Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Етажна собственост

Община Пловдив - Регистър за сгради в режим на етажна собственост и регистър на сдруженията

Задължения за регистрация

Район „Източен”- Община Пловдив уведомява гражданите, живеещи в сгради в режим на етажна собственост, че е необходимо да си свикат Общи събрания и да предприемат действия за регистриране на сградите/входовете в публичния регистър на Община Пловдив. На вписване в регистъра подлежат всички сгради или отделни входове в режим на етажна собственост на територията на общината, които попадат в обхвата на разпоредбите на Закона за управление на етажната собственост /повече от три самостоятелни обекта и принадлежат на повече от един собственик/.

Последната редакция на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) е от 28 ноември 2014 г. (ДВ бр.98)

Задължения:
1. Председателят на Управителен съвет (управител) на избралите форма на управление - „Общо събрание” да подаде в общинската администрация Уведомление по чл.46б от ЗУЕС в срок от 1 месец от провеждане на общо събрание.

Книгата на собствениците не се регистрира в общината. Достъп до данните в книгата имат управителният съвет (управителят), контролният съвет (контрольорът), собственикът относно неговите данни, както и органите на Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, общинската или районната администрация и Българската агенция по безопасност на храните при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

2. Председателят на Управителен съвет (управител) на избралите форма на управление - „Сдружение на собствениците”, да подаде Заявление за вписване на сдружението в публичен регистър на общинската администрация, съгласно чл.44 от ЗУЕС в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание.

Към заявлението се прилагат:
- списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост;
- копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);
- копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);
- нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.

Редът за водене, достъпът и образецът на регистъра на сдруженията на собствениците се определят с Наредба  на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Допълнителна информация може да получите в Район „Източен”-Община Пловдив, бул.„Шести Септември” №274, тел.032/601 060, e-mail:info@iztochen-plovdiv.bg.

 

Задължение при промени в органите на управление

Район „Източен”-Община Пловдив напомня, че след изтичане мандата на управителните органи, който е до 2 години /чл.19 ал.2 от ЗУЕС/, следва да се проведат отчетно-изборни общи събрания, на които да се изберат управителни органи за следващ мандат. Избраните Председатели/Управители на вече регистрирани сгради/входове в режим на етажна собственост са длъжни да подадат в Общината уведомление за промени в органите на управление в едномесечен срок от избирането им.

Към уведомлението се прилага, заверено от Председателя/Управителя, копие на протокола от Общото събрание.

Съгласно чл.21 ал.2 от ЗУЕС –Управителният съвет /управителят/ продължава да изпълнява функциите си до избора на нов управителен съвет /управител/

Допълнителна информация може да получите в Район „Източен”-Община Пловдив, бул.„Шести Септември” №274, тел.032/601 060, e-mail:info@iztochen-plovdiv.bg.

 

Образци на документи за етажната собственост
ИЗТЕГЛЕТЕ НУЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

 1. Покана за свикване на ОС от УС-чл.12, ал.1,т.1 от ЗУЕС
 2. Покана за свикване на ОС от Контролния съвет-чл.12,ал.1, т.2 от ЗУЕС
 3. ИСКАНЕ до Управителя от 20% ид. части по чл.12, ал.2 и 3
 4. ИСКАНЕ до Управителя от собственик по чл.12, ал.5
 5. Покана за Общо събрание по чл.13, ал.1 от ЗУЕС
 6. Протокол за устно уведомяване за съдържание на покана-чл.13, ал.3 от ЗУЕС
 7. Протокол при отсъствие на собственика или отказ да получи поканата-чл.13, ал.4 от ЗУЕС
 8. Примерен ПРОТОКОЛ за проведено Общо събрание-чл.13 от ЗУЕС
 9. Примерен ПРОТОКОЛ за проведено Общо събрание-чл.13 от ЗУЕС
 10. Съобщение за изготвен Протокол за проведено общо събрание - чл.16 ал.7 от ЗУЕС
 11. Протокол при отсъствие на собственика или отказ да получи съобщението за изготвен протокол на
 12. Покана за изпълнение на решение на ОС по чл.38 от ЗУЕС
 13. Констативен протокол за установяване на нарушение-чл.57 ал.1 от ЗУЕС
 14. Констативен протокол за установяване на нарушение от УПРАВИТЕЛ-чл.57 ал.2 от ЗУЕС
 15. Заявление за установяване на нарушение по чл.57 от ЗУЕС
 16. ЖАЛБА до Управителя за нарушения по чл.6 от ЗУЕС
 17. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по чл.6 от ЗУЕС
 18. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по чл.7 от ЗУЕС
 19. Предупреждение по чл.45 от ЗУЕС за изваждане на собственик
 20. Заявление за неотложен ремонт по чл.49 от ЗУЕС
 21. Уведомление по чл.46б от ЗУЕС за нов Председател на ЕС-Приложение №6 към чл.11 от Наредба №РД
 22. Уведомление за промяна в обстоятелствата в СС-Приложение №5 към чл.9 от Наредба №РД-02-20-820
 23. Заявление за заличаване на регистрация на СС по чл.36 от ЗУЕС
 24. Примерно Пълномощно-чл.14 ал.1 или ал.3 от ЗУЕС
 25. Примерно Пълномощно-чл.14 , ал.3 от ЗУЕС
 26. Образец - Книга на собствениците
 27. Примерен Правилник на вътрешен ред