Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Независим Живот - Район Източен

СТАРТИРА ПРОЕКТ
 BG05M9OP001-2.002-0218-С001

„НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ -  РАЙОН „ ИЗТОЧЕН”
финансиран по схема за предоставяне на безвъзмезднафинансова помощ 
„НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

www.eufunds.bg


СЪЩНОСТ НА ПРОЕКТА:

Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда на ул. „Лотос” № 1 в Район „Източен”, Община Пловдив

Услугите са насочени към лица с увреждания и възрастни хора, които са в пълна или частична невъзможност да се самообслужват; подобряване достъпа им до основни, социални и здравни услуги и постигане на независимост и социална интеграция

Средства от ЕСФ – 85%
Национално съфинансиране – 15%


Цели на проекта:


Основни дейности на проекта:

 1. Организация и управление на проекта – през целия проект;
 2. Подбор на персонал в Център за почасово предоставяне на услугата – м. ІІ-ІІІ 2016г.;
 3. Обучение и супервизия на персонала за предоставяне на услугите- м.ІІІ.2016г.;
 4. Информиране, консултиране и подбор на кандидат потребители-м.ІІІ.2016г.
 5. Закупуване на оборудване
 6. Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на персонала, предоставящ социални услуги
 7. Предоставяне на услуги за лична помощ- м.ІV.2016-м.ХІ.2017г.
 8. Предоставяне на услуги за социално включване- м.ІV.2016-м.ХІ.2017г.
 9. Предоставяне на услуги в дома- м.ІV.2016-м.ХІ.2017г.
 10. Предоставяне на медико-социални услуги- м.ІV.2016-м.ХІ.2017г.
 11. Дейности по информираност и публичност - през целия проект
 12. Организиране на специализиран транспорт- м.VІ.2016г


Целеви групи на проекта:

- Потребители – хора с увреждания и възрастни хора над 65г. в невъзможност за самообслужване от Район “Източен” – най- малко 65 лица
- Доставчици на услугите – лица, които полагат грижи за своите близки с увреждания, както и трайно безработни лица – 33 лица, които ще бъдат наемани чрез процедура за подбор по документи и събеседване. Те трябва да са регистрирани в дирекция “Бюро по труда”. Наетите ще бъдат обучени в предоставянето на почасови услуги на хора с увреждания на длъжностите:


Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общносттаили в домашна среда- ул. “Лотос “ № 1, кв. “Изгрев”


Ще бъдат наети чрез подбор 2 служителя:

Те ще участват в подбора на останалия персонал
Всички лица ще бъдат наети  с трудов догово и 3-месечен изпитателен срок
Услуги за потребителите:

Видът и продължителността  на услугите ще се  осъществяват съгласно ежемесечен индивидуален план за всеки потребител. Предоставянето на почасовите услуги в рамките на проекта е безплатно.


ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Назначените двама социални работника в Центъра за почасово предоставяне на услуги  ще извършат подробна оценка на всички желаещи да ползват услугите по методика и критерий, утвърдени от кмета на Район Източен”. Окончателеното класиране на потребителите ще бъде направено от комисия, определена от бенефициента.
Организиране на специализиран транспорт
От м. юни 2016 г. след организирана процедура за доставка ще бъде използван специализиран транспорт за превоз на трудноподвижни хора и за достъп до обществени места в рамките на града. Ще бъде постигнато:


Прием на документите на служители:

Социален работник и Сътрудник социална работа:
01.02.2016 г. – 05.02.2016 г.

Всички останали служители(без шофьор):
22.02.2016 г. – 02.03.2016 г.

в рамките на работното време в деловодството на районната администрация на ул. “Лев Толстой” №2 документите се подават лично


Прием на документите на кандидат-потребители:

от 22.02.2016 год. до 16.03.2016 год.

в работното време на деловодството при районната администрация на ул. “Лев Толстой” №2, кабинет № 23

Допуска се документите да се подават и от упълномощено с еднократно пълномощно лице, прикрепено към заявлението,  а за хората със зрителни увреждания ще се организира изнесена приемна на ул. “Ландос” 24 в Комплекса на слепите.
Необходими документи за потребителите/ползвателите на услуги:

 1. Заявление по образец от районната администрация;
 2. Документ за самоличност/удостоверение за раждане - копие на удостоверението и оригинал за справка;
 3. Документ за самоличност на родителя/настойник;
 4. Решение от ТЕЛК; други медицински документи – ЛКК, епикризи;
 5. Документ, определящ лицето за настойник или попечител – копие и оригинал за сверяване;
 6. Пълномощно (свободен текст) за лице, което ще подаде заявлението от името на кандидата, ако не се подава лично.

Предоставянето на услугите ще започне от 01.04.2016 год.

Екип за управление на проекта:

Въпроси и коментари във връзка с реализацията на проекта можете да изпращате на електронната поща на проекта:

nezavisimjivot_iztochen@abv.bg

Заявления за потребители и служители можете да изтеглите от тук:

Заявление потребител
Заявление за работа соц. работници
Заявление за работа СА и др.

 


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” И „СЪТРУДНИК СОЦИАЛНА РАБОТА”:

СЪБЕСЕДВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.02.2016г.ОТ 10 ЧАСА В ЗАЛА №11 НА КМЕТСТВОТО –УЛ.”ЛЕВ ТОЛСТОЙ” №2


ПРОТОКОЛ №1/ 08.02.2016 г. за класиране на кандидатите за длъжностите „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК'' и "СЪТРУДНИК СОЦИАЛНА РАБОТА"

СЪБЕСЕДВАНЕТО  С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.02.2016г.ОТ 10 ЧАСА В ЗАЛА №11 НА КМЕТСТВОТО –УЛ.”ЛЕВ ТОЛСТОЙ” №2ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИ

 ПО ПРОЕКТ „ НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ - РАЙОН „ ИЗТОЧЕН”

С  кандидатите по всички позиции за работа ще се проведе събеседване на 9 и 10 март по приложения график. Графикът ще се спазва стриктно . Неявилите се кандидати ще се считат със статус "отказал се"Съобщение до кандидатите за длъжността "Социален асистент"

С кандидатите, отговарящи на изискванията по документи, ще се проведе събеседване на 17.10.2016г. от 14:00 часа в зала №11 в сградата на район "Източен".Съобщение

С кандидатите, отговарящи на изискванията по документи за длъжността "Психолог", ще се проведе събеседване на 20.10.2016г. от 11:00 часа в стая №4 в сградата на район "Източен".Забележка!

С кандидатите, отговарящи на изискванията по документи, ще се проведе събеседване

Свидетелство за съдимост и Карта за предварителен медицински преглед  ще  се изискват  допълнително от кандидатите, които ще бъдат  назначени на обявените длъжности.Забележка!

С кандидатите, отговарящи на изискванията по документи, ще се проведе събеседване

Свидетелство за съдимост и Карта за предварителен медицински преглед  ще  се изискват  допълнително от кандидатите, които ще бъдат  назначени на обявените длъжности.

Публикувани на 29.11.2016г.Забележка!

С кандидатите, отговарящи на изискванията по документи, ще се проведе събеседване

Свидетелство за съдимост и Карта за предварителен медицински преглед  ще  се изискват  допълнително от кандидатите, които ще бъдат  назначени на обявените длъжности.Забележка!

С кандидатите, отговарящи на изискванията по документи, ще се проведе събеседване

Свидетелство за съдимост и Карта за предварителен медицински преглед  ще  се изискват  допълнително от кандидатите, които ще бъдат  назначени на обявените длъжности.Протокол № 481/06.12.2016г. от заседание на комисия, за подбор и класиране на кандидатите за длъжностите: "Личен асистент" и "Домашен помощник"


Протокол № 488/07.12.2016г. от заседание на комисия, за подбор и класиране на кандидатите за длъжностите: "Личен асистент" и "Домашен помощник"


Район „Източен” като бенефициент на Проект „ Независим живот – Район „Източен” обявява свободна позиция за следната длъжност:


Район „Източен” като бенефициент на Проект „ Независим живот – Район „Източен” обявява свободни позиции за следните длъжности: