Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед №ЗРИ - 293/22.04.2024г

З А П О В Е Д   

№ ЗРИ - 293/22.04.2024 г.

 

При извършена проверка от длъжностни лица при Район „Източен”, Община Пловдив, оправомощени по реда на чл.223, ал.2 от ЗУТ, е съставен Констативен акт №1/26.02.2024 год., с който е установен НЕЗАКОНЕН СТРОЕЖ, представляващ:

„ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА В СТРОЕЖ”, с приблизителна застроена площ от 105,00 кв.м., построена в имот  публична общинска собственост  с идентификатор  ПИ 56784.525.9505  по КККР на гр.Пловдив в улична регулация по плана на кв.Многофункционална зона ,,Изток” с адрес: гр.Пловдив,  югозападния ъгъл на ул.,,Правда“ с ул.,,Прохлада“, собственост на неизвестно лице.

От правна и фактическа страна се установява следното:

Строежът е извършен в имот, който е общинска собственост

Извършител и собственик на строежа е: НЕИЗВЕСТЕН

Строежът представлява: „ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА В СТРОЕЖ с приблизителна застроена площ от 105,00 кв.м., построена в имот  публична общинска собственост  с идентификатор  ПИ 56784.525.9505  по КККР на гр.Пловдив в улична регулация по плана на кв.Многофункционална зона ,,Изток” с адрес: гр.Пловдив,  югозападния ъгъл на ул.,,Правда“ с ул.,,Прохлада“,  без одобрени проекти и разрешение за строеж. Обекта е изпълнен от стоманобетонна основа, стоманобетонна плоча и колони, започнало е изграждане на тухлени стени.

Строежът е Пета категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5 от ЗУТ и Наредба №1/30.07.2003г. на МРРБ – София.

Извършеното строителство е без одобрени инвестиционни проекти и без разрешение за строеж, в нарушение начл.137, ал3, чл. 148, ал. 1 и чл.182 от ЗУТ и представлява незаконен строеж по смисъла на чл.225, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗУТ.

Тези обстоятелства са отразени в Констативен акт  1/26.02.2024г., съставен по реда на чл.225а, ал.2 от ЗУТ, с който е образувано административно производството, съгласно чл.225а, ал.1 от  ЗУТ  за премахване на незаконния строеж. Констативният акт е съставен в отсъствие на извършителя и връчен по реда на &4, ал.2 от ДР на ЗУТ  на 27.02.2024 год.

В законоустановения срок срещу Констативен акт 1/26.02.2024г., в деловодството на Район „Източен” не е постъпило възражение от заинтересованите лица.

Извършеното незаконно строителство не отговаря на предвижданията на действащия ЗРП.             Строежът  попада в имот публична общинска собственост в улична регулация по плана на кв.Многофункционална зона ,,Изток”, гр.Пловдив и е без одобрени проекти и разрешение за строеж, в нарушение на чл.137, ал.3, чл.148, ал.1 и чл.182 от ЗУТ.

Налице е безспорно установен  незаконен строеж по смисъла на чл. 225, ал.2, т.1 и 2 от ЗУТ.

Предвид  изложените  правнозначими  факти и данни, становище на гл.архитект на район „Източен”  и на основание чл. 225а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 225, ал. 2, т.1 и 2 от ЗУТ и чл. 223, ал. 1, т. 8 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК и правомощията, предоставени ми със Заповед №210А-1418/10.06.2021 г. на Кмета на Община Пловдив.

 

 

 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Да бъде премахнат от извършителя незаконен строеж представляващ: „ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА В СТРОЕЖ”, с приблизителна застроена площ от 105,00 кв.м., построена в имот публична общинска собственост с идентификатор ПИ 56784.525.9505 по КККР на гр.Пловдив в улична регулация по плана на кв.Многофункционална зона ,,Изток” с адрес: гр.Пловдив,  югозападния ъгъл на ул.,,Правда“ с ул.,,Прохлада“,  
  1. Премахването да се извърши в 7-дневен срок от съобщаване на настоящата заповед от извършителя. В противен случей, премахването на сградата да се извърши всеки следващ работен ден от служители на общинската администрация на район ,,Източен“ със съдействието на органите на полицията.

.                 III. Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на строежа и протокол за извършените разходи по принудителното премахване се издава заповед за незабавно изпълнение по чл. 418 от ГПК.

  1. IV. Настоящата Заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ чрез кмета на Район „Източен” пред Административен съд – гр. Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

 

К М Е Т на район ”ИЗТОЧЕН“ :..................................

/Емил Русинов/

 

 

 

 

СЛ/МТ