Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение за провеждане на обществено обсъждане за частично изменение на ОУП-Пловдив, възложител "Монте Белла" ООД

О Б Я В Л Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че е изработен проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Пловдив за част от кв. 41б-нов по плана на кв. „Възстанически-юг“ – гр. Пловдив, касаещо имот с идентификатор 56784.530.1698 по КККР на гр. Пловдив, община Пловдив.

Уведомяваме Ви, че във връзка с гореизложеното, както и на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, в район „Източен“ - Община Пловдив ще бъде  проведено обществено обсъждане на 04.07.2024 г. от 13.00ч.

НАЧАЛО НА СЪОБЩАВАНЕ: 27.06.2024 Г.

Обявление за обществено обсъждане

Обяснителна записка

Сравнителен чертеж