Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Схема за зона за търговия за поставяне на СПО и зона за временен открит охраняем паркинг, на основание чл.55 от ЗУТ в УПИ VI-553.217 общ. обсл. дейности,кв.1 Б, по плана на кв. "Ландос",гр.Пловдив

Изх.№ 1000-587/15.08.2016г.

587