Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Схема за разполагане на СПО за търговия и услуги, в УПИ I - 526.186, комплексно жилищно строителство и магазини, кв. 11- нов, по действащия регулационен план на кв. "Изгрев" - гр. Пловдив, ПИ с идентификатор 56784.526.270 по КК и КР на гр. Пловдив