Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Други съобщения

Съобщение № КП 10 - П 27/04.03.2021г. до Николай Митов

Констативен акт No.98 по чл.64 ал.1 т.2 и ал.2 от ЗЕСМФИ

КОНСТАТИВЕН АКТ NО.96 ПО ЧЛ.225А АЛ.2 ОТ ЗУТ

Констативен АКТ Nо.95 по чл.225а ал.2 от ЗУТ

КОНСТАТИВЕН АКТ NО.94 ПО ЧЛ.225А АЛ.2 ОТ ЗУТ

КОНСТАТИВЕН АКТ NO.86 ПО ЧЛ.57А АЛ.2 ОТ ЗУТ

Констативен Акт Nо.85 по чл.225а ал.2 от ЗУТ

Констативен Акт Nо.84 по чл.225а ал.2 от ЗУТ

Констативен Акт Nо.83 по чл.225а ал.2 от ЗУТ

КОНСТАТИВЕН АКТ NO.82 ПО ЧЛ.225А АЛ.2 ОТ ЗУТ