Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен акт №1 по чл. 224а от ЗУТ

КОНСТАТИВЕН  АКТ  № 1

ПО ЧЛ. 224а  ОТ  ЗУТ

Днес,  25.07.2023 год. служители на район „Източен” от Дирекция „УТ, ИИ и Б” в състав:

  1. инж. Мариела Пеева Стойнова – на длъжност главен експерт „ИП” при район“Източен” към Община Пловдив – гр. Пловдив
  2. инж. Мария Иванова Трендафилова – на длъжност главен инспектор „СК” при район“Източен” към Община Пловдив – гр. Пловдив,
  3. инж. Свобода Красимирова Тафрова – на длъжност ст.специалист „НС” при район “Източен” към Община Пловдив – гр. Пловдив,

извърши проверка на строеж:

         МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В СТРОЕЖ с приблизителна площ 60 кв.м.  на ул.,,Елба” № 30, гр.Пловдив в ПИ с идентификатор 56784.554.132 по КККР на гр.Пловдив, одобрен със заповед № РД-18-64/05.10.2006 г.,  в улична регулация  по  плана  на кв.“Дружба“ – гр.Пловдив, одобрен със Заповед № ОА-1738/07.09.1993 г.

Имотът е собственост на:  Община Пловдив

Строежът е собственост на: НЕИЗВЕСТЕН

/трите имена за ФЛ, адрес, търг. наименование за ЮЛ, адрес на управл. и представител/

Проверката се извърши в отсъствието на извършителя.

  1. УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО:

Строежът се изпълнява от: НЕИЗВЕСТЕН

Възложител: НЕИЗВЕСТЕН

/трите имена за ФЛ, адрес, търг. наименование за ЮЛ, адрес на управление и представител/

 

Строителен надзор: няма

/трите имена за ФЛ, адрес, търг. наименование за ЮЛ, адрес на управление и представител/

 

ІІ. ПРЕДСТАВЕНИ  СТРОИТЕЛНИ  КНИЖА И ДОКУМЕНТИ:

СЪГЛАСУВАНИ И ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ – няма

СЪГЛАСУВАНЕ С КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ – няма

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ – няма

ПРОТОКОЛ ЗА ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА - няма

ПРОТОКОЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И НИВО –  няма

ЗАПОВЕДНА КНИГА - няма

 

ІІI. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖА:

Върху имот общинска собственост на ул. „Елба” № 30, гр. Пловдив  в ПИ с идентификатор 56784.554.132 по КККР на гр. Пловдив в улична регулация, съгласно плана на кв. “Дружба“ – гр. Пловдив,  е започнато строителство на МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с приблизителна

площ 60 кв.м., налят бетон за плочи на кота 0,00 и на второ ниво, започнало е изграждане на тухлени стени.

 

/точно описание на строежа -  изпълнени  строително-монтажни работи и достигнати нива /

Окомерна скица на разположението на строежа в имота – посочват се отстоянията до границите

и до съществуващите в него жилищни сгради и до жилищните сгради в съседните имоти и през улица, размерите на строежа в план и във височина /разрез/:

ПО ПРИЛОЖЕНА СКИЦА

 

ІV.  УСТАНОВЕНИ  НАРУШЕНИЯ :

Строителството е извършено без одобрени строителни книжа и нужните разрешения.

 

  1. НАРУШЕНИ РАЗПОРЕДБИ :

 

чл.141 и следващи от ЗУТ и чл.148 от ЗУТ

VІ.  ДРУГА  НАЛИЧНА  ДОКУМЕНТАЦИЯ -  няма

Предвид установените нарушения на посочените нормативни разпоредби, настоящият констативен акт е основание за започване на административно производство по реда на  чл. 224а, ал. 5 от  ЗУТ за спиране на строителството и за издаване на заповед за спиране изпълнението на строително монтажни работи и забраняване на достъпа до строежа  по реда на чл. 224а, ал.1 от ЗУТ.

Настоящият констативен акт, се изготви в три екземпляра в отсъствието на представител на  посочения за извършител на строежа.

Възражения по настоящия акт могат да бъдат подавани до Кмета на Район „Източен” Община Пловдив, гр.Пловдив, бул.„6-ти септември” № 274  в седем дневен срок от връчването му.

СВИДЕТЕЛИ при актосъставянето:

  1. инж. М. Трендафилова ……………………………………………………………………………
  2. инж. С. Тафрова......……………………………………………………………………….................

АКТОСЪСТАВИТЕЛИ :

  1. инж. Мариела Стойнова …………………………………………………………………………

СВИДЕТЕЛИ при връчване :

  1. ………………. ………………………………………………………………………………………..
  2. ………………………………………………………………………………………………………….

Екземпляр втори от настоящия констативен акт се постави днес………………………….год.

в……….. часа чрез залепване на обекта на ……………………………………………………………..

и на таблото на Район „Източен”, гр. Пловдив, бул. „6-ти септември” № 274.