Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщаване на ПУП

Със Заповед № 24 ОА-657/21.03.2024 год., на кмета на община Пловдив се допуска да се изработи: „ПУП-План за регулация и застрояване на част от кв. 30 - нов по плана на кв. „Христо Ботев - север“, гр. Пловдив, който попада в УПИ IV-зеленина, ПИ с ИД 56784.531.2262, гр. Пловдив, община Пловдив.

О Б Я В Л Е Н И Е                       Съобщаваме Ви, че със Заповед № 24 ОА-657/21.03.2024 год., на кмета на община Пловдив се допуска да се изработи: „ПУП-План за регулация и застрояване на част от кв. 30-…

Проект  за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ IV – 525.303 производствено обслужващи дейности от кв. 17 по плана на ПУП ПУР „МФЗ - Изток“, град Пловдив

Изх. № 1001 -356 29.05.2024 г.     ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ ПО РАЗПИСЕН ЛИСТ П Л О В Д И В                                            С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Съобщаваме Ви, че…

Съобщение до "РИЪЛ АУТО" ЕООД - проект  за изменение на ПУП – ПРЗ на част от кв. 3 по плана на „Многофункционална зона - Изток“, гр. Пловдив

Изх. № 1001 -250 17.05.2024 г.   ДО „РИЪЛ АУТО“ ЕООД С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщаваме Ви, че с Протокол № 8 от  03.04.2024 г. точка № 20 на ЕСУТ при Община Пловдив  е разгледан …

Съобщение до "ЕЛТОРО" ООД - проект  за изменение на ПУП – ПРЗ на част от кв. 3 по плана на „Многофункционална зона - Изток“, гр. Пловдив

Изх. № 1001 -250 17.05.2024 г.   ДО „ЕЛТОРО“ ООД С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщаваме Ви, че с Протокол № 8 от  03.04.2024 г. точка № 20 на ЕСУТ при Община Пловдив  е разгледан  проект …

Проект за изменение на ПУП - план за регулация и застрояване на част от кв. 18 г по плана на кв. "Христо Ботев - Север", гр. Пловдив

Съобщение до "АУТО - ТАШЕВ" ООД, одобрен проект за  ПУП – ПРЗ на част от  кв. 2 по плана на „ИИЗ – IV част“, гр. Пловдив

Изх. № 1001 – 773 (2) 29.02.2024 г.   ДО  „АУТО – ТАШЕВ“ ООД П Л О В Д И В          С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщаваме Ви,  че със Заповед  № 24ОА-389 от 19.02.2024 г….

Проект  за изменение на ПУП – ПРЗ на част от кв. 3 по плана на „Многофункционална зона - Изток“, гр. Пловдив

Изх. № 1001 -250 23.04.2024 г.     ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ ПО РАЗПИСЕН ЛИСТ П Л О В Д И В                                            С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Съобщаваме Ви, че…

Одобряване на проект за изменение на подробен устройствен пллан - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) и схема на инженерната инфраструктура - част от кв. 14 по плана на "Многофункционална зона - Изток", гр. Пловдив

Проект за  ПУП – ПРЗ на част от  кв. 2 по плана на „ИИЗ – IV част“, гр. Пловдив

Изх. № 1001 – 773 (2) 29.02.2024 г.                            ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ ПО РАЗПИСЕН ЛИСТ       С Ъ О Б Щ Е Н И Е        Съобщаваме Ви,  че със Заповед  № 24ОА-389 от 19.02.2024 г. е  одобрен…

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП , ПИ 530.2271