Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Контакти

Адрес: бул. "Шести Септември" № 274

Тел.: +359 32 601 060

e-mail: info@iztochen-plovdiv.bg

Работно време: от 08:30ч.  до 17:00ч.

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА РАЙОН „ИЗТОЧЕН"
Централа – 032 / 601-060

ДлъжностИмеЕтаж,
Стая,
Гише
Приемно времеСлужебен
телефон
I. Ръководство
1КметИван Стояноветаж II,
стая №22
всеки четвъртък от 9:00ч. до 12:00ч.032/601-060
2Заместник - кмет "Екология, чистота и опазване на околната среда" /ЕЧООС/Василка Чопковаетаж II,
стая №24
от 8:30ч. до 17:00ч.032/601-060
3Заместник - кмет
„Устройство на територията, инженерна инфраструктура, благоустройство и стопански дейности“ /УТИИБСД/
Атанас Кунчеветаж II,
стая №21
от 8:30ч. до 17:00ч.032/601-060
4Заместник - кмет
„Обществен ред, сигурност, интеграция на малцинствата и социална политика“ /ОРСИМСП/
Ерол Садъковетаж II,
стая №24
от 8:30ч. до 17:00ч.032/601-060
5СекретарМирослава Сукареваетаж II,
стая №20
-032/601-083
II.Обща администрация
Дирекция „Бюджет, финансово счетоводни и стопански дейности“ /Б, ФС и СД/
6 Дирекор дирекция
„Бюджет, финансово счетоводни и стопански дейности“ /Б, ФС и СД/
Стефка Чолаковаетаж II,
стая №14
-032/601-080
Отдел „Финанси и стопански дейности“ /Ф и СД/
7Началник отдел
„Финанси и стопански дейности“ /Ф и СД/
Анета Найденова-Рашковаетаж II,
стая №27
-032/601-070
8Главен експерт
„Счетоводител“
Величка Митоваетаж II,
стая №27
-032-601-070
9Главен инспектор
„Търговия и услуги“ /Т и У/
Анелия Поповаетаж I,
гише №2
от 8:30ч.
до 17:00ч.
032/601-099
10Главен експерт
„Стопански дейности“/СД/
Дина Люцкановаетаж I,
гише №2
от 8:30ч.
до 17:00ч.
032/601-068
11Старши специалист
„Стопански дейности“/СД/
Добрияна Ивановаетаж I,
гише №2
от 8:30ч.
до 17:00ч.
032/601-068
Отдел „Административно правно обслужване, канцелария и човешки ресурси“ /АПО, К и ЧР/
12Началник отдел
„Административно правно обслужване, канцелария и човешки ресурси“ /АПО, К и ЧР/
Станислава Колева-Трендафиловаетаж III,
стая №36
-032-601-097
13Главен експерт
„Човешки ресурси“ /ЧР/
Радка Димитроваетаж III,
стая №32
-032/601-095
14Главен експерт
„Информационно обслужване“ /ИО/
Милена Станкинаетаж I,
стая №4
--
15Главен експерт
„Административно обслужване и документооборот“ /АО и Д/
Петя Пехливановаетаж I,
гише №4
от 8:30ч.
до 17:00ч.
032/601-085
16.Главен специалист
„Канцелария и контрол по решенията“ /К и КР/
Петя Петкова
(дългосрочен отпуск)
етаж II,
стая №23
от 8:30ч.
до 17:00ч.
032/601-060
17.Главен специалист
„Канцелария и контрол по решенията“ /К и КР/
Юлияна Митеваетаж II,
стая №23
от 8:30ч.
до 17:00ч.
032/601-060
III.Специализирана администрация
Дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство“ /УТ, ИИ и Б/
18Директор дирекция
„Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство“ /УТ, ИИ и Б/
Арх. Соня Андоноваетаж III,
стая № 35
от 14:00ч.
до 16:00ч.
032/601-064
032/602-743
19Главен инженерИнж. Мариела Стойноваетаж III,
стая №33
от 8:30ч.
до 9:30ч.
от 13:30ч.
до 14:30ч.
032/601-077
20Главен експерт
„Архитектура и благоустройство“ /АГ/
Арх. Елица Яневаетаж III,
стая №35
от 14:00ч.
до 16:00ч.
032/601-064
21Главен инспвектор
„Строителен контрол“ /СК/
Инж. Мария Трендафилова етаж III,
стая №40
от 8:30ч.
до 9:30ч.
от 13:30ч.
до 14:30ч
032/601-081
22Младши експерт "УП и ПУП"Йорданка Игнатоваетаж III,
стая №37
от 9:00ч.
до 10:00ч.
от 13:00ч.
до 14:00ч.
032/601-079
23Главен експерт
„Инвестиционна политика“ /ИП/
Инж. Красимир Поповетаж III,
стая №40
от 8:30ч.
до 9:30ч.
от 13:30ч.
до 14:30ч.
032/601-081
24Главен експерт „Електрофикация“ /ЕЛ/Инж. Елена Русеваетаж III,
стая №41
от 8:30ч.
до 9:30ч.
от 13:30ч.
до 14:30ч.
032/601-077
25Главен експерт
„Кадастър и регулация“ /К и Р/
Инж. Дора Тончеваетаж III,
стая №38
от 9:00ч.
до 10:00ч.
от 13:00ч.
до 14:00ч.
032/601-072
26Главен специалист
„Етажна собственост, кадастър и регулация“ /ЕтС, К и Р/
Анна Пенчеваетаж III,
стая №38
от 9:00ч.
до 10:00ч.
от 13:00ч.
до 14:00ч.
032/601-072
27Старши специалист
„Кадастър и регулация“ /К и Р/
Еленка Ивановаетаж III,
стая №38
от 9:00ч.
до 10:00ч.
от 13:00ч.
до 14:00ч.
032/601-072
28Главен специалист
„Устройствено планиране и подробни устройствени планове“ /УП и ПУП/
Йовка Гудеваетаж III,
стая №37
от 9:00ч.
до 10:00ч.
от 13:00ч.
до 14:00ч.
032/601-079
29Главен специалист
„Устройствено планиране и подробни устройствени планове“ /УП и ПУП/
Бойка Чунчуковаетаж III,
стая № 37
от 9:00ч.
до 10:00ч.
от 13:00ч.
до 14:00ч.
032/601-079
30Старши специалист
„Неазконно строителство“
Свобода Тафроваетаж III,
стая №40
-032/601-081
IV.Отдел „Гражданско административно обслужване, образование и култура, здравеопазване, социални дейности и жилищна политика“ /ГРАО, ОК, ЗСД и ЖП/
31Началник отделЗлатка Ангелова
(дългосрочен отпуск)
етаж I --
32Главен експерт
„Образование и култура“ /ОК/
Стефка Симеоноваетаж II,
стая №19
-032/601-082
33Главен експерт
„Здравеопазване и социални дейности“ /ЗСД/
Мая Таневаетаж I,
стая №5
-032/601-073
34Старши експерт „Документооборот“Марианна Рангеловаетаж I,
гише №4
от 8:30ч.
до 17:00ч.
032/601-085
35Младши експерт
„Гражданско административно обслужване“
Галина Доксеваетаж I,
гише №5
от 8:30ч.
до 17:00ч.
032/601-062
36Младши експерт
„Компютърна обработка на информацията“ /КОИ/
Десислава Стойчеваетаж III,
стая №31
от 8:30ч.
до 17:00ч.
-
37Главен специалист
„Гражданско административно обслужване“ /ГРАО/
Хермине Семерджиян-Зароваетаж I,
гише №7
от 8:30ч.
до 17:00ч.
032/601-062
38Главен специалист
„Гражданско административно обслужване“ /ГРАО/
Светла Кръстеваетаж I,
гише №6
-032/601-062
39Главен специалист
„Стопански дейности“ /СД/
Цветина Кашилска
(дългосрочен отпуск)
етаж I,
гише №2
от 8:30ч.
до 17:00ч.
032/601-068
40Главен специалист
„Жилищно настаняване“ /ЖН/
Ангелина Ботевска
етаж I,
гише №9
от 8:30ч.
до 17:00ч.
032/601-069
41Старши специалист
„Жилищно настаняване“ /ЖН/
Златка Георгиеваетаж I,
гише №8
от 8:30ч.
до 17:00ч.
032/601-069
42Главен специалист "Връзки с обществеността"
V.Дейност 898- Други дейности по икономиката – местни дейности
ДДИ - Дирекция Б, ФС и СД
43Старши експерт
„Счетоводител“
Катя Еневаетаж I,
гише №1
от 8:30ч.
до 17:00ч.
032/601-088
44Старши специалистМиглена Барбоваетаж I,
гише №1
от 8:30ч.
до 17:00ч.
032/601-088
ДДИ – Дирекция УТ, ИИ и Б
45Младши експерт
„Жилищно настаняване“ /ЖН/
Ивелина Васеваетаж I,
гише №10
от 8:30ч.
до 17:00ч.
032/601-069
46Младши експерт Величка Арахангеловаетаж III,
стая №41
от 8:30ч.
до 9:30ч.
от 13:30
до 14:30ч
032/601-077
47Главен специалист
„Пътна инфраструктура и благоустройство“ /ПИБ/
Иван Дишляноветаж III,
стая №41
от 8:30ч.
до 9:30ч.
от 13:30
до 14:30ч
032/601-077
48Старши специалист
„Домакин и ОМП“
Петър
Венков
етаж I,
стая №5
032/601-073
ДДИ – Отдел ГРАО, ОК, ЗСД и ЖП
49Младши експерт
„Гражданско административно обслужване“ /ГРАО/
Албена Петроваетаж I,
гише №6
от 8:30
до 17:00ч.
032/601-062
50Главен специалист
„Жилищно настаняване“ /ЖН/
Илинка Черпоковаетаж I,
гише №8
от 8:30ч.
до 17:00ч.
032/601-069
VI.Дейност 623 – Чистота – Местна Дейност
51Главен инспектор
„Екология“
Васко Василеветаж III,
стая №29
от 8:30ч.
до 9:30ч.
032/601-071
032/601-066
52Старши инспектор
„Екология“
Илияна Гаръбска
(дългосрочен отпуск)
етаж III,
стая №29
от 8:30ч.
до 9:30ч.
032/601-071
032/601-066
VII.Дейност 389 – Други дейности по образованието
53СчетоводителЕли Якимоваетаж III,
стая №43
-032/601-076
54СчетоводителГергана Петеваетаж III,
стая №43
-032/601-075
55СчетоводителМаргарита Ангеловаетаж III,
стая №43
-032/601-074
56СчетоводителМариана Геноваетаж III,
стая №43
-032/601-091
57СчетоводителЕкатерина Змеева-Райчеваетаж III,
стая №43
-032/601-092
VIII.Дейност 431 – Детски яслии млечни кухни /счетоводство/
57Главен счетоводителНикола Маноловетаж II,
стая №16
-032/601-067
58КасиерДонка Христоваетаж II,
стая №16
-032/601-067
IX.Дейност 219 – Други дейности по отбраната /ОМП/
59Дежурен по районЮри Стояноввхода на сградата-032/601-061
60Дежурен по районНеделчо Гочеввхода на сградата-032/601-061
61Дежурен по районГеорги Георгиеввхода на сградата-032/601-061
62Дежурен по районДечо Ботевскивхода на сградата-032/601-061
63Дежурен по районИван Стефановвхода на сградата-032/601-061
X.Други служители извън структурата на район „Източен“
64Главен експерт
„Предварителен контрол“ /ПК/
Илияна Неделчева
(дългосрочен отпуск)
етаж II,
стая №18
-032/601-078
65Каса
„Местни данъци и такси“
Албена Ганеваетаж I,
гише №3
от 8:30ч.
до 16:30ч.
032/601-086
66Секретар на МКБППМНМария Никовскаетаж I,
стая №6
-032/601-089
67Информациявхода на сградата-032/601-000
68
Експерт „Военен отдел“
Ул. „Лев Толстой“ №2
инж. Атанас Хаджиевстая №8вторник и
четвъртък
от 9.00 до 12.00 ч.
от 13.00 до 16.30 ч.
032/635-338

Забележка: Телефонният указател е изготвен съобразно действащата структура на район „Източен“ .

Изготвил:
Радка Димитрова
Главен експерт ЧР