Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Контакти

Адрес: бул. "Шести Септември" № 274
Тел.: +359 32 601 060
Факс: +359 32 631 610

Приемно време: Всеки ден от 10 - 12 ч.
e-mail: iztochen_bg@abv.bg


ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА РАЙОН „ИЗТОЧЕН"

Централа – 032 / 601-060 ; E-mail – iztochen_bg@abv.bg


по ред
ДлъжностИме, фамилияЕтаж;
Стая;
Гише
Приемно времеСлужебен телефон
123456
І .Ръководство
1.КметИван Стояноветаж ІІ,
стая № 24
032 / 601-090
2.Заместник- кметВаско Василеветаж ІІ,
стая № 22
от 11,00 ч. – до 12,00 ч.032 / 601-066
3.Заместник – кметЕрол Садъковетаж ІІ,
стая № 22
от 11,00 ч. – до 12,00 ч.032 / 601-066
4.Заместник – кметАтанас Кунчеветаж ІІ,
стая № 21
от 11,00 ч. – до 12,00 ч.032 / 601-065
5.СекретарМирослава Сукареваетаж ІІ,
стая № 20
032 / 601-083
ІІ.Обща администрация
Дирекция "Бюджет, финансово счетоводни и стопански дейности"
/ Б, ФС и СД /
6.Директор дирекция Стефка Чолаковаетаж ІІ,
стая № 14
-032 / 601-080
Отдел "Финанси и стопански дейности"
/ Ф и СД /
7.Началник отделАнета Найденова - Рашковаетаж ІІ,
стая № 27
- 032 / 601-070
8.Главен експерт "Счетоводител"Величка Митоваетаж ІІ,
стая № 27
-032 / 601-070
9.Старши счетоводителКичка Добровскаетаж ІІ,
стая № 27
-032 / 601-094
10.Главен експерт "Стопански дейности"
/ СД /
Венета Марковаетаж І,
гише № 2
от 8,00 ч. –
до 17,00 ч.
032 / 601-099
11.Главен инспектор "Търговия и услуги"
/ Т и У /
Анелия Поповаетаж І,
гише № 2
от 8,00 ч. –
до 17,00 ч.
032 / 601-099
12.Старши експерт "Стопански дейности"
/ СД /
Дина Люцкановаетаж І,
гише № 2
от 8,00 ч. –
до 17,00 ч.
032 / 601-068
Отдел "Административно правно обслужване, канцелария и човешки ресурси"
/ АПО, К и ЧР /
13.Началник отделСтанислава Колева - Трендафиловаетаж ІІІ,
стая № 36
-032 / 601 097
14.Главен експерт "Информационно и административно обслужване"
/ ИАО /
Милена Станкинаетаж ІІІ,
стая № 31
-032 / 601 097
15.Главен експерт "Човешки ресурси"
/ ЧР /
Радка Димитроваетаж ІІІ,
стая № 32
-032 / 601-095
16.Главен експерт "Административно обслужване и документооборот"
/ АО и Д /
Петя Димитроваетаж І,
гише № 4
от 8,00 ч. – до 17,00 ч.
032 / 601-085
17.Главен специалист "Канцелария и контрол по решенията"
/ К и КР /
Петя Петковаетаж ІІ,
стая № 23
-032 / 601-060
ІІІ.Специализирана администрация
Дирекция "Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"
/УТ, ИИ и Б /
18.Директор дирекция арх. Даниела Пухалеваетаж ІІІ,
стая № 35
от 14,00 ч. – до 16,00 ч.032 / 601- 064
032 / 602- 743
19.Главен инженеринж. Мариела Стойноваетаж ІІІ,
стая № 41
от 8,30 ч. –
до 9,30 ч.
от 13,30 ч. – до 14,30 ч.
032/ 601-077
20.Главен експерт "Архитектура и градоустройство"
/ АГ /
арх. Мария Божановаетаж ІІІ,
стая № 35
от 14,00 ч. – до 16,00 ч.032 / 601- 064
21.Старши експерт "Пътна инфраструктура и благоустройство"
/ ПИБ /
етаж ІІІ,
стая № 41
от 8,30 ч. –
до 9,30 ч.
от 13,30 ч. – до 14,30 ч.
032 / 601-077
22.Главен експерт "Инвестиционна политика"
/ ИП /
инж. Красимир Поповетаж ІІІ,
стая № 36
от 8,30 ч. –
до 9,30 ч.
от 13,30 ч. – до 14,30 ч.
032 / 601-081
23.Главен експерт "Електрификация"
/ ЕЛ /
инж. Елена Русеваетаж ІІІ,
стая № 41
от 8,30 ч. –
до 9,30 ч.
от 13,30 ч. – до 14,30 ч.
032/ 601-077
24.Главен експерт "Кадастър и регулация"
/ К и Р /
инж. Дора Тончеваетаж ІІІ,
стая № 38
от 9,00 ч.–
до 10,00 ч
от 13,00 ч.– до 14,00 ч.
032 / 601-072
25.Главен специалист "Етажна собственост, кадастър и регулация"
/ ЕтС, К и Р /
Анна Пенчеваетаж ІІІ,
стая № 38
от 9,00 ч. –
до 10,00 ч
от 13,00 ч. – до 14,00 ч.
032 / 601-072
26.Старши специалист "Кадастър и регулация"
/ К и Р /
Еленка Ивановаетаж ІІІ,
стая № 38
от 9,00 ч. –
до 10,00 ч
от 13,00 ч.– до 14,00 ч.
032 / 601-072
27.Главен специалист "Устройствено планиране и подробни устройствени планове"
/ УП и ПУП /
Йовка Гудеваетаж ІІІ,
стая № 37
от 9,00 ч.–
до 10,00 ч
от 13,00 ч. – до 14,00 ч
032 / 601 – 079
28.Старши специалист "Устройствено планиране и подробни устройствени планове"
/ УП и ПУП /
Бойка Чунчуковаетаж ІІІ,
стая № 37
от 9,00 ч. –
до 10,00 ч
от 13,00 ч. – до 14,00 ч.
032 / 601 – 079
29.Старши специалист "Устройство на територията и строителен контрол"
/ УТ и СК /
Петранка Койчеваетаж ІІІ,
стая № 40
от 9,00 ч. –
до 10,00 ч
от 13,00 ч. – до 14,00 ч.
032 / 601 – 081
ІV.Отдел "Гражданско административно обслужване, образование и култура, здравеопазване,социални дейности и жилищна политика"
/ ГРАО, ОК, ЗСД и ЖП /
30.Началник отделЗлатка Ангеловаетаж І,
стая № 4
от 8,00 ч. –
до 17,00 ч.
032 / 601-084
31.Главен експерт "Образование и култура"
/ ОК /
Стефка Симеоноваетаж ІІ,
стая № 19
-032 / 601- 082
32.Главен експерт "Здравеопазване и социални дейности"
/ ЗСД /
Мая Танева етаж І,
стая № 5
-032/ 601 -073
33.Старши експерт "Документооборот"Марианна Рангеловаетаж І,
гише № 4
от 8,00 ч. –
до 17,00 ч.
032 / 601-085
34.Младши експерт "ГРАО"Галина Доксеваетаж І,
гише № 5
от 8,00 ч. –
до 17,00 ч.
032 / 601-062
35.Младши експерт "ГРАО"Албена Петроваетаж І,
гише № 6
от 8,00 ч. –
до 17,00 ч.
032 / 601 – 062
36.Главен специалист "ГРАО"Хермине Семерджиян – Зароваетаж І,
гише № 7
от 8,00 ч. –
до 17,00 ч.
032 / 601-062
37.Главен специалист "ГРАО"Светла Кръстеваетаж І,
гише № 5
от 8,00 ч. –
до 17,00 ч.
032 / 601-062
38.Главен специалист "Жилищно настаняване"
/ ЖН /
етаж І,
гише № 8
Вторник и четвъртък
от 9,00 ч. – до 12,00 ч.
032 / 601 – 069
39.Главен специалист "Жилищно настаняване"
/ ЖН /
Ангелина Ботевскаетаж І,
гише № 9
Вторник и четвъртък
от 9,00 ч. –
до 12,00 ч.
032 / 601 – 069
40.Старши специалист "Жилищно настаняване"
/ ЖН /
етаж І,
гише № 8
Вторник и четвъртък
от 9,00 ч. –
до 12,00 ч.
032 / 601 – 069
V.
Дейност 898 – Други дейности по икономиката – местни дейности
ДДИ - Дирекция Б, ФС и СД
41.Старши експерт "Счетоводител"Катя Стефановаетаж І,
гише № 1
от 8,00 ч. –
до 17,00 ч
032 / 601- 088
42.Старши специалист "Касиер"Миглена Барбоваетаж І,
гише № 1
от 8,00 ч. –
до 17,00 ч
032 / 601- 088
ДДИ - Дирекция "УТ, ИИ и Б"
43.Главен специалист "Пътна инфраструктура и благоустройство"
/ ПИБ /
Иван Дишляноветаж ІІІ,
стая № 41
от 8,30 ч. –
до 9,30 ч.
от 13,30 ч. – до 14,30 ч.
032/ 601-077
44.Домакин и ОМПНенчо Дойчевскиетаж І,
стая № 5
-032/ 601-073
ДДИ – Отдел ГРАО, ОК, ЗСД и ЖП
45.
Младши експерт "Компютърна обработка на информацията"
/ КОИ /
Десислава Стойчеваетаж ІІІ,
стая № 31
от 8,00 ч. –
до 17,00 ч.
46.Главен специалист "Жилищно настаняване"
/ ЖН /
Илинка Черпоковаетаж І,
гише № 8
Вторник и четвъртък
от 9,00 ч. –
до 12,00 ч.
032 / 601 – 069
VІ.Дейност 623 – Чистота – Местна дейност
47.Старши инспектор "Екология"Илияна Гаръбскаетаж ІІІ,
стая № 29
от 8,30 ч. –
до 9,30 ч.
032/ 601 – 071
VІІ.Дейност 389 – Други дейности по образованието
48.СчетоводителЕли Захариеваетаж ІІІ,
стая № 43
-032/ 601- 076
49.СчетоводителЕлена Сребреваетаж ІІІ,
стая № 43
-032/ 601- 091
50.СчетоводителМаргарита Ангеловаетаж ІІІ,
стая № 43
-032 / 601 -074
51.СчетоводителМариана Геноваетаж ІІІ,
стая № 43
-032 / 601 -092
52.СчетоводителНели Щърбеваетаж ІІІ,
стая № 43
-032 / 601 -075
VІІІ.
Дейност 431 – Детски ясли и млечни кухни
/ счетоводство /
53.Главен счетоводителНикола Маноловетаж ІІ,
стая № 16
-032/ 601 – 067
54.КасиерДонка Христоваетаж ІІ,
стая № 16
-032/ 601 – 067
ІХ.Дейност 219 – Други дейности по отбраната
/ОМП /
55.Дежурен по районЛюбомир Мутинвхода на сградата-032/ 601 -061
56.Дежурен по районНеделчо Гочеввхода на сградата-032/ 601 -061
57.Дежурен по районГеорги Георгиеввхода на сградата-032/ 601 -061
58.Дежурен по районДечо Ботевскивхода на сградата-032/ 601 -061
59.Дежурен по районЙордан Йордановвхода на сградата-032/ 601 -061
Х.Други служители извън структурата на район "Източен"
60.Главен експерт "Предварителен контрол"Илияна Налбантоваетаж ІІ,
стая № 18
-032/ 601- 078
61.Каса "Местни данъци и такси"Желязка Запряноваетаж І,
гише № 3
-032/ 601- 086
62.Каса "Местни данъци и такси"Желязка Запряноваетаж І,
гише № 3
-032/ 601- 086
63.Старши експерт "Военен отдел", ул. "Лев Толстой" № 2Емил Попов стая № 8Вторник и четвъртък
от 9,00 –
до 12,00 ч.
от 13,00 –
до 16,30 ч.
032 / 626 -718

Забележка: Телефонният указател е изготвен съобразно действащата структура на район „Източен“ към 03.02.2020 година.

Изготвил: Радка Димитрова
Главен експерт "ЧР"