Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

КОНСТАТИВЕН АКТ NО.194 ПО ЧЛ. 57А АЛ.2 ОТ ЗУТ