Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения до граждани

Проект  за изменение на ПУП – ПРЗ на част от кв. 2  по плана на „Източна индустриална зона“ IV част, гр. Пловдив

Изх. № 1001 – 773 30.11.2023 г.   ДО  „ХИДРОКОРЕКТ“ ЕООД С управител: Иван Иванов, ж.к. „Тракия“ бл. № 81, вх. б, ет. 2, ап. 10 П Л О В Д И В         С Ъ О Б Щ Е Н И…

Проект  за изменение на ПУП – ПРЗ на част от кв. 2  по плана на „Източна индустриална зона“ IV част, гр. Пловдив

Изх. № 1001 – 773 30.11.2023 г.   ДО  „ЛЕСО“ ЕООД С управител: Елисей  Янев, ул. „Завоя на черна“ № 2 П Л О В Д И В         С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщаваме Ви, че…

Съобщение ПУП до "СИЛВЕКС 2010" ЕООД

Изх. № 1001-383/2/                          25.10.2023 год. ДО „СИЛВЕКС 2010“ ЕООД Ул. ……………………………… Гр./с./……………………………………..   С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщаваме Ви, че със Заповед  № 23ОА-2644 от 13.10.2023 г. е одобрен  проект за ПУП –ПРЗ за част…

Съобщение ПУП до Кирил В. Мавродиев

Изх. № 1001-383/2/                          25.10.2023 год. ДО КИРИЛ ВАСИЛЕВ МАВРОДИЕВ Ул. ……………………………… Гр./с./……………………………………..   С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщаваме Ви, че със Заповед  № 23ОА-2644 от 13.10.2023 г. е одобрен  проект за ПУП –ПРЗ за част…

Съобщение ПУП до Георго П. Минков

Изх. № 1001-383/2/                          25.10.2023 год. ДО ГЕОРГИ ПЕТКОВ МИНКОВ Ул. ……………………………… Гр./с./……………………………………..   С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщаваме Ви, че със Заповед  № 23ОА-2644 от 13.10.2023 г. е одобрен  проект за ПУП –ПРЗ за част…

Проект за  ПУП – ПРЗ на част от  кв. 9 - нов по плана на кв. „Гладно поле“, гр. Пловдив

Изх. № 1001 – 588 (2) 13.11.2023 г.                            ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ ПО РАЗПИСЕН ЛИСТ         С Ъ О Б Щ Е Н И Е      Съобщаваме Ви,  че със Заповед  № 23ОА-2894 от 03.11.2023 г. е  одобрен…

Проект  за изменение на ПУП – ПРЗ на част от кв. 2  по плана на „Източна индустриална зона“ IV част, гр. Пловдив

Изх. № 1001 -773 02.11.2023 г.     ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ ПО РАЗПИСЕН ЛИСТ П Л О В Д И В                                            С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Съобщаваме Ви, че…

Съобщение №КА - 21/14.09.2023г. до Рамадан Ябанджиев, ул. "Тъжа" №5, гр. Пловдив

Уведомяваме Ви, че за обект:„МЕТАЛНА ГАРАЖНА КЛЕТКА”, разположена под №220, съгласно схема И-14 с приблизителни размери 3,20м х 6,00м поставена върху имот частна общинска собственост АЧОС №2919/2014г. в ПИ  56784.526.63 по КККР на гр.Пловдив в УПИ I – комплексно жил….

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПРЗ НА ЧАСТ ОТ КВ. 14 - НОВ ПО ПЛАНА НА МФЗ "ИЗТОК". СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛЕЛИЯ ЗЛАТАРЕВА

До КЛЕЛИЯ ИВАНОВА ЗЛАТАРЕВА Ул………………………………………………….. ПЛОВДИВ С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщаваме Ви, че с Протокол № 24, т. 10 от 26.07.2023 год., на ЕСУТ при община Пловдив  е разгледан  проект  за изменение на ПУП –…

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПРЗ НА ЧАСТ ОТ КВ. 14 - НОВ ПО ПЛАНА НА МФЗ "ИЗТОК". СЪОБЩЕНИЕ ДО ДИМИТЪР ЛАЗАРТОВ

  До Димитър Иванов Лазаров Ул………………………………………………….. ПЛОВДИВ                                                              С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Съобщаваме Ви, че с Протокол № 24, т. 10 от 26.07.2023 год., на ЕСУТ при община Пловдив  е разгледан  проект …