Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Контакти

Адрес: бул. "Шести Септември" № 274

Тел.: +359 32 601 060

e-mail: info@iztochen-plovdiv.bg

Работно време: от 08:30ч.  до 17:00ч.

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА РАЙОН „ИЗТОЧЕН"
Централа – 032 / 601-060

ДлъжностИмеЕтаж,
Стая,
Гише
Приемно времеСлужебен
телефон
I. Ръководство
1КметИван Стояноветаж II,
стая №24
всеки четвъртък от 10:00ч. до 12:00ч.032/601-060
2Заместник - кмет
„Устройство на територията, инженерна инфраструктура, благоустройство и стопански дейности“ /УТИИБСД/
Атанас Кунчеветаж II,
стая №22
от 8:30ч. до 17:00ч.032/601-060
3Заместник - кмет
„Обществен ред, сигурност, интеграция на малцинствата и социална политика“ /ОРСИМСП/
Ерол Садъковетаж II,
стая №21
от 8:30ч. до 17:00ч.032/601-060
4СекретарМирослава Сукареваетаж II,
стая №20
-032/601-083
II.Обща администрация
Дирекция „Бюджет, финансово счетоводни и стопански дейности“ /Б, ФС и СД/
5 Дирекор дирекция
„Бюджет, финансово счетоводни и стопански дейности“ /Б, ФС и СД/
Стефка Чолаковаетаж II,
стая №14
-032/601-080
Отдел „Финанси и стопански дейности“ /Ф и СД/
6Началник отдел
„Финанси и стопански дейности“ /Ф и СД/
Анета Найденова-Рашковаетаж II,
стая №27
-032/601-070
7Главен експерт
„Счетоводител“
Величка Митоваетаж II,
стая №27
-032-601-070
8Старши счетоводителетаж II,
стая №27
-032/601-094
9Главен инспектор
„Търговия и услуги“ /Т и У/
Анелия Поповаетаж I,
гише №2
от 8:30ч.
до 17:00ч.
032/601-099
10Главен експерт
„Стопански дейности“/СД/
Дина Люцкановаетаж I,
гише №2
от 8:30ч.
до 17:00ч.
032/601-068
11Старши специалист
„Стопански дейности“/СД/
Добрияна Ивановаетаж I,
гише №2
от 8:30ч.
до 17:00ч.
032/601-068
Отдел „Административно правно обслужване, канцелария и човешки ресурси“ /АПО, К и ЧР/
12Началник отдел
„Административно правно обслужване, канцелария и човешки ресурси“ /АПО, К и ЧР/
Станислава Колева-Трендафиловаетаж III,
стая №36
-032-601-097
13Главен експерт
„Човешки ресурси“ /ЧР/
Радка Димитроваетаж III,
стая №32
-032/601-095
14Главен експерт
„Информационно обслужване“ /ИО/
Милена Стакинаетаж I,
стая №4
--
15Главен експерт
„Административно обслужване и документооборот“ /АО и Д/
Петя Димитроваетаж I,
гише №4
от 8:30ч.
до 17:00ч.
032/601-085
16.Главен специалист
„Канцелария и контрол по решенията“ /К и КР/
Петя Петковаетаж II,
стая №23
от 8:30ч.
до 17:00ч.
032/601-060
III.Специализирана администрация
Дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство“ /УТ, ИИ и Б/
17Директор дирекция
„Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство“ /УТ, ИИ и Б/
Арх. Соня Андоноваетаж III,
стая № 35
от 14:00ч.
до 16:00ч.
032/601-064
032/602-743
18Главен инженерИнж. Мариела Стойноваетаж III,
стая №41
от 8:30ч.
до 9:30ч.
от 13:30ч.
до 14:30ч.
032/601-077
19Главен експерт
„Архитектура и благоустройство“ /АГ/
Арх. Елица Кръстеваетаж III,
стая №35
от 14:00ч.
до 16:00ч.
032/601-064
20Главен инспвектор
„Строителен контрол“ /СК/
Инж. Мария Трендафилова етаж III,
стая №40
от 8:30ч.
до 9:30ч.
от 13:30ч.
до 14:30ч
032/601-081
21Старши експерт
“Пътна инфраструктура и благоустройство“ /ПИБ/
етаж III,
стая №41
от 8:30ч.
до 9:30ч.
от 13:30ч.
до 14:30ч.
032/601-077
22Главен експерт
„Инвестиционна политика“ /ИП/
Инж. Красимир Поповетаж III,
стая №40
от 8:30ч.
до 9:30ч.
от 13:30ч.
до 14:30ч.
032/601-081
23Главен експерт „Електрофикация“ /ЕЛ/Инж. Елена Русеваетаж III,
стая №41
от 8:30ч.
до 9:30ч.
от 13:30ч.
до 14:30ч.
032/601-077
24Главен експерт
„Кадастър и регулация“ /К и Р/
Инж. Дора Тончеваетаж III,
стая №38
от 9:00ч.
до 10:00ч.
от 13:00ч.
до 14:00ч.
032/601-072
25Главен специалист
„Етажна собственост, кадастър и регулация“ /ЕтС, К и Р/
Анна Пенчеваетаж III,
стая №38
от 9:00ч.
до 10:00ч.
от 13:00ч.
до 14:00ч.
032/601-072
26Старши специалист
„Кадастър и регулация“ /К и Р/
Еленка Ивановаетаж III,
стая №38
от 9:00ч.
до 10:00ч.
от 13:00ч.
до 14:00ч.
032/601-072
27Главен специалист
„Устройствено планиране и подробни устройствени планове“ /УП и ПУП/
Йовка Гудеваетаж III,
стая №37
от 9:00ч.
до 10:00ч.
от 13:00ч.
до 14:00ч.
032/601-079
28Главен специалист
„Устройствено планиране и подробни устройствени планове“ /УП и ПУП/
Бойка Чунчуковаетаж III,
стая № 37
от 9:00ч.
до 10:00ч.
от 13:00ч.
до 14:00ч.
032/601-079
29Старши специалист
„Устройство на територията и контрол по строителството“ /УТ и КС/
етаж III,
стая №40
от 9:00ч.
до 10:00ч.
от 13:00ч.
до 14:00ч.
032/601-081
30Старши специалист
„Неазконно строителство“
Свобода Тафроваетаж III,
стая №40
-032/601-081
IV.Отдел „Гражданско административно обслужване, образование и култура, здравеопазване, социални дейности и жилищна политика“ /ГРАО, ОК, ЗСД и ЖП/
31Началник отделЗлатка Ангеловаетаж I --
32Главен експерт
„Образование и култура“ /ОК/
Стефка Симеоноваетаж II,
стая №19
-032/601-082
33Главен експерт
„Здравеопазване и социални дейности“ /ЗСД/
Мая Таневаетаж I,
стая №5
-032/601-073
34Старши експерт „Документооборот“Марианна Рангеловаетаж I,
гише №4
от 8:30ч.
до 17:00ч.
032/601-085
35Младши експерт
„Гражданско административно обслужване“
Галина Доксеваетаж I,
гише №5
от 8:30ч.
до 17:00ч.
032/601-062
36Младши експерт
„Компютърна обработка на информацията“ /КОИ/
Десислава Стойчеваетаж III,
стая №31
от 8:30
до 17:00ч.
-
37Главен специалист
„Гражданско административно обслужване“ /ГРАО/
Хермине Семерджиян-Зароваетаж I,
гише №7
от 8:30
до 17:00ч.
032/601-062
38Главен специалист
„Гражданско административно обслужване“ /ГРАО/
Светла Кръстеваетаж I,
гише №6
-032/601-062
39Главен специалист
„Стопански дейности“ /СД/
Цветина Кашилскаетаж I,
гише №2
от 8:30ч.
до 17:00ч.
032/601-068
40Главен специалист
„Жилищно настаняване“ /ЖН/
Ангелина Ботевскаетаж I,
гише №9
от 8:30
до 17:00ч.
032/601-069
41Старши специалист
„Жилищно настаняване“ /ЖН/
Златка Георгиеваетаж I,
гише №8
от 8:30
до 17:00ч.
032/601-069
V.Дейност 898- Други дейности по икономиката – местни дейности
ДДИ - Дирекция Б, ФС и СД
42Старши експерт
„Счетоводител“
Катя Еневаетаж I,
гише №1
от 8:30
до 17:00ч.
032/601-088
43Старши специалистМиглена Барбоваетаж I,
гише №1
от 8:30
до 17:00ч.
032/601-088
ДДИ – Дирекция УТ, ИИ и Б
44Младши експерт
„Жилищно настаняване“ /ЖН/
Ивелина Васеваетаж I,
гише №10
от 8:30ч.
до 17:00ч.
032/601-069
45Младши експерт Величка Арахангеловаетаж III,
стая №41
от 8:30
до 9:30ч.
от 13:30
до 14:30ч
032/601-077
46Главен специалист
„Пътна инфраструктура и благоустройство“ /ПИБ/
Иван Дишляноветаж III,
стая №41
от 8:30
до 9:30ч.
от 13:30
до 14:30ч
032/601-077
47Старши специалист
„Домакин и ОМП“
Петър
Венков
етаж I,
стая №5
032/601-073
ДДИ – Отдел ГРАО, ОК, ЗСД и ЖП
48 Младши експерт
„Гражданско административно обслужване“ /ГРАО/
Албена Петроваетаж I,
гише №6
от 8:30
до 17:00ч.
032/601-062
49Главен специалист
„Жилищно настаняване“ /ЖН/
Илинка Черпоковаетаж I,
гише №8
от 8:30ч.
до 17:00ч.
032/601-069
VI.Дейност 623 – Чистота – Местна Дейност
50Главен инспектор
„Екология“
Васко Василеветаж III,
стая №29
-032/601-071
51Старши инспектор
„Екология“
Илияна Гаръбскаетаж III,
стая №29
-032/601-071
VII.Дейност 389 – Други дейности по образованието
52СчетоводителЕли Захариеваетаж III,
стая №43
-032/601-076
53СчетоводителВеселина Атанасоваетаж III,
стая №43
-032/601-091
54СчетоводителМаргарита Ангеловаетаж III,
стая №43
-032/601-074
55СчетоводителМариана Геноваетаж III,
стая №43
-032/601-092
56СчетоводителНели Щърбеваетаж III,
стая №43
-032/601-075
VIII.Дейност 431 – Детски яслии млечни кухни /счетоводство/
57Главен счетоводителНикола Маноловетаж II,
стая №16
-032/601-067
58КасиерДонка Христоваетаж II,
стая №16
-032/601-067
IX.Дейност 219 – Други дейности по отбраната /ОМП/
59Дежурен по районЮри Стояноввхода на сградата-032/601-061
60Дежурен по районНеделчо Гочеввхода на сградата-032/601-061
61Дежурен по районГеорги Георгиеввхода на сградата-032/601-061
62Дежурен по районДечо Ботевскивхода на сградата-032/601-061
63Дежурен по районИван Стефановвхода на сградата-032/601-061
X.Други служители извън структурата на район „Източен“
64Главен експерт
„Предварителен контрол“ /ПК/
Илияна Неделчеваетаж II,
стая №18
-032/601-078
65Каса
„Местни данъци и такси“
Албена Ганеветаж I,
гише №3
от 8:30ч.
до 16:30ч.
032/601-086
66Секретар на МКБППМНМария Никовскаетаж I,
стая №6
-032/601-089
67ИнформацияДимитър Янков

Маруся Тодорова

Веселина Дидова
входа на сградата-032/601-000
68
Експерт „Военен отдел“
Ул. „Лев Толстой“ №2
инж. Атанас Хаджиевстая №8032/635-338

Забележка: Телефонният указател е изготвен съобразно действащата структура на район „Източен“ .

Изготвил:
Радка Димитрова
Главен експерт ЧР