Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление“

Информация за проекта