Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщаване на ПУП

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПРЗ НА ЧАСТ ОТ КВ. 14 - НОВ ПО ПЛАНА НА МФЗ "ИЗТОК". СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛЕЛИЯ ЗЛАТАРЕВА

До КЛЕЛИЯ ИВАНОВА ЗЛАТАРЕВА Ул………………………………………………….. ПЛОВДИВ С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщаваме Ви, че с Протокол № 24, т. 10 от 26.07.2023 год., на ЕСУТ при община Пловдив  е разгледан  проект  за изменение на ПУП –…

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПРЗ НА ЧАСТ ОТ КВ. 14 - НОВ ПО ПЛАНА НА МФЗ "ИЗТОК". СЪОБЩЕНИЕ ДО ДИМИТЪР ЛАЗАРТОВ

  До Димитър Иванов Лазаров Ул………………………………………………….. ПЛОВДИВ                                                              С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Съобщаваме Ви, че с Протокол № 24, т. 10 от 26.07.2023 год., на ЕСУТ при община Пловдив  е разгледан  проект …

ПУП – План за регулация и застрояване  на  част от кв. 17 по плана на кв. „МФЗ - Изток“, гр. Пловдив

  О Б Я В Л Е Н И Е                           Съобщаваме Ви, че със заповед № 23ОА-2344/19.09.2023 г. на кмета на Община Пловдив се допуска да се изработи:  ПУП – План за регулация и застрояване  на…

ПУП ПРЗ НА ЧАСТ ОТ КВ. 1 - НОВ ПО ПЛАНА НА ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА IV ЧАСТ, ГР. ПЛОВДИВ

Изх. № 1001 – 657 19.09.2023 г.                                  ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ ПО РАЗПИСЕН ЛИСТ           С Ъ О Б Щ Е Н И Е          Съобщаваме Ви,  че с обява изх. №…

ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ТЕКСТОВАТА ЧАСТ НА ЗАПОВЕД №18ОА-1722/27.07.2018Г.

Изх. № 1001 – 213 – (6) 18.09.2023 г.                                  ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ ПО РАЗПИСЕН ЛИСТ           С Ъ О Б Щ Е Н И Е          Съобщаваме Ви,  че с обява…

 ПУП – План за регулация и застрояване  на  част от кв. 4 – нов /кв. 31 – стар/ по плана на  „Първа и Втора Каменица и  кв. Чайка “ – гр. Пловдив.

О Б Я В Л Е Н И Е Съобщаваме Ви, че със заповед № 21ОА-2239/12.09.2023 г. на кмета на Община Пловдив се допуска да се изработи:  ПУП – План за регулация и застрояване  на  част от кв. 4 –…

Съобщение до ЕТ "КОРМОРАН - ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ" - Проект  за изменение на ПУП – ПРЗ на част от кв. 14-нов  по плана на МФЗ „Изток“  - Пловдив

ИЗХ. № 1001-604 28.08..2023 год.   До ЕТ „КОРМОРАН- ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ“ Ул……………………………………. ПЛОВДИВ С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщаваме Ви, че с Протокол № 24, т. 10 от 26.07.2023 год., на ЕСУТ при община Пловдив  е…

Съобщение до Илия Димитров Илиев - проект  за изменение на ПУП – ПРЗ на част от кв. 14-нов  по плана на МФЗ „Изток“  - Пловдив

ИЗХ. № 1001-604                     28.08.2023 год.     До ИЛИЯ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ Ул……………………………………. ПЛОВДИВ                                                                      С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Съобщаваме Ви, че с Протокол № 24, т. 10 от…

Проект за изменение на ПУП - ПРЗ на част от кв. 14-нов по плана на МФЗ "Изток" - Пловдив

ИЗХ. № 1001-604                     28.08..2023 год.     До Всички собственици по разписен лист Ул………………………………………………….. ПЛОВДИВ                                                              С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Съобщаваме Ви, че с Протокол № 24, т. 10 от 26.07.2023 год.,…

ПУП-План за регулация и застрояване на част от  кв. 53 – стар, кв. 27 – нов,  по плана на „Първа, Втора Каменица и кв. Чайка“, гр. Пловдив, Община Пловдив.

ОБЯВЛЕНИЕ Съобщаваме Ви, че със Заповед № 23 ОА-1978/16.08.2023 г., на кмета на Община Пловдив се допуска да се изработи: ПУП-План за регулация и застрояване на част от  кв. 53 – стар, кв. 27 – нов,  по плана на „Първа,…