Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Проекти

6956851239063138

ПРОЕКТ „РАСТЕМ ЗАЕДНО”

Проектът на Район „Източен” – „Растем заедно” с регистрационен номер BG05M2OP001-3.001-0015 е в областта на предучилищното образование по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, по процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и…

Независим Живот - Район Източен

Независим Живот - Район Източен

СТАРТИРА ПРОЕКТ  BG05M9OP001-2.002-0218-С001 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ –  РАЙОН „ ИЗТОЧЕН” финансиран по схема за предоставяне на безвъзмезднафинансова помощ  „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз  www.eufunds.bg…