Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщаване на ПУП

Обявление относно изработване на ВиК схема към ПУП

Съобщаване на ПУП - ПРЗ

Съобщаване на ПУП-ПРЗ

Обявление

Обявление

СЪОБЩАВАНЕ - ПУП-ПРЗ

Съобщаване на ПУП

Одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.2 по плана на ИИЗ - IV част, гр. Пловдив

Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ XIІ-78, бензиностанция от кв. 14 – нов по плана на МФЗ „Изток“, гр. Пловдив

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП