Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Контакти

Адрес: бул. "Шести Септември" № 274
Тел.: +359 32 601 060
Факс: +359 32 631 610

Приемно време: Всеки ден от 10 - 12 ч.
e-mail: info@iztochen-plovdiv.bg


ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА РАЙОН „ИЗТОЧЕН"

Централа – 032 / 601-060


по ред
ДлъжностИме, фамилияЕтаж;
Стая;
Гише
Приемно времеСлужебен телефон
123456
І .Ръководство
1.КметИван Стояноветаж ІІ,
стая № 24
всяка сряда
от 10:00 ч. – до 12:00 ч.
032 / 601-090
2.Заместник- кмет
„Екология, чистота и опазване на околната среда“ / ЕЧООС /
етаж ІІ,
стая № 22
от 8:30 ч. – до 17:00 ч.032 / 601-066
3.Заместник – кмет
„Устройство на територията, инженерна инфраструктура, благоустройство и стопански дейности“ / УТИИБКС /
Атанас Кунчеветаж ІІ,
стая № 22
от 8:30 ч. – до 17:00 ч.032 / 601-066
4.Заместник – кмет
„Обществен ред, сигурност и социална политика“ / ОРССП /
Ерол Садъковетаж ІІ,
стая № 21
от 8:30 ч. – до 17:00 ч.032 / 601-065
5.СекретарМирослава Сукареваетаж ІІ,
стая № 20
-032 / 601-083
ІІ.Обща администрация
Дирекция "Бюджет, финансово счетоводни и стопански дейности"
/ Б, ФС и СД /
6.Директор дирекция
„Бюджет, финансово счетоводни и стопански дейности„
/ Б, ФС и СД /
Стефка Чолаковаетаж ІІ,
стая № 14
-032 / 601-080
Отдел "Финанси и стопански дейности"
/ Ф и СД /
7.Началник отдел
„Финанси и стопански дейности„ / Ф и СД /
Анета Найденова - Рашковаетаж ІІ,
стая № 27
- 032 / 601-070
8.Главен експерт
„Счетоводител“
Величка Митоваетаж ІІ,
стая № 27
-032 / 601-070
9.Старши счетоводителКичка Добровскаетаж ІІ,
стая № 27
-032 / 601-094
10.Главен експерт
„Стопански дейности“ / СД /
етаж І,
гише № 2
от 8:00 ч. – до 17:00 ч.032 / 601-099
11.Главен инспектор
„Търговия и услуги „ / Т и У /
Анелия Поповаетаж І,
гише № 2
от 8:00 ч. – до 17:00 ч.032 / 601-099
12.Старши експерт
„Стопански дейности“ / СД /
Дина Люцкановаетаж І,
гише № 2
от 8:00 ч. – до 17:00 ч.032 / 601-068
13.Старши специалист „Стопански дейности“ / СД / Добрияна Ивановаетаж І,
гише № 2
от 8:00 ч. – до 17:00 ч.032 / 601-068
Отдел "Административно правно обслужване, канцелария и човешки ресурси"
/ АПО, К и ЧР /
14.Началник отдел
„Административно правно обслужване, канцелария ичовешки ресурси„
/ АПО, К и ЧР /
Станислава Колева - Трендафиловаетаж ІІІ,
стая № 36
-032 / 601 097
15.Главен експерт
„Човешки ресурси „ / Ч Р /
Радка Димитроваетаж ІІІ,
стая № 32
-032 / 601 095
16.Главен експерт
„Информационно обслужване“ / И О /
Милена Станкина етаж І,
гише № 4
-032 / 601-085
17.Главен експерт
„Административно обслужване и документооборот „ /АО и Д /
Петя Димитроваетаж І,
гише № 4
от 8:00 ч. – до 17:00 ч.032 / 601-085
18.Главен специалист
„Канцелария и конпрол по решенията „ / К и КР /
Петя Петковаетаж ІІ,
стая № 23
от 8:00 ч. – до 17:00 ч.032 / 601-060
ІІІ.Специализирана администрация
Дирекция "Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"
/УТ, ИИ и Б /
19.Директор дирекция
„ Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство” / УТ, ИИ и Б /
арх. Даниела Пухалеваетаж ІІІ,
стая № 35
от 14:00 ч. – до 16:00 ч.032 / 601- 064
032 / 602- 743
20.Главен инженеринж. Мариела Стойноваетаж ІІІ,
стая № 41
от 8:30 ч. – до 9:30 ч.

от 13:30 ч. – до 14:30 ч.
032/ 601-077
21.Главен експерт
„Архитектура и градоустройство„ /А Г /
арх. Мария Божановаетаж ІІІ,
стая № 35
от 14:00 ч. – до 16:00 ч.032 / 601- 064
22Главен инспектор
„Строителен контрол „ / СК /
етаж ІІІ, стая № 40от 8:30 ч. – до 9:30 ч.
от 13:30 ч. – до 14:30 ч.
032 / 601-081
23.Старши експерт
„ Пътна инфраструктура и благоустройство „ / П И Б /
етаж ІІІ, стая № 41от 8:30 ч. – до 9:30 ч.
от 13:30 ч. – до 14:30 ч.
032 / 601-077
24.Главен експерт
„Инвестиционна политика“ / И П /
инж. Красимир Поповетаж ІІІ,
стая № 40
от 8:30 ч. – до 9:30 ч.
от 13:30 ч. – до 14:30 ч.
032 / 601-081
25.Главен експерт
„Електрификация „ / Е Л /
инж. Елена Русеваетаж ІІІ,
стая № 41
от 8:30 ч. – до 9:30 ч.
от 13:30 ч. – до 14:30 ч.
032/ 601-077
26.Главен експерт
„ Кадастър и регулация „ / К и Р /
инж. Дора Тончеваетаж ІІІ,
стая № 38
от 9:00 ч. – до 10:00 ч
от 13:00 ч. – до 14:00 ч.
032 / 601-072
27.Главен специалист
„Етажна собственост, кадастър и регулация“ / ЕтС, К и Р /
Анна Пенчеваетаж ІІІ,
стая № 38
от 9:00 ч. – до 10:00 ч
от 13:00 ч. – до 14:00 ч.
032 / 601-072
28.Старши специалист
„ Кадастър и регулация „ / К и Р /
Еленка Ивановаетаж ІІІ,
стая № 38
от 9:00 ч. – до 10:00 ч
от 13:00 ч. – до 14:00 ч.
032 / 601-072
29.Главен специалист
„ Устойствено планиране и подробни устройствени планове„ / УП и ПУП /
Йовка Гудеваетаж ІІІ,
стая № 37
от 9:00 ч. – до 10:00 ч
от 13:00 ч. – до 14:00 ч.
032 / 601 – 079
30.Старши специалист
„Устойствено планиране и подробни устройствени планове„ / УП и ПУП /
Бойка Чунчуковаетаж ІІІ,
стая № 37
от 9:00 ч. – до 10:00 ч
от 13:00 ч. – до 14:00 ч.
032 / 601 – 079
31.Старши специалист
„Устройство на територията и контрол по строителството“ / УТ и КС /
Петранка Койчеваетаж ІІІ,
стая № 40
от 9:00 ч. – до 10:00 ч
от 13:00 ч. – до 14:00 ч.
032 / 601 – 081
32.Старши специалист
„Незаконно строителство „
Свобода Тафроваетаж ІІІ,
стая № 40
от 9:00 ч. – до 10:00 ч
от 13:00 ч. – до 14:00 ч.
032 / 601 – 081
ІV.Отдел "Гражданско административно обслужване, образование и култура, здравеопазване,социални дейности и жилищна политика"
/ ГРАО, ОК, ЗСД и ЖП /
33.Началник отдел
„Гражданско административно обслужване,
образование и култура, здравеопазване,социални дейности и жилищна политика”
/ ГРАО, ОК, ЗСД и ЖП /
Златка Ангеловаетаж І,
стая № 4
от 8:00 ч. – до 17:00 ч.032 / 601 - 084
34.Главен експерт
„Образование и култура „
/ О К /
Стефка Симеоноваетаж ІІ,
стая № 19
-032 / 601 - 082
35.Главен експерт
„ Здравеопазване и социални дейности „ / ЗСД /
Мая Танева етаж І,
стая № 5
-032 / 601 - 073
36.Старши експерт
„ Документооборот „
Марианна Рангеловаетаж І,
гише № 4
от 8:00 ч. – до 17:00 ч.032 / 601-085
37.Младши експерт
„Гражданскоадминистративно обслужване“ / ГРАО /
Галина Доксеваетаж І,
гише № 5
от 8:00 ч. – до 17:00 ч.032 / 601-062
38.Младши експерт
„Компютърна обработка на информацията „ / КОИ /
Десислава Стойчеваетаж ІII,
стая № 31
от 8:00 ч. – до 17:00 ч.-
39.Главен специалист
„Гражданскоадминистративно обслужване“ / ГРАО /
Хермине Семерджиян – Зароваетаж І,
гише № 7
от 8:00 ч. – до 17:00 ч.032 / 601-062
40.Главен специалист
„Гражданскоадминистративно обслужване“ / ГРАО /
Светла Кръстеваетаж І,
гише № 6
от 8:00 ч. – до 17:00 ч.032 / 601-062
41.Главен специалист
„ Жилищно настаняване „ / ЖН /
Ангелина Ботевскаетаж І,
гише № 9
Вторник и четвъртък
от 9:00 ч. – до 12:00 ч.
032 / 601 – 069
42.Главен специалист
„ Жилищно настаняване „ / ЖН /
етаж І, гише № 8 Вторник и четвъртък
от 9:00 ч. – до 12:00 ч.
032 / 601 – 069
43.Старши специалистетаж І,
гише № 8
Вторник и четвъртък
от 9:00 ч. – до 12:00 ч.
032 / 601 – 069
V.
Дейност 898 – Други дейности по икономиката – местни дейности
ДДИ - Дирекция Б, ФС и СД
44.Старши експерт
„Счетоводител „
Катя Стефановаетаж І, гише № 1от 8:00 ч. – до 17:00 ч032 / 601- 088
45.Старши специалист
„Касиер„
Миглена Барбоваетаж І, гише № 1от 8:00 ч. – до 17:00 ч032 / 601- 088
ДДИ - Дирекция "УТ, ИИ и Б"
46.Младши експерт
„ Жилищно настаняване„ / ЖН /
Ивелина Васеваетаж І, гише № 10Вторник и четвъртък
от 9:00 ч. – до 12:00 ч.
032 / 601 – 069
47.Главен специалист
„ Пътна инфраструктура и благоустройство „ / П И Б /
Иван Дишляноветаж ІІІ,
стая № 41
от 8:30 ч. – до 9:30 ч.
от 13:30 ч. – до 14:30 ч.
032 / 601 - 077
48.Старши специалист
"Домакин и ОМП"
Ненчо Дойчевскиетаж І,
стая № 5
-032 / 601 - 073
ДДИ – Отдел ГРАО, ОК, ЗСД и ЖП
49.Младши експерт
„Гражданскоадминистративно обслужване“ / ГРАО /
Албена Петроваетаж І,
гише № 6
от 8:00 ч. – до 17:00 ч032 / 601 - 062
50.Главен специалист
„Жилищно настаняване„ / ЖН /
Илинка Черпоковаетаж І,
гише № 8
Вторник и четвъртък
от 9:00 ч. –
до 12:00 ч.
032 / 601 – 069
VІ.Дейност 623 – Чистота – Местна дейност
51.Главен инспектор
„ Екология“
Васко Василеветаж ІІІ, стая № 29 от 8:30 ч. – до 9:30 ч032/ 601 – 071
52.Старши инспектор
„ Екология“
Илияна Гаръбскаетаж ІІІ, стая № 29 от 8:30 ч. – до 9:30 ч032/ 601 – 071
VІІ.Дейност 389 – Други дейности по образованието
53.СчетоводителЕли Захариеваетаж ІІІ,
стая № 43
-032/ 601 - 076
54.СчетоводителЕлена Сребреваетаж ІІІ,
стая № 43
-032/ 601 - 091
55.СчетоводителМаргарита Ангеловаетаж ІІІ,
стая № 43
-032 / 601 - 074
56.СчетоводителМариана Геноваетаж ІІІ,
стая № 43
-032 / 601 - 092
57.СчетоводителНели Щърбеваетаж ІІІ,
стая № 43
-032 / 601 - 075
VІІІ.
Дейност 431 – Детски ясли и млечни кухни
/ счетоводство /
58.Главен счетоводителНикола Маноловетаж ІІ,
стая № 16
-032 / 601 – 067
59.КасиерДонка Христоваетаж ІІ,
стая № 16
-032 / 601 – 067
ІХ.Дейност 219 – Други дейности по отбраната
/ОМП /
60.Дежурен по районЛюбомир Мутинвхода на сградата-032 / 601 - 061
61.Дежурен по районНеделчо Гочеввхода на сградата-032 / 601 - 061
62.Дежурен по районГеорги Георгиеввхода на сградата-032 / 601 - 061
63.Дежурен по районДечо Ботевскивхода на сградата-032 / 601 - 061
64.Дежурен по районПетър Стефанов входа на сградата-032 / 601 - 061
Х.Други служители извън структурата на район "Източен"
65.Главен експерт "Предварителен контрол" / ПК / Илияна Налбантоваетаж ІІ,
стая № 18
-032 / 601 - 078
66.Каса "Местни данъци и такси"Желязка Запряноваетаж І,
гише № 3
-032 / 601 - 086
67.Секетар на МКБППМНМария /никовскаетаж І,
стая № 6
-032 / 601- 089
68.Старши експерт "Военен отдел", ул. "Лев Толстой" № 2Емил Попов стая № 8Вторник и четвъртък
от 9:00 –
до 12:00 ч.
от 13:00 –
до 16:30 ч.
032 / 626 - 718

Забележка: Телефонният указател е изготвен съобразно действащата структура на район „Източен“ към 09.07.2020 година.

Изготвил:
Радка Димитрова
Главен експерт ЧР