Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Проекти

МултиХоум „Обновяваме заедно“

МултиХоум „Обновяваме заедно“

Информация за проекта

BG16М1ОР002-5.003-0006 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление“

Проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление“

Информация за проекта

Проект Големият интерактивен екран за малките любопитковци, № 2019-1-BG01-KA101-061887 Еразъм+, Ключова дейност 1

„Големият интерактивен екран за малките любопитковци“ Проектът се реализира в рамките на програма Еразъм +, Ключова дейност 1. „Мобилност“, сектор „Училищно образование“ в периода от 01.06.2019 г. до 31.05.2020 г. Проектът “Големият интерактивен екран за малките любопитковци” е насочен към…

национална програма предоставяне на грижи в домашна среда

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА"

В изпълнение на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“ , от 24 февруари 2020 г., район „Източен“, община Пловдив  обявява прием на документи на лицата, попадащи в следните целеви групи: Хора с от 80 до 89,99 на сто степен на…

ПРОЕКТ „РАСТЕМ ЗАЕДНО”

Проектът на Район „Източен” – „Растем заедно” с регистрационен номер BG05M2OP001-3.001-0015 е в областта на предучилищното образование по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, по процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и…

Независим Живот - Район Източен

СТАРТИРА ПРОЕКТ  BG05M9OP001-2.002-0218-С001 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ –  РАЙОН „ ИЗТОЧЕН” финансиран по схема за предоставяне на безвъзмезднафинансова помощ  „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз  www.eufunds.bg…