Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение № ЗРИ - 274/17.04.2024г. до г-н Зия Мехмедов, ул. "Владая" №81, гр. Пловдив

Уведомяваме Ви, че за изпълнения от Вас незаконен строеж: „ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА  СГРАДА”,  находяща  се на ул.,,Владая” №81, гр.Пловдив  с приблизителни размери 9,00м х 4,00м построена в ПИ с идентификатор 56784.554.164  по КККР на гр.Пловдив, като част от ПИ с идентификатор 56784.554.164 попада в улична регулация, публична общинска собственост, а за останалата част е отреден   УПИ ХVI-1619,1620, кв.15-нов по плана на кв.„Дружба”, гр.Пловдив, е издадена ЗРИ -274/17.04.2024г. от Район ”Източен” Община Пловдив.

Със съдържанието на ЗРИ -274/17.04.2024г.  може да се запознаете в техническата служба на Район”Източен” – бул. „6-ти септември” №274, гр. Пловдив.

Възражение /жалби/ срещу ЗРИ -274/17.04.2024г. могат да бъдат подавани в 7–дневен срок, считано от ....10.05.2024 год. чрез Кмета на Район ”Източен”, Община Пловдив пред Административен съд – Пловдив по реда на чл.215, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

Настоящото съобщение е залепено на обекта, на таблото, и качено на сайта на Район ”Източен”, Община Пловдив на .. 10.05.2024 год. и удостоверява, че адресантът му е уведомен по реда на §4, ал.1, изречение 2 от Д.Р. на ЗУТ.

СЪСТАВИЛИ:

1..................../инж. М. Трендафилова/

2...................../инж. Е. Русева/