Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщаване на ПУП

ПУП-План за регулация и застрояване на част от  кв. 2 по плана на ИИЗ-IV част, гр. Пловдив, община Пловдив

 СЪОБЩЕНИЕ Съобщаваме Ви, че със Заповед № 23 ОА-1976/16.08.2023 г., на кмета на Община Пловдив се допуска да се изработи: ПУП-План за регулация и застрояване на част от  кв. 2 по плана на ИИЗ-IV част,                 гр. Пловдив, община Пловдив.  …

ПУП - ПРЗ на част от кв. 9 - нов по плана на кв. "Гладно поле", гр. Пловдив

Изх. № 1001 – 588 18.08.2023 г.                            ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ ПО РАЗПИСЕН ЛИСТ         С Ъ О Б Щ Е Н И Е      Съобщаваме Ви,  че със протокол  № 16, т. 6 от 17.05.2023 г. е …

На 21.08.2023г. от 13 часа ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на ПУП - ПРЗ за ПИ с ИД 530.2271, който попада в УПИ IV - комплексно застрояване в кв. 167, кв. 169 и кв. 170, по плана на кв. Възстанически - юг.

ПУП - ПРЗ на част от кв. 19 нов по плана на МФЗ "Изток" гр. Пловдив

Изх. № 1001 – 351 – (2) 01.08.2023 г.                                  ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ ПО РАЗПИСЕН ЛИСТ           С Ъ О Б Щ Е Н И Е          Съобщаваме Ви,  че със заповед …

Съобщение до Кирил Мавродиев ж.к. "Изток" №22, вх.Б, ет.1, ап.16, гр. Казанлък

Съобщение до Екатерина Генова, ул. "Кичево" №1, гр. Пловдив

Съобщение до "Силвекс 2010" ЕООД, ж.к. Тракия, бл. 46, вх.Б, ет.6, ап.28, гр. Пловдив

Съобщение до Георги Минков, ул. "Захари Стоянов" №81, гр. Пловдив

Съобщение до Дончо Петров, ул. "В. Левски" №72, с. Ядодово

ПУП - План за регулация и застрояване на част от кв. 525 по плана на Първа градска част, гр. Пловдив