Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА ОТ СТРОИТЕЛСТВО ДЪРВЕСНА РАСТИТЕЛНОСТ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 148, АЛ. 12 ОТ ЗУТ

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 3 бр. широколистни дървета – 1 бр. Софора; Черница – 1 бр. и Джанка – 1 бр.

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал. 1 и ал. 2, предложение последно от АПК: Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да заявят в центъра за административно обслужване в сградата на район „Източен“ Община Пловдив на бул. „Шести септември“ №274 или на следния e-mail адрес: info@iztochen-plovdiv.bg в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата и на таблото за обяви на район „Източен“ Община Пловдив, на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая №24 (на втори етаж) в сградата на бул. „Шести септември“ №274.

ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД

за отсичане на дълготрайна растителност

по чл. 148, ал. 12 от Закона за устройство на територията

След като се запознах с преписката, образувана във връзка с обект: Благоустрояване, облагородяване и изграждане на площадка за игра“, в ПИ с идентификатор 56784.528.555 по КККРна гр. Пловдив, находящ се на територията на район „Източен“, ул. „Тодор Влайков“ №24, гр. Пловдив, относно необходимостта от премахване на засегнатата от строителство дървесна растителност на основание чл. 148, ал. 12 от ЗУТ, установих следното:

На 16.10.2023 г. комисията, назначена с моя Заповед № ЗРИ-843/09.12.2022 г за изпълнение на задължения по издаване на разрешение за отсичане и преместване на дълготрайна декоративна растителност, e извършила оглед на място на дървета, находящи се на територията на обект Благоустрояване, облагородяване и изграждане на площадка за игра“, в ПИ с идентификатор 56784.528.555 по КККРна гр. Пловдив, находящ се на територията на район „Източен“, ул. „Тодор Влайков“ №24, гр. Пловдив, и е дала следното заключение за състоянието на растителността:

    • Японска софора (Sophora japonica) - с височина около 8 m,  диаметър на ствол на височина 1,30 m - 70 см. Самонастанен вид без декоративна и екологична стойност. Силно наклонено.
    • Черница (Morus alba) - с височина около 8 m. Дънер с израстнали издънки. Без декоративна стойност.

За дърветата е изготвена санитарна оценка, съгласно Наредба за развитие, поддържане и опазване на зелената система на територията на община Пловдив, Приета с решение №225, взето с Протокол №11 от 11.06.2009 г.на Общински съвет - Пловдив, с подробно описание на състоянието им към момента на провеждане на процедурата.

Като взех в предвид констатациите на комисията, описани в протокол от 16.10.2023г., при отчитане местоположението на дърветата съобразно обект Благоустрояване, облагородяване и изграждане на площадка за игра“, в ПИ с идентификатор 56784.528.555 по КККРна гр. Пловдив, находящ се на територията на район „Източен“, ул. „Тодор Влайков“ №24, гр. Пловдив, считам за невъзможно запазването им. Въз основа на събраната документация, растителността подлежи на премахване на основание чл. 31, ал. 2, т.4 и ал.3 от Наредба за развитие, поддържане и опазване на зелената система на територията на община Пловдив, Приета с решение №225, взето с Протокол №11 от 11.06.2009 г.на Общински съвет - Пловдив, както и чл. 148, ал. 12 от Закона за устройство на територията, и в изпълнение на заповед № 19ОА-2834/28.11.2019 г. на кмета на Община Пловдив

РАЗРЕШАВАМ:

  1. Отсичането и изкореняването на три (3) броя дървета: 1 бр. Софора; Черница – 1 бр. и Джанка – 1 бр.
  2. Възлагам на ОП „Градини и паркове“ да извърши описаното в т. 1 от настоящата заповед.
  3. Заповедта да се връчи на ОП „Градини и паркове“ – за изпълнение и Дирекция „ЕУО“ при Община Пловдив – за сведение.

Настоящият административен акт да се оповести по реда на чл.72, ал.1 от АПК, на интернет-страницата на район „Източен“ Община Пловдив. Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок, а в хипотезата на чл. 179, предл. второ от АПК- в 14-дневен срок пред Административен съд - Пловдив.

ИВАН СТОЯНОВ

 Кмет на район „Източен“

 Община Пловдив