Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Други обяви

Обява: Информация по Приложение 2 за инвестиционно предложение от наредбата за ОВОС с вх.№ ОВОС-28/01.03.2022г. за "Изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземни води с цел напояване на зелени площи" в ПИ с идентификатор 56784.528.348, район "Източен", гр. Пловдив

СЪОБЩЕНИЕ: ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗГРАЖДАНЕ НА “ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОДАЖБА НА ЧАСТИ ЗА ХЛАДИЛНА, КЛИМАТИЧНА И АВТО ТЕХНИКА И КОМПОНЕНТИ” В УПИ IV-2219, ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, КВАРТАЛ 17А ПО ПЛАНА НА КВ. „ИЗГРЕВ“, ГР. ПЛОВДИВ, СЪОТВЕТСТВАЩ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.526.85 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ГР. ПЛОВДИВ, ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Обява за инвестиционно предложение изграждане на “ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОДАЖБА НА ЧАСТИ ЗА ХЛАДИЛНА, КЛИМАТИЧНА И АВТО ТЕХНИКА И КОМПОНЕНТИ” в УПИ IV-2219, жилищно строителство, обществено обслужване, квартал 17а по плана на кв. „Изгрев“, гр. Пловдив, съответстващ на ПИ с идентификатор 56784.526.85 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив

Обявяване на Годишни списъци за настаняване в общински жилища

Обява за инвестиционно предложение: "Изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземни води в ПИ с идентификатор 56784.526.272 по КККР на гр. Пловдив, с цел напояване на зелени площи"

Обява за инвестиционно предложение: "Изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземни води"

Заповед 21ОА-2239/19.08.2021г.

Решение за преценка необходимостта от ОВОС с №ПВ -76 - ПР/2021г.

Общинска служба по земеделие - Пловдив, на основание чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, уведомява заинтересованите лица, че е изготвен предварителен регистър на имотите за землището на гр. Пловдив, община Пловдив за стопанската 2021 - 2022 година.

Заповед 21ОА-1854/09.07.2021г.