Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение ПУП до Кирил В. Мавродиев

Изх. № 1001-383/2/                         

25.10.2023 год.

ДО

КИРИЛ ВАСИЛЕВ МАВРОДИЕВ

Ул. ………………………………

Гр./с./............................................

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че със Заповед  № 23ОА-2644 от 13.10.2023 г. е одобрен  проект за ПУП –ПРЗ за част от кв. 1-нов по плана на ИИЗ –IV, гр. Пловдив,  който засяга Вашия имот.

Проектът е изложен в район “Източен” в стая № 37, гр. Пловдив,  бул.”6-ти септември” № 274 и е качен в сайта на района.

В 14 дневен срок от получаване на съобщението, пряко заинтересованите страни могат да обжалват заповедта, относно нейната законосъобразност, чрез район “Източен”- Община Пловдив, пред Административен съд - Пловдив.

Справки могат да се правят в дните : всеки работен ден  от 9,00 до 10,00 и от 13,00 до 14,00 часа.

Начало: 20.11.2023 г