Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Георги Кръстев

Изх. № 9400-793

13.06.2024 год.

ДО

ГЕОРГИ КРЪСТЕВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви , че на 15.05.2024 г.е издадена скица-виза за проучване и проектиране на: Надстройка над съществуваща сграда с идентификатор 56784.528.213.1“ в УПИ I-187 кв. 43 – нов, по плана на кв. „Втора Каменица“, гр. Пловдив.

На основание чл. 140 ал. 3 от ЗУТ в 14 дневен срок от получаване на съобщението, пряко заинтересованите страни могат да обжалват визата , относно нейната законосъобразност, чрез район “Източен” пред Административен съд - Пловдив.

Скица-виза се намира в район “Източен”-Община Пловдив, в стая № 37, бул.”Шести септември ”№ 274.

Справки могат да се правят в дните : всеки работен ден  от 9:00 до 10:00 и от 13:00 до 14:00 часа.

 

НАЧАЛО НА СЪОБЩАВАНЕТО: 13.06.2024 Г.