Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обявяване на схеми за разполагане на СПО

Схема за разширение към магазин и експозиционна площ с поставяне на преместваем обект, разположен в партерната част на жил.блок, бул. „Цариградско шосе“ №26, в УПИ II-1жил. нужди, кв. 2-нов, по плана на  кв. „Гладно поле“,  гр. Пловдив.       

Съобщаваме Ви, че с      Протокол № 18 т. 1 от 26.10.2018г. на РЕСУТ при район „Източен“ е актуализирана схема за             Разширение към магазин и експозиционна площ с поставяне на преместваем обект, разположен в партерната част на жил.блок,…

Схема за разполагане на стационарни типови преместваеми обекти /СПО/, в зона за търговия и услуги, в УПИ I- комплексно жилищно строителство,  кв. 6 нов по действащия регулационен  план на кв. „Изгрев“ гр. Пловдив, ПИ с идентификатор 56784.526.63 по КК и КР на гр. Пловдив .

О Б Я В Л Е Н И Е Съобщаваме Ви, че с Протокол № 2 т. 6 от 20.04.2023г. на РЕСУТ при район „Източен“ е одобрена  схема за разполагане на стационарни типови преместваеми обекти /СПО/, в зона за търговия…

СХЕМА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА СТАЦИОНАРНИ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ/СПО/, В УПИ I-КОМПЛ. ЖИЛ. СТР., КВ. 4-НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. "ИЗГРЕВ" - В ЧАСТТА ЗА РАЗРЕШЕНИЕ НА ПАВИЛИОН №1

  О Б Я В Л Е Н И Е     Съобщаваме Ви, че с Протокол № 4 по т.6 от 28.08.2023г. на РЕСУТ при район „Източен“ е актуализирана схема за разполагане на стационарни преместваеми  обекти /СПО/, в УПИ…

Схема за разполагане на СПО за търговия и услуги в УПИ I - компл. жил. стр., кв. 12 - нов по плана кв. "Изгрев", ПИ с идентификатор 56784.526.16 по КК и КР на гр. Пловдив, с административен адрес ул. "Златорог" №10, гр. Пловдив

О Б Я В Л Е Н И Е   Съобщаваме Ви, че с Протокол № 4 по т.7 от 28.08.2023г. на РЕСУТ при район „Източен“ е одобрена  схема за разполагане на СПО за търговия и услуги в УПИ I-компл….

Схема в зона за търговия, за разполагане на преместваем търговски обект на ул. "Батак", в ПИ 56784.525.224 по КК и КР на гр. Пловдив, УПИ I-5 компл. жил. застрояване, кв. 6-нов от действащия регулационен план на многофункционална зона "Изток" - гр. Пловдив

Схема за разполагане на СПО за търговия и услуги, в УПИ I - 526.186, комплексно жилищно строителство и магазини, кв. 11- нов, по действащия регулационен план на кв. "Изгрев" - гр. Пловдив, ПИ с идентификатор 56784.526.270 по КК и КР на гр. Пловдив

Схема за разполагане на стационарни типови преместваеми обекти /СПО/, в зона за търговия и услуги, в УПИ I - комплексно жилищно строителство, кв. 6 нов по действащия регулационен план на кв. "Изгрев" гр. Пловдив, ПИ с идентификатор 56784.526.63 по КК и КР на гр. Пловдив

Схема за разполагане на стационарни типови преместваеми обекти /СПО/, в зона за търговия и услуги, в УПИ I - Комплексно застрояване, озеленяване и подземни гаражи по действащия регулационен план на кв. "Дружба", ПИ с идентификатор 56784.553.19 по КК и КР на гр. Пловдив

Одобрена зона за търговия за разполагане на СПО в ПИ56784.525.3005, по плана на кв. "Първа градска част", до о.т. 316 СК, гр. Пловдив

Схема в зона за търговия, за разполагане на стационарни преместваеми обекти, в УПИ I-1 за обществено обслужване дейности и подземни гаражи на кв. "Гладно поле", гр. Пловдив