Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА"

В изпълнение на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“ , от 24 февруари 2020 г., район „Източен“, община Пловдив  обявява прием на документи на лицата, попадащи в следните целеви групи:

За целите на Програмата „хора на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България“ са лица, които:

Лицата, които се нуждаят от предоставянето на грижи в домашна среда, за да бъдат включени в Програмата трябва да отговарят и на следните условия:

В случаите, когато поради финансов недостиг не могат да бъдат удовлетворени заявленията на всички потенциални потребители, отговарящи на горепосочените условия, включването в Програмата се осъществява по реда на подаването на заявленията.

На всеки кандидат  ще се извършва индивидуална оценка на потребностите от персонални грижи в домашна среда, като за един потребител продължителността на предоставяните персонални грижи не може да надхвърля 4 часа дневно.

Кандидатите за заемане на длъжност “домашен помощник“ по Програмата са безработни лица, регистрирани  в Дирекция “Бюро по труда“. Безработните лица могат да бъдат назначени по Програмата на пълно или непълно работно време.

Националната програма “Предоставяне на грижи в домашна среда“ е със срок на действие до 31.12.2020 г.

Място за подаване на документите

Желаещи да получават грижа в домашна среда по Национална програма “Предоставяне на грижи в домашна среда“ могат да подават Заявление – декларация /по образец/, по настоящ адрес лично или чрез упълномощено лице/законен представител в „Деловодството“ на район „Източен“,община Пловдив, бул. „6-ти септември“ №274, партерен етаж, всеки работен ден от 08.30 ч. до 17:00 ч.

Документи по образец могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на район „Източен“, община Пловдив на адрес: www.iztochen-plovdiv.bg., секция Проекти.

Файлове за изтегляне:

ЗАЯВЛЕНИЕ–ДЕКЛАРАЦИЯ