Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Настоящи проекти

Кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд

Кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд

ДОБРАТА РАБОТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА В „ИЗТОЧЕН“ ДАДЕ РЕЗУЛТАТ И ЗА БЕЗПЛАТНОТО САНИРАНЕ НА БЛОКОВЕТЕ В следствие на много широката разяснителна кампания, подпомагане и насърчаване на гражданите във всички дейности, свързани със санирането на блоковете, от район „Източен“ бяха подадени проектни…

BG16М1ОР002-5.003-0006 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление“

Проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление“

Информация за проекта