Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-528.573 спортен терен, кв.16 по плана на кв."Каменица", гр. Пловдив, ПИ 56784.528.573 по КККР на гр. Пловдив като от УПИ I-528.573, спортен терен се образуват два нови УПИ: УПИ I-528.585 за спорт и УПИ V-528.586 техническа инфраструктура