Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Правомощия на районният кмет

Правомощията на кметовете на райони са регламентирани в ЗМСМА (Закон за Местното Самоуправление и Местната Администрация). Те възникват от полагането на клетвата и са следните:

 1. Изпълнява бюджета на общината в частта му за района;
 2. Организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
 3. Отговаря за стопанисването на определените от Общинския съвет обекти на общинска собственост;
 4. Назначава и освобождава служителите от общинската администрация в района, които подпомагат неговата дейност в съответствие с утвърдената численост и структура;
 5. Приема мерки за подобряване и възобновяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
 6. Води регистрите на населението за гражданското състояние и изпраща съобщения до ЕСГРАОН (т.е. ГД „ГРАО”;
 7. Осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
 8. Осигурява спазване на обществения ред; има правомощията по чл. 70, 72, 80, 81, 83, 85 и 87 от Закона за МВР на съответната територия до пристигане на полицейски орган;
 9. Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
 10. Представлява района пред населението, обществените и политическите организации и пред други райони или кметства.
 11. Организира изпълнението на актовете на Общинския съвет и кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на района;
 12. Изпълнява функции, възложени му от кмета на общината.

Кметовете на райони могат да участват в заседанията на Общинския съвет с право на съвещателен глас, когато се обсъждат въпроси, касаещи района.