Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Проект за изменение на ПУП / Подробен устройствен план/ – ПРЗ /План за регулация и застрояване/ за УПИ І-528.573, спортен терен, кв.16 по плана на „Каменица“, гр.Пловдив за осигуряване на терен за нов БКЗРУ