Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщаване на ПУП

Проект за изменение на ПУП - план за регулация и застрояване за УПИ II -514.304, зеленина и УПИ V -514.225 за източно православен храм от кв. 4 по плана на жк " Отдих и култура", гр. Пловдив

ЗАПОВЕД 24ОА-10/04.012024Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ КВ. 5 - НОВ ПО ПЛАНА НА МФЗ "ИЗТОК", ГР. ПЛОВДИВ

ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ IV - ДЕТСКА ГРАДИНА 4 ГРУПИ, УПИ XI - ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И УПИ XII - ТРАФОПОСТ НА ЧАСТ ОТ КВ. 1 - НОВ ПО ПЛАНА НА "ВТОРА КАМЕНИЦА" ГР. ПЛОВДИВ

Изх. № 1001 – 6 12.01.2024 г.                            ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ ПО РАЗПИСЕН ЛИСТ     С Ъ О Б Щ Е Н И Е      Съобщаваме Ви,  че с обява изх. № 1001 – 6 от 12.01.2024 г. е издадена…

ПУП – План за регулация и застрояване  на  част от кв. 24 – нов по плана на кв. „Гладно поле“, гр. Пловдив

О Б Я В Л Е Н И Е                     Съобщаваме Ви, че със заповед № 24ОА-6/04.01.2024 г. на кмета на Община Пловдив се допуска да се изработи: ПУП – План за регулация и застрояване  на  част от кв. 24…

ПУП – План за регулация и застрояване  на  част от кв. 18 – нов по плана на кв. Многофункционална зона „Изток“ гр. Пловдив

О Б Я В Л Е Н И Е                           Съобщаваме Ви, че със заповед № 23ОА-3190/12.12.2023 г. на кмета на Община Пловдив се допуска да се изработи: ПУП – План за регулация и застрояване  на  част…

Проект  за изменение на ПУП – ПРЗ и РУП на част от кв. 27 – нов, кв. 53 – стар по плана на кв. „Първа, Втора Каменица и кв. Чайка“, гр. Пловдив

Изх. № 1001 -835 12.12.2023 г.   ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ ПО РАЗПИСЕН ЛИСТ П Л О В Д И В                                    С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщаваме Ви, че с Протокол № 34 от  24.11.2023…

Проект  за изменение на ПУП – ПРЗ на част от кв. 2  по плана на „Източна индустриална зона“ IV част, гр. Пловдив

Изх. № 1001 – 773 30.11.2023 г.   ДО  „ХИДРОКОРЕКТ“ ЕООД С управител: Иван Иванов, ж.к. „Тракия“ бл. № 81, вх. б, ет. 2, ап. 10 П Л О В Д И В         С Ъ О Б Щ Е Н И…

Проект  за изменение на ПУП – ПРЗ на част от кв. 2  по плана на „Източна индустриална зона“ IV част, гр. Пловдив

Изх. № 1001 – 773 30.11.2023 г.   ДО  „ЛЕСО“ ЕООД С управител: Елисей  Янев, ул. „Завоя на черна“ № 2 П Л О В Д И В         С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщаваме Ви, че…

Съобщение ПУП до "СИЛВЕКС 2010" ЕООД

Изх. № 1001-383/2/                          25.10.2023 год. ДО „СИЛВЕКС 2010“ ЕООД Ул. ……………………………… Гр./с./……………………………………..   С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщаваме Ви, че със Заповед  № 23ОА-2644 от 13.10.2023 г. е одобрен  проект за ПУП –ПРЗ за част…

Съобщение ПУП до Кирил В. Мавродиев

Изх. № 1001-383/2/                          25.10.2023 год. ДО КИРИЛ ВАСИЛЕВ МАВРОДИЕВ Ул. ……………………………… Гр./с./……………………………………..   С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщаваме Ви, че със Заповед  № 23ОА-2644 от 13.10.2023 г. е одобрен  проект за ПУП –ПРЗ за част…