Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщаване на ПУП

Одобряване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ на част от кв. 3 - нов по плана на МФЗ "Изток" - гр. Пловдив

Одобрен проект за ПУП-ПРЗ за част от кв. 2 - нов по плана на ИИЗ - IV част, гр. Пловдив - до "Краго" ЕООД

Одобрен проект за ПУП-ПРЗ за част от кв. 2 - нов по плана на ИИЗ - IV част, гр. Пловдив - до Красимира Карталова

Съобщение - Проект за ПУП - ПРЗ за част от кв. 2 - нов по плана на ИИЗ - IV част, гр. Пловдив

Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ I - комплексно застрояване от кв.363 - нов, 259 - стар по плана на кв. "Триъгълника", гр. Пловдив

Проект на подробен устройствен план - план за регулация на територията на част от кв.620, УПИ I - комплексно застрояване по плана на пета градска част, гр. Пловдив

ПУП - План за регулация и застрояване за УПИ IV - детска градина 4 групи, УПИ XI - обществено обслужване и УПИ XII - трафопост на част от кв. 1 - нов по плана на "Втора Каменица" гр. Пловдив

Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП - ПР) за УПИ I - зеленина, кв. 7 по плана на в. "Изгрев", гр. Пловдив

Проект за изменение на подробен устройствен план - План за регулация на част от кв. 7 по плана на кв. "Изгрев", гр. Пловдив за УПИ I - зеленина

ПУП - План за регулация и застрояване за УПИ III - 8, обществено обслужваща дейност на част от кв. 5 - нов по плана на МФЗ "Изток", гр. Пловдив, община Пловдив.