Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

СЪОБЩЕНИЕ  № КА – 6/29.02.2024 г., до Фанка Иванова, ул. "Сокол" северно от бл. 4001, гр. Пловдив

 СЪОБЩЕНИЕ  № КА – 6/29.02.2024 г.

 ДО: ФАНКА Иванова

 с адрес: гр.Пловдив,  ул.,,Сокол“ , северно от бл.4001

Уведомяваме Ви, че за обект: „Метален павилион -търговска дейност, сив на цвят  с приблизителни размери 4,00м  х 3,00м  поставен върху имот частна  общинска  собственост  в ПИ  56784.553.17  по КККР на гр.Пловдив в   УПИ I – комплексно застрояване и търговски павилиони, кв.1 по плана на кв. „Дружба”, с адрес: ул.,,Сокол“, северно от бл.4001, гр.Пловдив, е издаден Констативен акт №6/29.02.2024г. от Район ”Източен” Община Пловдив.

Със съдържанието на Констативен акт №6/29.02.2024г. може да се запознаете в техническата служба на Район”Източен” – бул. „6-ти септември” №274, гр. Пловдив.

Възражение /жалби/ срещу Констативен акт №6/29.02.2024г., могат да бъдат подавани в 7–дневен срок, считано от ..29.03.2024 год. чрез Кмета на Район ”Източен”, Община Пловдив пред Административен съд – Пловдив по реда на чл.215, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

Настоящото съобщение е залепено на обекта на таблото и сайта на Район ”Източен”, Община Пловдив на .29.03..2024  год. и удостоверява, че адресантът му е уведомен по реда на §4, ал.1, изречение 2 от Д.Р. на ЗУТ.

СЪСТАВИЛИ:

1..................../инж. М. Трендафилова

2.............../инж. Е. Русева/