Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщаване на ПУП

Съобщение ПУП до Георго П. Минков

Изх. № 1001-383/2/                          25.10.2023 год. ДО ГЕОРГИ ПЕТКОВ МИНКОВ Ул. ……………………………… Гр./с./……………………………………..   С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщаваме Ви, че със Заповед  № 23ОА-2644 от 13.10.2023 г. е одобрен  проект за ПУП –ПРЗ за част…

Проект за  ПУП – ПРЗ на част от  кв. 9 - нов по плана на кв. „Гладно поле“, гр. Пловдив

Изх. № 1001 – 588 (2) 13.11.2023 г.                            ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ ПО РАЗПИСЕН ЛИСТ         С Ъ О Б Щ Е Н И Е      Съобщаваме Ви,  че със Заповед  № 23ОА-2894 от 03.11.2023 г. е  одобрен…

Проект  за изменение на ПУП – ПРЗ на част от кв. 2  по плана на „Източна индустриална зона“ IV част, гр. Пловдив

Изх. № 1001 -773 02.11.2023 г.     ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ ПО РАЗПИСЕН ЛИСТ П Л О В Д И В                                            С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Съобщаваме Ви, че…

Проект за ПУП –ПРЗ за част от кв. 1-нов по плана на ИИЗ –IV, гр. Пловдив

Изх. № 1001-383/2/                          25.10.2023 год. ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ ПО РАЗПИСЕН ЛИСТ Ул. ……………………………… Гр./с./……………………………………..   С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщаваме Ви, че със Заповед  № 23ОА-2644 от 13.10.2023 г. е одобрен  проект за ПУП –ПРЗ…

ПУП-План за регулация и застрояване за част от кв. 3, по плана на „Многофункционална зона - Изток“, гр. Пловдив, Община Пловдив

О Б Я В Л Е Н И Е                       Съобщаваме Ви, че със Заповед № 23 ОА-2629/13.10.2023 г., на кмета на Община Пловдив се допуска да се изработи: ПУП-План за регулация и застрояване за част от кв. 3,…

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПРЗ НА ЧАСТ ОТ КВ. 14 - НОВ ПО ПЛАНА НА МФЗ "ИЗТОК". СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛЕЛИЯ ЗЛАТАРЕВА

До КЛЕЛИЯ ИВАНОВА ЗЛАТАРЕВА Ул………………………………………………….. ПЛОВДИВ С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщаваме Ви, че с Протокол № 24, т. 10 от 26.07.2023 год., на ЕСУТ при община Пловдив  е разгледан  проект  за изменение на ПУП –…

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПРЗ НА ЧАСТ ОТ КВ. 14 - НОВ ПО ПЛАНА НА МФЗ "ИЗТОК". СЪОБЩЕНИЕ ДО ДИМИТЪР ЛАЗАРТОВ

  До Димитър Иванов Лазаров Ул………………………………………………….. ПЛОВДИВ                                                              С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Съобщаваме Ви, че с Протокол № 24, т. 10 от 26.07.2023 год., на ЕСУТ при община Пловдив  е разгледан  проект …

ПУП – План за регулация и застрояване  на  част от кв. 17 по плана на кв. „МФЗ - Изток“, гр. Пловдив

  О Б Я В Л Е Н И Е                           Съобщаваме Ви, че със заповед № 23ОА-2344/19.09.2023 г. на кмета на Община Пловдив се допуска да се изработи:  ПУП – План за регулация и застрояване  на…

ПУП ПРЗ НА ЧАСТ ОТ КВ. 1 - НОВ ПО ПЛАНА НА ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА IV ЧАСТ, ГР. ПЛОВДИВ

Изх. № 1001 – 657 19.09.2023 г.                                  ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ ПО РАЗПИСЕН ЛИСТ           С Ъ О Б Щ Е Н И Е          Съобщаваме Ви,  че с обява изх. №…

ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ТЕКСТОВАТА ЧАСТ НА ЗАПОВЕД №18ОА-1722/27.07.2018Г.

Изх. № 1001 – 213 – (6) 18.09.2023 г.                                  ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ ПО РАЗПИСЕН ЛИСТ           С Ъ О Б Щ Е Н И Е          Съобщаваме Ви,  че с обява…