Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения

Протоколи за възстановяване на улична настилка

Протоколо No.1 към Разрешение за прокопаване на улични и тротоарни настилки Протоколо No.1 за възстановяване на улична и тротоарна настилка

Съобщение

Съобщение

Уведомление за кампаниен характер - мартенички

Уведомление за кампаниен характер – мартенички

Констативни актове No.120-138 по ЧЛ.57а АЛ.2 от ЗУТ

Констативни актове No.120-138 по ЧЛ.57а АЛ.2 от ЗУТ

Констативни актове No.113-119 по ЧЛ.57а АЛ.2 от ЗУТ

Констативни актове No.113-119 по ЧЛ.57а АЛ.2 от ЗУТ

Съобщаване на ПУП - Протокол № 34,т.2/20019 г. на ЕСУТ при ОбП

Съобщение Комбинирано извлечение от действащата кадастрална карта на гр. Пловдив План за регулация Изменение плана за регулация План за застрояване Извлечение от плана за застрояване

Констативен АКТ

Констативен АКТ

Обявление

Обявление

Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191

Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191

Обявление

Обявление