Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение КА № 9/17.06.2024г. до Гюнай Сюлейман, гр. Пловдив, югозападния ъгъл на ул. "Правда" с ул. "Прохлада"

Уведомяваме Ви, че за изпълнения от Вас незаконен строеж: „ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА-търговска дейност, продажба на злато”, административно определена под № 2 находяща се на югозападния ъгъл ул.,,Правда” с ул.,,Прохлада“, гр.Пловдив с приблизителна площ 95 кв.м., построена в имот общинска публична собственост ПИ 56784.525.9505 по КККР на гр.Пловдив в улична регулация по плана на кв.Многофункционална зона ,,Изток”, гр.Пловдив, е издаден КА №9/17.06.2024г. от Район ”Източен” Община Пловдив.

Със съдържанието на КА №9/17.06.2024г. може да се запознаете в техническата служба на Район”Източен” – бул. „6-ти септември” №274, гр. Пловдив.

Възражение /жалби/ срещу КА №9/17.06.2024г. могат да бъдат подавани в 7–дневен срок, считано от ....11.07.2024 год. чрез Кмета на Район ”Източен”, Община Пловдив пред Административен съд – Пловдив по реда на чл.215, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

Настоящото съобщение е залепено на обекта, на таблото, и качено на сайта на Район ”Източен”, Община Пловдив на .. 11.07.2024 год. и удостоверява, че адресантът му е уведомен по реда на §4, ал.1, изречение 2 от Д.Р. на ЗУТ.

СЪСТАВИЛИ:

1..................../инж. М. Трендафилова/

2...................../инж. Е. Русева/