Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщаване на ПУП

Проект за изменение на ПУП - ПРЗ на част от кв. 1 по плана на ииз - IV част - Пловдив

Проект изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв. 19 - нов по плана на МФЗ "Изток" - гр. Пловдив

ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПРЗ НА ЧАСТ ОТ КВ. 3 - НОВ ПО ПЛАНА НА МФЗ "ИЗТОК" - ГР. ПЛОВДИВ

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УПИ-I ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ И ЗЕЛЕНИНА ОТ КВ. 18Г ПО ПЛАНА НА КВ. "ХРИСТО БОТЕВ СЕВЕР", ГР. ПЛОВДИВ

ПУП - План за регулация и застрояване на част от кв. 1 по плана на ИИЗ - IV, гр. Пловдив, община Пловдив

ПУП-План за регулация и застрояване на част от кв. 19-нов по плана на МФЗ "Изток", гр. Пловдив, община Пловдив

ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ IV - ДЕТСКА ГРАДИНА 4 ГРУПИ, УПИ XI - ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И УПИ XII - ТРАФОПОСТ НА ЧАСТ ОТ КВ. 1 - НОВ ПО ПЛАНА НА "ВТОРА КАМЕНИЦА" ГР. ПЛОВДИВ

Проект за ПУП-ПРЗ за част от кв. 1Б по плана на кв. "Ландос", гр. Пловдив

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПР НА ЧАСТ ОТ КВ. "ИЗГРЕВ", "ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА" IV ЧАСТ, КВ."ИЗГРЕВ ИЗТОК", КВ."ЛАНДОС", КВ. "ДРУЖБА", ГР. ПЛОВДИВ И ПУР НА УЛ."КРАЙНА", УЛ."БЪНДЕРИЦА", УЛ. "ЛАНДОС", УЛ."УДРОУ УИЛСЪН" ОТ О.Т. 57 ДО О.Т. 8 И СХЕМИ НА ИНЖЕНЕРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА - ЧАСТ В И К, ПЪТНА, ЕЛЕКТРО И ТРАНСФОРМАЦИЯ НА СОБСТВЕНОСТ

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-528.573 спортен терен, кв.16 по плана на кв."Каменица", гр. Пловдив, ПИ 56784.528.573 по КККР на гр. Пловдив като от УПИ I-528.573, спортен терен се образуват два нови УПИ: УПИ I-528.585 за спорт и УПИ V-528.586 техническа инфраструктура