Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение № КА - 4/28.02.2024г., до Роза Комарлова, ул. "Сокол" западно от бл. 4002

        СЪОБЩЕНИЕ  № КА – 4/28.02.2024г.

Уведомяваме Ви, че за обект: „Метален павилион -търговска дейност, бял на цвят  с приблизителни размери 3,00м  х 2,00м  поставен върху имот частна  общинска  собственост  в ПИ  56784.553.17  по КККР на гр.Пловдив в   УПИ I – комплексно застрояване и търговски павилиони, кв.1 по плана на кв. „Дружба”, с адрес: ул.,,Сокол“, западно от бл.4002, гр.Пловдив, е издаден Констативен акт №4/28.02.2024г. от Район ”Източен” Община Пловдив.

Със съдържанието на Констативен акт №4/28.02.2024г. може да се запознаете в техническата служба на Район”Източен” – бул. „6-ти септември” №274, гр. Пловдив.

Възражение /жалби/ срещу Констативен акт №4/28.02.2024г., могат да бъдат подавани в 7–дневен срок, считано от ..26.03.2024 год. чрез Кмета на Район ”Източен”, Община Пловдив пред Административен съд – Пловдив по реда на чл.215, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

Настоящото съобщение е залепено на обекта на таблото и сайта на Район ”Източен”, Община Пловдив на .26.03..2024  год. и удостоверява, че адресантът му е уведомен по реда на §4, ал.1, изречение 2 от Д.Р. на ЗУТ.

СЪСТАВИЛИ:

1..................../инж. М. Трендафилова

2.............../инж. Е. Русева