Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Антон Сокоев, ул. "Славянска" №93, гр. Пловдив

Изх. № 7000 469/1//

От 11.09.2023 год.

 ДО

АНТОН БЛАГОЕВ СОКЕРОВ – управител ЕС

ул. „Славянска“ № 93

П Л О В Д И В

 

 

 

 

 

 

                                                       С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            На основание чл.149 , ал. 1 от ЗУТ Ви уведомяваме , че с разрешение за строеж  № 12/14.08.2023 год. е позволено  на  ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНЦИ  на жил. блок  ул.“Славянска“ № 93 – собственици на сградата

„ЦЕТИН България“ ЕАД с ЕИК 206149191 – наемател и  собственик на съоръжението и „Йеттел България“ ЕАД - оператор

Да построят : : „Изграждане на приемно предавателна станция № 6514““  на сграда с идентификатор 56784.529.104.1. по КК и КР на гр. Пловдив; по плана на кв. „Гладно поле“- гр. Пловдив, ул.“ Славянска“№ 93.

Разрешението за строеж  подлежи на  обжалване в 14 дневен срок пред Административен съд –гр. Пловдив чрез район “Източен”.