец: -
Срок за изпълнение: -
Такса: 5 лв.

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

.

Образци на документи:
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

Искане за издаване на удостоверение за наследници

.

Образци на документи:
Искане за издаване на удостоверение за наследници