Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Контакти

Адрес: бул. "Шести Септември" № 274
Тел.: +359 32 601 060
Факс: +359 32 631 610

Приемно време: Всеки ден от 10 - 12 ч.
e-mail: iztochen_bg@abv.bg


ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА РАЙОН „ИЗТОЧЕН"

Централа – 032 / 601-060 ; Fax – 032 / 631-610


по ред
Длъжност Име, фамилия Етаж;
Стая;
Гише
Приемно време Служебен телефон
1 2  3 4 5 6
I  Ръководство
1 Кмет Иван Стоянов етаж ІІ,
стая № 24
032/601-090
2 Заместник кмет Васко Георгиев Василев етаж ІІ,
стая № 22
от 11,00 ч. –
до 12,00 ч.
032/601-066
II Обща администрация
Дирекция "Финансово счетоводни и стопански дейности" / ФС и СД /
3  Директор дирекция Стефка Чолакова етаж ІІ,
стая № 14
- 032/601-080
Отдел "Финанси и стопански дейности" / Ф и СД /
4 Началник отдел Анета Найденова - Рашкова етаж ІІ,
стая № 27
- 032/601-070
5 Главен експерт "Образование и култура" / ОК / Стефка Симеонова етаж ІІ,
стая № 19
- 032/601-082
6 Главен експерт "Стопански дейности" / СД / Венета Маркова етаж І,
гише № 2
от 8,00 ч. –
до 17,00 ч.
032/601-099
7 Главен инспектор "Търговия и услуги" / Т и У / Десислава Стойчева етаж І,
гише № 2
от 8,00 ч. –
до 17,00 ч.
032/601-099
8 Старши счетоводител Кичка Добровска етаж ІІ,
стая № 27
- 032/601-094
9 Старши специалист "Касиер" Катя Стефанова етаж І,
гише № 1
от 8,00 ч. –
до 17,00 ч.
032/601-088
Отдел "Административно правно обслужване, канцелария и човешки ресурси" / АПО, К и ЧР /
10 Началник отдел Станислава Колева - Трендафилова етаж ІІI, стая № 36 - 032/601-097
11 Главен експерт "Човешки ресурси" / ЧР / Радка Димитрова етаж ІІІ,
стая № 32
- 032/601-095
12 Главен експерт "Административно обслужване и документооборот" / АО и Д / Милена Станкина етаж І,
гише № 4
от 8,00 ч. –
до 17,00 ч
032/601-085
13 Главен специалист "Канцелария и контрол по решенията" / К и КР / Маргрета Бъндева етаж ІІ,
стая № 23
- 032/601-060
III  Специализирана администрация
Дирекция "Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство" /УТ, ИИ и Б /
14 Директор дирекция арх. Даниела Пухалева етаж ІІІ,
стая № 35
от 14,00 ч. –
до 16,00 ч.
032/601-064
032/602-743
15 Главен инженер инж. Мариела Стойнова етаж ІІІ,
стая № 41
от 8,30 ч. –
до 9,30 ч.от 13,30 ч. –
до 14,30 ч.
032/601-077
16 Главен експерт "Архитектура и градоустройство" / АГ / арх. Мария Божанова етаж ІІІ,
стая № 35
от 14,00 ч. –
до 16,00 ч.
032/601-064
17 Главен инспектор "Строителен контрол" / СК / инж. Николай Василев етаж ІІІ,
стая № 40
от 8,30 ч. –
до 9,30 ч.от 13,30 ч. –
до 14,30 ч.
032/601-081
18 Главен експерт "Пътна инфраструктура и благоустройство" / ПИБ / етаж ІІІ,
стая № 41
от 8,30 ч. –
до 9,30 ч.от 13,30 ч. –
до 14,30 ч.
032/601-077
19 Главен експерт "Инвестиционна политика" / ИП / инж. Красимир Попов етаж ІІІ,
стая № 36
от 8,30 ч. –
до 9,30 ч.от 13,30 ч. –
до 14,30 ч.
032/601-097
20 Главен експерт "Електрификация" / ЕЛ / инж. Елена Русева етаж ІІІ,
стая № 41
от 8,30 ч. –
до 9,30 ч.от 13,30 ч. –
до 14,30 ч.
032/601-077
21 Старши експерт "Кадастър и регулация" / К и Р / инж. Дора Тончева етаж ІІІ,
стая № 38
от 9,00 ч.–
до 10,00 ч.от 13,00 ч.–
до 14,00 ч.
032/601-072
22 Главен специалист "Етажна собственост, кадастър и регулация" / ЕтС, К и Р / Анна Пенчева етаж ІІІ,
стая № 38
от 9,00 ч. –
до 10,00 ч.от 13,00 ч. –
до 14,00 ч.
032/601-072
23 Старши специалист "Кадастър и регулация" / К и Р / Еленка Иванова етаж ІІІ,
стая № 38
от 9,00 ч. –
до 10,00 ч.от 13,00 ч.–
до 14,00 ч.
032/601-072
24 Главен специалист "Устройствено планиране и подробни устройствени планове" / УП и ПУП / Йовка Гудева етаж ІІІ,
стая № 37
от 9,00 ч.–
до 10,00 ч.от 13,00 ч. –
до 14,00 ч
032/601-079
25 Старши специалист "Устройствено планиране и подробни устройствени планове" / УП и ПУП / Бойка Чунчукова етаж ІІІ,
стая № 37
от 9,00 ч. –
до 10,00 ч.от 13,00 ч. –
до 14,00 ч.
032/601-079
26 Старши специалист "Устройство на територията и строителен контрол" / УТ и СК / Петранка Койчева етаж ІІІ,
стая № 40
от 9,00 ч. –
до 10,00 ч.от 13,00 ч. –
до 14,00 ч.
032/601-081
27 Старши специалист "Незаконно строителство" /НС/ етаж III,
стая № 40
от 9,00 ч. –
до 10,00 ч.от 13,00 ч. –
до 14,00 ч.
 032/601-081
 IV Отдел "Гражданско административно обслужване и управление на собствеността" / ГРАО и УС /
28 Началник отдел етаж І,
стая № 4
от 8,00 ч. –
до 17,00 ч.
032/601-084
 29 Старши експерт "Документооборот" Свобода Тафрова етаж І,
гише № 4
от 8,00 ч. –
до 17,00 ч.
032/601-068
30 Старши експерт "Стопански дейности" / СД / Дина Люцканова етаж І,
гише № 2
от 8,00 ч. –
до 17,00 ч.
032/601-068
31 Старши експерт "Стопански дейности" / СД / Петя Арабаджийска етаж І,
гише № 2
от 8,00 ч. –
до 17,00 ч.
032/601-068
34 Младши експерт "ГРАО" Златка Зенгинова етаж І,
гише № 5
от 8,00 ч. –
до 17,00 ч.
032/601-062
33 Главен специалист "ГРАО" Хермине Семерджиян - Зарова етаж І,
гише № 7
от 8,00 ч. –
до 17,00 ч.
032/601-062
34 Главен специалист "ГРАО" Светла Кръстева етаж І,
гише № 5
от 8,00 ч. –
до 17,00 ч.
032/601-062
35 Главен специалист "Жилищно настаняване" / ЖН / Валя Кисьова етаж І,
гише № 8
Вторник и четвъртък

от 9,00 ч. –
до 12,00 ч.

032/601-069
36 Главен специалист "Жилищно настаняване" / ЖН / Ангелина Ботевска етаж І,
гише № 9
Вторник и четвъртък

от 9,00 ч. –
до 12,00 ч.

032/601-069
37 Старши специалист "Касиер" Миглена Барбова етаж І,
гише № 1
от 8,00 ч. –
до 17,00 ч.
032/601-088
V Дейност 898 – Други дейности по икономиката – местни дейности
 ДДИ - Счетоводство
38 Главен експерт "Счетоводител" Величка Митова етаж ІІ,
стая № 27
- 032/601-070
 ДДИ - Здравеопазване и социални дейности
39 Главен експерт "Здравеопазване и социални дейности" / ЗСД / Мая Танева етаж І,
стая № 5
- 032/601-073
ДДИ - Незаконно строителство
40 Главен експерт "Незаконно строителство" / НС / Иван Дишлянов етаж III,
стая № 41
от 8,30 ч.–
до 9,30 ч.от 13,30 ч. –
до 14,30 ч
032/601-077
ДДИ - Обслужващ персонал
41 Домакин и ОМП Ненчо Дойчевски етаж І,
стая № 5
- 032/601-073
 ДДИ - ГРАО
42 Старши специалист "ГРАО" Галина Гайдаджийска етаж І,
гише № 6
от 8.30 -
до 17.00 ч.
032/601-062
ДДИ - Жилищно настаняване
43 Старши специалист "ЖН" Илинка Черпокова етаж І,
гише № 8
Вторник и четвъртък

от 9,00 ч. –
до 12,00 ч.

032/601-069
VI Дейност 623 – Чистота – Местна дейност
44 Главен инспектор "Екология" Васко Василев етаж ІІІ,
стая № 29
от 8.30 -
до 9.30 ч.
032/601-071
45 Старши инспектор "Екология" Илияна Гаръбска етаж ІІІ,
стая № 29
от 8.30 -
до 9.30 ч
032/601-071
VII Дейност 389 – Други дейности по образованието
46 Счетоводител Ели Захариева етаж ІІІ,
стая № 43
- 032/601-076
47 Счетоводител Елена Сребрева етаж ІІІ,
стая № 43
- 032/601-091
48 Счетоводител Маргарита Ангелова етаж ІІІ,
стая № 43
- 032/601-074
49 Счетоводител Мариана Генова етаж ІІІ,
стая № 43
- 032/601-092
50 Счетоводител Нели Щърбева етаж ІІІ,
стая № 43
- 032/601-075
VIII Дейност 431 – Детски ясли и млечни кухни / счетоводство /
51 Главен счетоводител Никола Манолов етаж ІІ,
стая № 16
- 032/601-067
52 Касиер Донка Христова етаж ІІ,
стая № 16
- 032/601-067
IX Дейност 219 – Други дейности по отбраната /ОМП /
53 Дежурен по район Любомир Мутин входа на сградата - 032/601-061
54 Дежурен по район Неделчо Гачев входа на сградата - 032/601-061
55 Дежурен по район Димитър Димитров входа на сградата - 032/601-061
56 Дежурен по район Дечо Ботевски входа на сградата - 032/601-061
57 Дежурен по район Йордан Йорданов входа на сградата - 032/601 -061
X Други служители извън структурата на Район "Източен"
28 Главен експерт "Предварителен контрол" Илияна Налбантова етаж ІІ,
стая № 18
- 032/601-078
59 Каса "Местни данъци и такси" етаж І,
гише № 3
- 032/601-086
60 Секретар на МКБППМН Мария Никовска етаж І
стая № 6
- 032/601-089
61 Старши експерт "Военен отдел", ул. "Лев Толстой" № 2 Емил Попов стая № 8 Вторник и четвъртък

от 9,00 –
до 12,00 ч.

от 13,00 –
до 16,30 ч.

032/626-718