Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

КОНСТАТИВЕН  АКТ  №3 ПО ЧЛ. 57а  АЛ.2  ОТ ЗУТ

Днес, 27.02.2024 год. служители на район „Източен” от Дирекция „УТ, ИИ и Б” в състав:

  1. инж. Мария Иванова Трендафилова– на длъжност гл.инспектор „СК” при район“Източен”  към Община Пловдив - гр. Пловдив,

2.инж. Мариела Пеева Стойнова -  на длъжност гл.инженер при  район “Източен” към Община Пловдив – гр.Пловдив,

3.инж.Свобода Красимирова Тафрова– на длъжност гл.специалист  „НС и ВиК” при  район“Източен”  към Община Пловдив - гр. Пловдив,

извърши проверка за съответствието на обект, представляващ преместваем обект по смисъла на чл. 56 или 57 от ЗУТ, а именно:

      МЕТАЛЕН ПАВИЛИОН-търговска дейност, сив на цвят с приблизителни размери 2,00м х 1,00м  поставен върху имот общинска публична  собственост  ПИ 56784.554.501 по КККР на гр.Пловдив, одобрен със Заповед №РД-18-64/05.10.2006 г., в улична регулация  по плана на кв.,,Дружба“, гр.Пловдив, одобрен със Заповед №ОА1738/07.09.1993г.  с адрес: ул.,,Ландос“ западна страна гр.Пловдив в отсъствието  на:

                                                   НЕИЗВЕСТЕН СОБСТВЕНИК

/трите имена за ФЛ, адрес, търг. наименование за ЮЛ, адрес на управл. и представител/

 

ИЗВЪРШИЛ ПОСТАВЯНЕТО НА ОБЕКТА: НЕИЗВЕСТЕН СОБСТВЕНИК  

 

І. ОТНОСНО СОБСТВЕНОСТА НА ТЕРЕНА И ОБЕКТА:

  1. Обектът е поставен върху терен: ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

/трите имена, адрес, търг. наименование, адрес на управл., документ за собственост/

  1. Основание за поставяне: няма издадени Разрешение за поставяне и Разрешение за ползване

/разрешение за поставяне №, заверена схема/

  1. Обектът е собственост на: НЕИЗВЕСТЕН СОБСТВЕНИК

/ трите имена, търг. наименование, док. за собственост/

 

ІІ. ОТНОСНО ИЗВЪРШЕНОТО

 

         1.Обектът представлява преместваем обект по смисъла на чл.56 от ЗУТ, а именно:

               МЕТАЛЕН ПАВИЛИОН-търговска дейност, сив на цвят с приблизителни размери 2,00м х 1,00м  поставен върху имот общинска публична  собственост  ПИ 56784.554.501 по КККР на гр.Пловдив, одобрен със Заповед №РД-18-64/05.10.2006 г., в улична регулация  по плана на кв.,,Дружба“, гр.Пловдив, одобрен със Заповед №ОА1738/07.09.1993г. с адрес: ул.,,Ландос“ западна страна, гр.Пловдив

/точно описание на обекта, съгласно чл. 57а, ал.1, т.1-7 от ЗУТ/

Във връзка с горните констатации, налице е безспорно установен преместваем обект по смисъла на чл. 56 или чл. 57 от ЗУТ, поставени при неспазване изискванията на чл.57а,   ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 от ЗУТ и чл.46, ал.1, т. 1-8 от Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на     територията на Община Пловдив, /НРППОУТДОДЕГОТОП/, изм. и доп. с Решение № 12, взето с Протокол № 1 от 28.01.2016 год. на Общински съвет - Пловдив.

Съставения констативен акт е основание за започване на административно производство по реда на чл. 57а, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.46, ал.4 от Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив, /НРППОУТДОДЕГОТОП/, изм. и доп. с Решение № 12, взето с Протокол № 1 от 28.01.2016 год.на Общински съвет - Пловдив.

Настоящият Констативен акт се изготви в три екземпляра в отсъствието на посочения извършител на поставения преместваем обект.

Възражения по настоящия акт могат да бъдат подавани до Кмета на Район „Източен” Община Пловдив, гр. Пловдив, бул.„6-ти септември” №274, в три дневен срок от връчването му.

СВИДЕТЕЛИ при актосъставянето:

  1. инж. М.Стойнова……………………………………………………………………
  2. инж. С.Тафрова………………………………………………………………………….....

АКТОСЪСТАВИТЕЛИ :

1.М.Трендафилова………………………………………………………………………….

Свидетели при връчване

  1. ………………. ………………………………………………………………………………………..
  2. ………………………………………………………………………………………………………….

Екземпляр втори от настоящия констативен акт се постави днес………………………….год.

в ……….. часа чрез залепване на обекта на ……………………………………………………………..

и на таблото на Район „Източен”, гр. Пловдив, бул.„6-ти септември” № 274.