Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVIIІ 527.276, опитно производство на козметични продукти и УПИ XIV-резервен терен