Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Схема за разполагане на стационарни типови обекти /СПО/, в зона за търговия и услуги, в УПИ I - Комплексно застрояване, озеленяване и подземни гаражи по действащия регулационен план на кв. 2 по плана на кв. "Дружба", ПИ с идентификатор 56784.553.19 по КК и КР на гр. Пловдив