Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Регистрация и заплащане на такса за притежаване на куче

Всеки собственик на домашно куче е длъжен да го декларира в общината по постоянен адрес в 3-месечен срок от придобиването му.

*За жителите на район Източен: бул. "Шести Септември" No 274

Декларирането на домашното куче е задължително, без оглед на това дали собственикът му подлежи на заплащане на такса или е освободен от нея.

На база декларираната от собственика информация се извършва административна регистрация, създава се индивидуална картотека на кучето и то получава пореден номер в Електронния регистър.

За притежаване на домашно куче, всеки собственик е задължен да заплаща годишна такса, чийто размер се определя с решение на съответния общински съвет. Това задължение е регламентирано в чл.116, ал.1 от Закона за местни данъци и такси. Общински съвет – Пловдив е определил, за територията на Община Пловдив таксата да е в размер на 30.00 лева. Срокът за заплащане на годишната такса за притежаване на домашно куче е 31 март.

За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

За регистрираните вече домашни кучета, годишната такса може да се заплати както на каса в район „Източен“, с административен адрес: 4006 Пловдив, бул. "Шести Септември" No 274, така и по банков път:

ПРИ ИНВЕСТБАНК
БАНКОВА СМЕТКА BG65IORT73753102000700

*При плащане по банков път, като основание за плащане на съответната сума е необходимо собствениците да отбележат годината, за която плащат таксата/таксите и индивидуалния номер на картона на кучето.

**Собствениците на регистрирани домашни кучета могат предварително да проверят размера на дължимите суми, по отношение „такса куче“ и годините, за които са длъжници.

ПРОВЕРКА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Законодателят е определил няколко категории кучета, чиито собственици са освободени от задължението да заплащат т.нар. „такса куче“:

1. кастрирани кучета;
2. кучета на лица с увреждания;
3. кучета, използвани за опитни цели;
4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
5. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;
7. ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.

Важно! Не се заплаща такса за куче с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране.

Задължения на собствениците на домашни животни, в т.ч. и кучета, и на Управителите на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост

Съгласно Закона за управление на етажната собственост:

  1. В отделно обособено поле на книгата за етажната собственост всеки собственик, ползвател или обитател вписва притежаваните или взетите за отглеждане животни, които се извеждат на обществени места, а за кучета – и номера на ветеринарномедицинския паспорт“.
  2. Управителния съвет (Управителя) предоставя информацията за вписаните кучета в книгата на етажната собственост на съответната областна дирекция по безопасност на храните и на общината в 30-дневен срок от вписването в книгата на етажната собственост“.

Изтегли в PDF