Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщаване на ПУП

Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП - ПР) за УПИ I - зеленина, кв. 7 по плана на в. "Изгрев", гр. Пловдив

Проект за изменение на подробен устройствен план - План за регулация на част от кв. 7 по плана на кв. "Изгрев", гр. Пловдив за УПИ I - зеленина

ПУП - План за регулация и застрояване за УПИ III - 8, обществено обслужваща дейност на част от кв. 5 - нов по плана на МФЗ "Изток", гр. Пловдив, община Пловдив.

Изработване на проект за изменение на ПУП-План за регулация на УПИ LXXXIII - произв. и скл. дейност и УПИ XXXVII - произв. и скл. дейност от кв.1 по плана на ИИЗ - IV част, гр. Пловдив

Проект за изменение на ПУП-ПР на част от кв. "Изгрев", "Източна индустриална зона" IV част, кв."Изгрев изток", кв."Ландос", кв. "Дружба", гр. Пловдив и ПУР на ул."Крайна", ул."Бъндерица", ул. "Ландос", ул."Удроу Уилсън" от о.т. 57 до о.т. 8 и схеми на инженерната инфраструктура - част В и К, Пътна, Електро и Трансформация на собственост

Изменение на ПУП - План за регулация и застрояване на част от кв. 14 - нов по плана на МФЗ "Изток" - гр. Пловдив

Проект за изменение на ПУП / Подробен устройствен план/ – ПРЗ /План за регулация и застрояване/ за УПИ І-528.573, спортен терен, кв.16 по плана на „Каменица“, гр.Пловдив за осигуряване на терен за нов БКЗРУ

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв. 2 по плана на ИИЗ-IV част - Пловдив

Проект за изменение на ПУП – ПР за част от кв. 7 по плана на кв. „Изгрев”, гр. Пловдив

ПУП-План за регулация и застрояване на част от кв. 3-нов по плана на МФЗI "Изток", гр. Пловдив