Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения

Район "Източен" улеснява заплащането и пререгистрацията на домашни любимци

СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми граждани, такса „Домашен любимец“, може да се заплаща и по банков път на посочената по-долу банкова сметка район „Източен“ при Инвестбанк: BG66IORT 73753102000700 За случаите с плащане по банков път, както и за хората, които са освободени ,…

Констативен АКТ No.42 по ЧЛ.225а от ЗУТ

Констативен АКТ No.42 по ЧЛ.225а от ЗУТ

Съобщаване на Протокол №5 от 05.02.2020 г., точка 7 на ЕСУТ при Община Пловдив за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.2 нов по плана на кв. "Източна индустриална зона-ІV част"-Пловдив.

Протокол No.5 гр. Пловдив 05.02.2020 г. – част 1 Протокол No.5 гр. Пловдив 05.02.2020 г. – част 2 Извлечение от план за регулация Проект – част 1 Проект – част 2 Проект – част 3

ПУП-ПРЗ на част от кв. 3-нов по плана на МФЗ "Изток"-гр. Пловдив

Протокол План за застрояване Съобщаване на Заповед №20 ОА-617/26.03.2020 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ на част от кв.3-нов по плана на МФЗ „Изток“-гр. Пловдив. – част 1 Съобщаване на Заповед №20 ОА-617/26.03.2020 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ на част от…

ОБЯВЛЕНИЕ изх. No РД-20-89 от 26.03.2020 г. за набиране на предложения за доставка на продукти по Схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко"

ОБЯВЛЕНИЕ изх. No РД-20-89 от 26.03.2020 г. за набиране на предложения за доставка на продукти по Схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

ЗАПОВЕД № РД-01-144/22.03.2020 г. за допънление на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. и Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г.

Заповед № РД-01-144/22.03.2020 г.

Община Пловдив

ЗАПОВЕД No.20 ОА – 545/ 20.03.2020 г. – ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ЗАПОВЕД No.20 ОА – 545/ 20.03.2020 г.

Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която въвежда нови противоепидемични мерки, считано от 00:00 часа на 21.03.2020 г.

Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г.

Съобщение до Ясен Минчев Кехайов, ул. "Георги Гешанов" No.4

Съобщение

Заповед № РД-01-131/ 17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за стриктна организация по изпълнението й и строг контрол.

Заповед № РД-01-131/ 17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за стриктна организация по изпълнението й и строг контрол.