Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения

Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVIIІ 527.276, опитно производство на козметични продукти и УПИ XIV-резервен терен

Съобщение до Гаро Бохос Астарджиян, Ул. "Света гора" No.15, ет.1, София

Заповеди за премахване на гаражни клетки

Съобщение до Вирджиния Бедрос Зардемеян

Констативни актове No.69-74 по ЧЛ. 57а АЛ.2 ОТ ЗУТ

Разрешение за строеж No.11 / 30.06.2020 г. - "Субира" ООД

Съобщение до Шасине Смаилова Кабакчиева, ул. "Зенит" No.17, ет.3, ап.7, Пловдив

Съобщение до Яна Рашкова Георгиева, ул. "Крайречна" No.6, ет.7, ап.20, Пловдив

Съобщение до Стефан Колев Костов, ул. "Армеец" No.1, Пловдив

Съобщение до Любен Божков Сандов, ул. “Ландос” No.71, Пловдив