Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщаване на ПУП

Проект за ПУП-ПРЗ за част от кв. 1Б по плана на кв. "Ландос", гр. Пловдив

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПР НА ЧАСТ ОТ КВ. "ИЗГРЕВ", "ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА" IV ЧАСТ, КВ."ИЗГРЕВ ИЗТОК", КВ."ЛАНДОС", КВ. "ДРУЖБА", ГР. ПЛОВДИВ И ПУР НА УЛ."КРАЙНА", УЛ."БЪНДЕРИЦА", УЛ. "ЛАНДОС", УЛ."УДРОУ УИЛСЪН" ОТ О.Т. 57 ДО О.Т. 8 И СХЕМИ НА ИНЖЕНЕРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА - ЧАСТ В И К, ПЪТНА, ЕЛЕКТРО И ТРАНСФОРМАЦИЯ НА СОБСТВЕНОСТ

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-528.573 спортен терен, кв.16 по плана на кв."Каменица", гр. Пловдив, ПИ 56784.528.573 по КККР на гр. Пловдив като от УПИ I-528.573, спортен терен се образуват два нови УПИ: УПИ I-528.585 за спорт и УПИ V-528.586 техническа инфраструктура

Одобряване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ на част от кв. 3 - нов по плана на МФЗ "Изток" - гр. Пловдив

Одобрен проект за ПУП-ПРЗ за част от кв. 2 - нов по плана на ИИЗ - IV част, гр. Пловдив - до "Краго" ЕООД

Одобрен проект за ПУП-ПРЗ за част от кв. 2 - нов по плана на ИИЗ - IV част, гр. Пловдив - до Красимира Карталова

Съобщение - Проект за ПУП - ПРЗ за част от кв. 2 - нов по плана на ИИЗ - IV част, гр. Пловдив

Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ I - комплексно застрояване от кв.363 - нов, 259 - стар по плана на кв. "Триъгълника", гр. Пловдив

Проект на подробен устройствен план - план за регулация на територията на част от кв.620, УПИ I - комплексно застрояване по плана на пета градска част, гр. Пловдив

ПУП - План за регулация и застрояване за УПИ IV - детска градина 4 групи, УПИ XI - обществено обслужване и УПИ XII - трафопост на част от кв. 1 - нов по плана на "Втора Каменица" гр. Пловдив