Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Настоящи проекти

BG16М1ОР002-5.003-0006 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление“

Проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление“

Информация за проекта

Община Пловдив

Предварителен проект за изменение на ОУП на Община Пловдив