Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен акт №1 на основание чл. 80 ал. 2 от НРПУРОИ