Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Проекти

BG16М1ОР002-5.003-0006 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление“

Проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление“

Информация за проекта

Община Пловдив

Предварителен проект за изменение на ОУП на Община Пловдив

Проект Големият интерактивен екран за малките любопитковци, № 2019-1-BG01-KA101-061887 Еразъм+, Ключова дейност 1

„Големият интерактивен екран за малките любопитковци“ Проектът се реализира в рамките на програма Еразъм +, Ключова дейност 1. „Мобилност“, сектор „Училищно образование“ в периода от 01.06.2019 г. до 31.05.2020 г. Проектът „Големият интерактивен екран за малките любопитковци“ е насочен към…

национална програма предоставяне на грижи в домашна среда

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА"

В изпълнение на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“ , от 24 февруари 2020 г., район „Източен“, община Пловдив  обявява прием на документи на лицата, попадащи в следните целеви групи: Хора с от 80 до 89,99 на сто степен на…

ПРОЕКТ „РАСТЕМ ЗАЕДНО”

Проектът на Район „Източен” – „Растем заедно” с регистрационен номер BG05M2OP001-3.001-0015 е в областта на предучилищното образование по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, по процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и…

Независим Живот - Район Източен

СТАРТИРА ПРОЕКТ  BG05M9OP001-2.002-0218-С001 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ –  РАЙОН „ ИЗТОЧЕН” финансиран по схема за предоставяне на безвъзмезднафинансова помощ  „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз  www.eufunds.bg…