Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Архив - Кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I

Насоки за кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I

Информация за кандидатстване по програмата

Информация за учредяване на сдружение на собствениците

Презентация

Енергийна ефективност по НПВУ - ЕТАП I

„ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД“ – ЕТАП І

ПО ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

За контакти и информация:
1. Анна Пенчева – Гл. Специалист „ЕС, КиР“; тел: 032/ 601 072; моб. 0887740618 -ет. 3, стая №38;
Процедура „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД-ЕТАП I“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е първи етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ към компонент „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Настоящият първи етап предвижда интензитетът на безвъзмездната финансова помощ да е 100% от допустимите разходи, като подаването на проектни предложения за изпълнение на инвестиции ще приключи на 31.05.2023 г.

Отчитайки необходимото време за проверки и други подготвителни дейности, районната администрация ще приема заявления за участие до 10.05.2023г. включително.

Средствата по настоящата процедура се предоставят чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели, съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1 на Постановление на Министерския съвет № 114/08.06.2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост. Оценката по настоящата процедура ще се извършва на един етап, в съответствие с чл. 17 на Постановление на Министерския съвет № 114/08.06.2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост (обн. ДВ, бр. 43 от 10.06.2022 г.).

Кандидатстването за финансова помощ по настоящата процедура се осъществява въз основа на предложения, които се подават през общината партньор и се оценяват в съответствие с критериите, описани в Насоките за кандидатстване, утвърдени със Заповед №РД-02-14-1246/20.12.2022 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, които могат да бъдат намерени на сайта на министерството на регионалното развитие, на следния адрес:

https://www.mrrb.bg/bg/utvurdeni-nasoki-za-kandidatstvane-po-procedura-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-jilistniya-sgraden-fond-etap-i/

 

Общият размер на средствата за тази процедура  (за Етап 1) е в размер на 1 129 881 600 лева с включен ДДС. В тази сума е включен и невъзстановим данък върху добавената стойност в размер на 188 313 600 лева. 

Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ. ССО, в които се упражнява стопанска дейност, са получатели на минимална помощ съгласно механизма на схемата за минимална помощ или заплащат съответната част от разходите определен в съответствие с Приложение №9.

 

Минималният размер на заявените средства по всяко индивидуално предложение за  изпълнение на инвестиция е 50 000 лева. Максималният размер на заявените средства по всяко индивидуално предложение за  изпълнение на инвестиция за сграда/ блок-секция не може да надхвърля 9 500 000 лева.

В рамките на процедурата няма да бъдат подкрепяни дейности, финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Европейския съюз или друга донорска програма.

Дейностите по настоящата процедура са осъществяват на територията на цялата страна, в 28 области и 265 общини. В случаите когато водещият партньор е районна администрация към общинска администрация, то предоставената БФП на всички районни администрации се кумулира и не може да надвишава посочените ограничения на ниво общинска администрация.

 

Максимална стойност на БФП, което даден водещ партньор/община може да получи в лева за град Пловдив е 80 000,00 лева.

 

Всеки администратор на безвъзмездна финансова помощ/водещ партньор може да подаде само едно проектно предложение (предложение за изпълнение на инвестиция) за сграда/блок-секция/група от блок-секции. Няма ограничение по отношение на броя на предложенията за изпълнение на инвестиция, които може да бъдат подадени от един водещ партньор. (водещ партньор е общината, чрез която кандидатстват сдруженията на собствениците)

В рамките на едно предложение за изпълнение на инвестиция може да се включва само ЕДНА сграда/блок-секция/група от блок-секции*.

*Блок секция е строителна единица със самостоятелно функционално предназначение, която притежава отделни ограждащи от външния въздух конструкции и елементи (стени, покрив, вкл. деформационна фуга м/у свързано застроени блок – секции) и има самостоятелно обособен генератор на топлина (абонатна станция, отоплителен котел или друг генератор) /студ или няма генератор на топлина/студ. Блок секция е и вход/входове, които покриват изискванията по предходното изречение.

Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС)* и са проектирани преди 26 април 1999 г. *Многофамилните жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС са тези, в които броят самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик. Сградата следва да е жилищна и да е предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища (съгласно § 5, т. 29 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ).

При наличие на свързано строителство при кандидатстващи няколко блок-секции в една сграда, следва групата от блок-секции да кандидатстват с едно проектно предложение. В тази връзка е необходимо за групата от блок-секции да бъде създадено и регистрирано едно сдружение на собствениците по реда на ЗУЕС.

Предложения за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура могат да бъдат подавани само в партньорство с общинската администрация на общината или районната администрация на района, където се намира сградата. Общинската администрация/районната администрация ще бъде водещ партньор в проекта и ще изпълнява функциите по неговото административно и финансово управление, както и отчитането му.

ВАЖНО!
Сдружения на собственици, подали заявления за интерес и финансова помощ по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, няма да ползват  предимство при кандидатстване по настоящата процедура и следва да подадат всички изискуеми документи.

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на средства от МВУ е устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд от жилищни сгради.

 

ВАЖНО!

Допустимите дейности за финансиране са:

¤ По външните сградни ограждащи елементи:

- подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);

- топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.);

¤ По системите за поддържане на микроклимата:

- ремонт, модернизация или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност, в границите на вътрешната отоплителна инсталация и без да се засягат съоръжения и арматурата собственост на топлофикационни предприятия, регистрирани по Закона за енергетиката;

- реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки собственик на самостоятелен обект в сградата;

- ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;

- инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;

¤ СМР, свързани с отстраняване на локални дефекти и повреди, които не нарушават общата конструктивна устойчивост на сградите, но в същото време създават пряка опасност за преките ползватели или неотстраняването им би довело до по-сериозни промени в носещата конструкция на сградата в бъдеще;

¤ СМР, свързани с осигуряване на пожарна безопасност, изграждане/ ремонт/ подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация, осигуряване на достъпна архитектурна среда до входа на жилищната сграда.

Няма да се финансират:

 

След изпълнение на енергоспестяващи мерки сградите следва да постигат клас на енергопотребление „В” или по-висок.

 

Крайните получатели – сдружения на собствениците, създадени по реда на ЗУЕС, се обръщат за партньорство пред общината, на чиято територия се намира тяхната сграда/блок-секция/група от свързани блок-секции, като подават заявление за участие по образец към утвърдените Насоки за кандидатстване. За сградата/блок-секцията/групата от свързани блок-секции следва да бъде представено:

  1. Заявление за участие;
  2. Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ;
  3. Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
  4. Документи свързани с проведените общи събрания за създаване на сдружение на собствениците или други документи свързани с вземане на решения от страна на етажната собственост.
  5. Декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните обекти от страна на собствениците, които не участват в сдружението на собствениците;
    6. Декларации за минимални и държавни помощи, попълнени и подписани от всички собственици на самостоятелни обекти в сградата;
  6. Други документи необходими за изготвянето на проектното предложение и изпълнението на проекта.

След преглед на посочената документация и изготвяне на обобщена количествено-стойностна сметка водещият партньор (общината) предлага на собствениците на самостоятелни обекти, представлявани от сдружението на собствениците, да сключат партньорско споразумение. В партньорското споразумение двете страни следва да се разпишат всички права и задължения на партньорите, в случай, че в посочения образец те не са изчерпателно посочени, за периода на кандидатстване и в периода на изпълнение на дейностите по обновяване на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции.  

 

ВАЖНО!

Разходите за обследвания ще бъдат възстановявани на база одобрена „Методология на опростена процедура за определяне и използване на еднократни суми за допустими разходи за извършване на технически и енергийни обследвания на жилищни сгради“ след представяне на обследване за енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация, обследване за установяване на техническите характеристики на сгради и технически паспорт!

Определената стойност за възстановяване на разходите е 6,28 лв. на кв. м./РЗП от обследваната сграда по РЗП на сградата съгласно дефиницията за РЗП в Допълнителните разпоредби на ЗУТ!

 За възстановяване на посочените разходи не се изисква представяне на разходооправдателни документи, а разходите се възстановяват след представяне на обследване за енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация, обследване за установяване на техническите характеристики на сгради и технически паспорт!

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА


Критерии за оценка на качеството

Макс. Бр. точки

Източник на проверка

1.            Процент енергийно спестяване в годишното потребление на първична невъзобновяема енергия в резултат на енергоспестяващите мерки

25

Валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация – енергийните спестявания се изчисляват по следната формула:

% спестявания = {общо нормализирано потребление на първична невъзобновяема енергия при актуално състояние (преди изпълнение на ЕСМ) в kWh/год. - обща първична невъзобновяема енергия след изпълнение на ЕСМ от избрания пакет в kWh/год. } / {общо нормализирано потребление на първична невъзобновяема енергия при актуално състояние (преди изпълнение на ЕСМ) в kWh/год.} х 100

 > 65 %

25

 

> 62% ≤ 65% 

23

 

> 60% ≤ 62% 

21

 

> 55% ≤ 60% 

18

 

 > 50% ≤ 55% 

15

 

> 45% ≤ 50% 

12

 

 ≥ 30% ≤ 45% 

10

 

2.            Очаквано годишно намаляване на емисиите на СО2 (екологични ползи) – тона/год.

 

20

Валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация – общо спестени емисии CO2 (тона/год.)

 > 80 т CO2 екв.

20

 

> 60 т CO2 екв. ≤ 80 т CO2 екв.

18

 

> 40 т CO2 екв. ≤ 60 т CO2 екв

16

 

 > 30 т CO2 екв. ≤ 40 т CO2 екв.

14

 

> 20 т CO2 екв. ≤ 30 т CO2 екв.

12

 

 ≤ 20 т CO2 екв.

10

 

3.            Ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като отношение на необходимата инвестиция в лева към количеството спестена първична невъзобновяема енергия в kWh на годишна база – лв. /kWh/г.

35

Валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация – изчислява се като се раздели общата стойност  в лева на проекта (обща стойност на БФП) на очакваното количество спестена първична невъзобновяема енергия в kWh/год.

Спестената първична невъзобновяема енергия в kWh/г. се определя от валидния сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация (стр.1 и стр.5) – енергийните спестявания се изчисляват по следната формула: спестена първична невъзобновяема енергия в kWh/год. = общо нормализирано потребление на първична невъзобновяема енергия при актуално състояние (преди изпълнение на ЕСМ) в kWh/год. - обща първична невъзобновяема енергия след изпълнение на ЕСМ от избрания пакет в kWh/год.

 ≤ 1,75 лв./кWh/г

35

 

 > 1,75 лв./кWh/г  ≤ 1,90 лв./кWh/г

32

 

 > 1,90 лв./кWh/г  ≤ 2,00 лв./кWh/г

29

 

 > 2,00 лв./кWh/г  ≤ 2,10 лв./кWh/г

25

 

> 2,10 лв./кWh/г  ≤ 2,20 лв./кWh/г

21

 

> 2,20 лв./кWh/г  ≤ 2,50 лв./кWh/г

16

 

 > 2,50 лв./кWh/г

10

 

4.            Целесъобразност на инвестицията за енергийна ефективност като разгъната застроена площ на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции

20

Разгъната застроена площ на сградата е посочена в техническото обследване и сертификата за енергийна ефективност

 > 5 000 кв.м. РЗП на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции

20

 

  > 4000 кв.м. РЗП на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции ≤ 5 000 кв.м. РЗП на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции

18

 

  > 3000 кв.м. РЗП на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции ≤ 4 000 кв.м. РЗП на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции

16

 

  > 2000 кв.м. РЗП на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции ≤ 3 000 кв.м. РЗП на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции

14

 

  > 1000 кв.м. РЗП на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции ≤ 2 000 кв.м. РЗП на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции

12

 

 ≤ 1000 кв.м. РЗП на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции

10

 

5.            Ниво на ангажираност на членовете на ЕС в СС към изпълнението на проекта

25

Процентът идеални части се отчита спрямо актуалното удостоверение за сдружението издадено от общинската администрация

Собствениците на > 95% от идеални части от общите части на ЕС членуват в СС и са подкрепили изпълнението на проекта при гласуването на общото събрание

25

 

Собствениците на > 80% и ≤95% от идеални части от общите части на ЕС членуват в СС и са подкрепили изпълнението на проекта при гласуването на общото събрание

15

 

Собствениците на ≤80% от идеални части от общите части на ЕС членуват в СС и са подкрепили изпълнението на проекта при гласуването на общото събрание

10

 

6.            Постигнато ниво на подобрение на жилищната инфраструктура след прилагане на мерките по ЕЕ

15

 

 

6.1. Обектът на интервенция ще постигне клас енергопотребление „А“ или „сграда с близко до нулево потребление на енергия“ след изпълнението на включените в доклада от енергийното обследване мерки

10

Валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация

6.2 Проектът предвижда изпълнението на мерки допринасящи общия архитектурен облик на града в съответствие с одобрена от общинската администрация наредба/указания 

5

В т.11 от формуляра  следва да бъде посочен линк към общинския документ даващ съответните предписания

Максимален брой точки:

140

 

Оценката на качеството се извършва чрез директно въвеждане на оценките и мотивите за тяхното поставяне от оценителите в ИС на МВУ.

Предложения, получили минимум 72 точки на критерии за оценка на качеството, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като за финансиране се предлагат всички ПИИ по реда на класирането до покриване на общия размер на бюджета по процедурата. В Случай, че за дадено ПИИ е достигнат максималния размер на средствата, които могат да бъдат предоставени на Водещия партньор посочен в т.4, то предложението се поставя в резервния списък и не се предлага за финансиране.

В случай че предложенията имат равен брой точки на критерии за оценка на качеството, те ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по посочените по-долу критерии при спазване на следната последователност:

Документи за създаване на Сдружение на собствениците:

Документи за кандидатстване по програмата: