Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

схема за  разполагане на СПО, в зона за търговия  в УПИ I- Комплексно жил. стр. и магазини, кв. 18, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Пловдив

О Б Я В Л Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че с

Протокол № 11 т. 10 от 08.10.2020г. на РЕСУТ при район „Източен“ е одобрена  схема за  разполагане на стационарни типови преместваеми обекти /СПО/, в зона за търговия  в УПИ I- Комплексно жил. стр. и магазини, кв. 18, по плана на кв. „Изгрев“

гр. Пловдив .

В схемата може да се кандидатства за следния обект

      

  1. СПО №5 с площ 44.00 кв.м

 

Справки могат да се правят всеки работен ден от 08:30ч. до 17:00ч. на офис № 2/ стопански дейности/ на район „Източен“, бул. „Шести септември“ № 274 , гр. Пловдив.

Заявления за ползване на място общинска собственост чрез поставяне на стационарен преместваем обект по одобрена схема се подават на офис № 4-деловодство от  08:30ч.

 на  13.03.2024г.  до  17:00ч. на   26.03.2024г.

Качено на информационното табло на  12.03.2024г. и публикувано на електронната страница на район „Източен“ .