Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Настоящи проекти

Кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I

Насоки за кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I Информация за кандидатстване по програмата Информация за учредяване на сдружение на собствениците Презентация Енергийна ефективност по НПВУ – ЕТАП I „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ…

BG16М1ОР002-5.003-0006 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление“

Проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление“

Информация за проекта