Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщаване на ПУП

Одобряване на проект за изменение на подробен устройствен пллан - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) и схема на инженерната инфраструктура - част от кв. 14 по плана на "Многофункционална зона - Изток", гр. Пловдив

Проект за  ПУП – ПРЗ на част от  кв. 2 по плана на „ИИЗ – IV част“, гр. Пловдив

Изх. № 1001 – 773 (2) 29.02.2024 г.                            ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ ПО РАЗПИСЕН ЛИСТ       С Ъ О Б Щ Е Н И Е        Съобщаваме Ви,  че със Заповед  № 24ОА-389 от 19.02.2024 г. е  одобрен…

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП , ПИ 530.2271

ПУП-План за регулация и застрояване  за ПИ с идентификатор 530.2271“, който попада в УПИ IV-комплексно застрояване, кв. 167, кв. 168 и кв. 170 по плана  на кв.“Възстанически-юг“, гр. Пловдив, община Пловдив.

О Б Я В Л Е Н И Е                         Съобщаваме Ви, че със Заповед № 23 ОА-1436/15.06.2023 год., на кмета на община Пловдив се допуска да се изработи: „ПУП-План за регулация и застрояване  за ПИ с идентификатор…

Съобщение до Златко Папазов, ул. "Иларион Макариополски" №31, ет. 5, ап. 8, гр. Пловдив

Изх. № 1001 – 6 15.02.2024 г.                            ДО ЗЛАТКО ПАПАЗОВ ул. “Иларион Макариополски” № 31, ет. 5, ап. 8 ПЛОВДИВ         С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщаваме Ви,  че с обява изх. №…

Съобщение до Жанета Саманджиева, ул. "Свобода" №73, ет. 4, ап. 20, гр. Пловдив

Изх. № 1001 – 6 15.02.2024 г.                            ДО ЖАНЕТА САМАНДЖИЕВА ул. “Свобода” № 73, ет. 4, ап. 20 ПЛОВДИВ         С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщаваме Ви,  че с обява изх. № 1001…

Съобщение до Красимир Саманджиев, ул. "Свобода" №73, ет. 4, ап. 20, гр. Пловдив

Изх. № 1001 – 6 15.02.2024 г.                            ДО КРАСИМИР САМАНДЖИЕВ ул. “Свобода” № 73, ет. 4, ап. 20 ПЛОВДИВ         С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщаваме Ви,  че с обява изх. № 1001…

ПУП-План за регулация и застрояване на част от кв. 526, по плана на „Първа градска част - юг“, гр. Пловдив, Община Пловдив.

О Б Я В Л Е Н И Е                       Съобщаваме Ви, че със Заповед № 24 ОА-226/29.01.2024 г., на кмета на Община Пловдив се допуска да се изработи: ПУП-План за регулация и застрояване на част от кв. 526,…

Проект  за изменение на ПУП – ПРЗ и РУП на част от кв. 27 – нов, кв. 53 – стар по плана на кв. „Първа, Втора Каменица и кв. Чайка“, гр. Пловдив

Изх. № 1001 – 835 30.01.2024 г. ДО ЦВЕТЕЛИНА ПИСАНОВА бул. „Санкт Петербург“ № 45 А П Л О В Д И В С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщаваме Ви, че с Протокол № 34 от …

Проект  за изменение на ПУП – ПРЗ и РУП на част от кв. 27 – нов, кв. 53 – стар по плана на кв. „Първа, Втора Каменица и кв. Чайка“, гр. Пловдив

Изх. № 1001 – 835 30.01.2024 г.   ДО НЕНКА ПИСАНОВА жк. „Тракия“ № 144, вх.Д, ет.3, ап.5 П Л О В Д И В   С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщаваме Ви, че с Протокол…