Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Харта на клиента

Утвърждавам :

Кмет на Район „Източен”

/ Николай Чунчуков /


ХАРТА  НА  КЛИЕНТА

І . ВЪВЕДЕНИЕ.

Създаването на Харта на клиента в район „Източен” - Община Пловдив е стъпка в посока на удовлетворяване на високите изисквания на обществото към администрацията. Основна цел е подобряване достъпа до административни услуги и повишаване на качеството им , постигнато чрез насърчаване участието на клиентите и служителите при обсъждане на услугите, начина им на предоставяне, необходимото качество и стандарти на изпълнение. Хартата сама по себе си не е юридически документ и не създава юридически права. Но тя помага на клиентите да разбират и защитават правата си по-добре, както и да изискват по-добро обслужване. Хартата на клиента подпомага също и работата на служителите от администрацията чрез по-ясно дефиниране на предоставяните от нея услуги.


ІІ. ПРИНЦИПИ НА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.

Административното обслужване се осъществява при спазване на принципите, установени в Закона за администрацията и Административно-процесуалния кодекс, както и при гарантиране на :


ІІІ. СТАНДАРТИ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

В процеса на административното обслужване , служителите в общинската администрация се ангажират да спазват следните общи стандарти:

1. Отношение към клиентите:

Предоставяне на еднакъв достъп до услуги и равно поставено отношение към всички клиенти, независимо от техните потребности, социално положение, образование, възраст, пол, етнически произход или религиозни убеждения.

Спазване на конфиденциалност относно запитвания и жалби на всеки един клиент.

2. Информация за клиента:

Предоставяне на ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация на клиентите по начин удовлетворяващ техните потребности и чрез различни канали за достъп: информационни табла, диплянки , Интернет – страница.

3. Комуникация с клиенти

Предоставяне на ясни, лесно разбираеми, пълни и точни обяснения, консултации , писмени отговори на клиентите.

4. Канали за достъп до информация, услуги и механизми за обратна връзка

5. Спазване на срокове

Предоставяне на цялата необходима информация на клиента още при първия контакт с администрацията, уведомяването му за регламентираните законови срокове за получаване на административна услуга.

6. Отговорност и отчетност


ІV. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ОПРЕДЕЛЯЩИ ПРАВАТА НА КЛИЕНТА.

Конституция на Република България

Закон за администрацията

Закон за местното управление и местната администрация

Закон за административното производство

Административно-процесуален кодекс

Устройствен правилник на община Пловдив

Закон за достъп до обществена информация

Закон за защита на класифицираната информация

Закон за защита на личните данни

Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

Наредба за общите правила за организация на административното обслужване

И други нормативни актове касаещи дейността на общинската администрация


V. ПРЕДОСТАВЯНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ИЗТОЧЕН”.

Подробна информация за вида на услугите, срока за предоставяне, необходимите документи може да получите от Интернет – сайта  и информационното табло на  район „Източен” – община Пловдив.


VІ. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ.

От потребителите на услуги се очаква:


VІІ. НЕОБХОДИМО Е  ДА СЕ ЗНАЕ: